Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Ekologiczna antropologia kulturowa WF-OB-SMEA
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi;

Student opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student, w oparciu o logiczne przesłanki, stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych;

Student korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

KOMPETENCJE:

Student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Student jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst): student nie zna roli i znaczenia środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; nie zna i nie rozumie też związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto nie potrafi opisać zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; podobnie w ograniczonym stopniu zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto poprawnie opisuje tylko niektóre problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 4 (db): student zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto właściwie opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka, doskonale też zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto znakomicie opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena 2 (ndst): student nie stawia poprawnych, opartych na logicznych przesłankach, hipotez dotyczących przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; nie korzysta nawet na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto w dostatecznym stopniu korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 4 (db): student właściwie stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto dobrze korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto biegle korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

KOMPETENCJE:

Ocena 2 (ndst): student nie wykazuje zrozumienia dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; nie jest też otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 4 (db): student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; często jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 5 (bdb): student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; jest ponadto bardzo otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

METODY OCENY:

Ocena poszczególnych uczestników seminarium jest uzależniona od etapu studiów:

PIERWSZY SEMESTR

WYMAGANIA:

1) wypracowanie tytułu pracy;

2) wypracowanie wstępnej struktury pracy;

2) zebranie literatury z zakresu przygotowywanej pracy;

3) przedstawienie jednego rozdziału pracy magisterskiej.

OCENA:

Ocena na podstawie przedstawionego przez studenta jednego pełnego rozdziału pracy magisterskiej oraz jego zaangażowania w zbieranie literatury i wypracowanie struktury przygotowywanej pracy magisterskiej.

DRUGI SEMESTR

WYMAGANIA:

1) przedstawienie drugiego pełnego rozdziału pracy magisterskiej;

2) poszerzanie literatury z zakresu przygotowywanej pracy.

OCENA:

Ocena na podstawie przedstawionego przez studenta rozdziału pracy magisterskiej oraz jego zaangażowania w zbieranie literatury i pisanie pracy.

TRZECI SEMESTR

WYMAGANIA:

1) przedstawienie trzeciego pełnego rozdziału pracy magisterskiej (do Świąt Wielkanocnych);

2) przedstawienie pełnej pracy (wraz ze Wstępem, Zakończeniem i Bibliografią) – na pierwszych zajęciach po tzw. długim weekendzie majowym.

OCENA:

Ocena na podstawie całej pracy przedstawionej przez studenta oraz jego zaangażowania w jej przygotowanie.

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny

Weryfikacja - poprzez pracę pisemną

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: lektura tekstów

Weryfikacja - poprzez pracę pisemną

Efekt kompetencji

Metoda dydaktyczna: analiza treści tekstów

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny - będzie dotyczył wprowadzenia w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie także zastosowany przy wyjaśnieniu metod pracy: zasady dyskusji naukowej, metody projektu, przygotowania pracy magisterskiej.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć (lektura obowiązkowa przed zajęciami jako przygotowanie do nich)

Analiza treści tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnieniu kwestii niezrozumiałych

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena przygotowanej przez studenta pracy magisterskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Ryszard Sadowski 15/15 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Dominika Dzwonkowska 2/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)