Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska WF-OB-ZKOS
Wykład 2 (WYK2) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Tekst „Konwencji z Aarhus” http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ (z dnia 1.05.2010)

polskie tłumaczenie: http://www.kp.org.pl/pdf/prawo/konw_aarhus.htm.

2) USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://lex.pl/serwis/du/2008/1227.htm.

3) Jendrośka J., Bar M. (red.). 2008. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.

4) Długosz D., Wygnański J.J. 2005. Obywatele współdecydują: przewodnik po partycypacji społecznej. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

5) Matczak P. 1996. Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, w: Cichocki R. (red.), Podmiotowość społeczności lokalnej. Wyd. UAM, Poznań.

6) Chełpa S., Witkowski T. 1995. Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. WSiP, Warszawa.

7) Ury W. 1998. Odchodząc od nie – negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE, Warszawa.

8). Iwińska, K., M. Troszyński. 2014. "Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy", TRANSFORMACJE: an interdisciplinary journal; 1-2 (80 -81).

9) Arnstein, Sherry R. Drabina Społecznej Partycypacji, Magazyn Amerykańskiego Instytutu Planistów, 1969, tłum. Łukasz Stępnik

10) Dubel A. , 2013. Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych Wrocław, Kraków.

11) Derwich P., K. Iwińska. 2010. „Konsultacje społeczne - przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?” w: „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” red. M. Grodzińska-Jurczak i M. Tarabuła-Fiertak, Kraków

Dodatkowo:

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Krolikowska/publication/272566027_Metody_rozwiazywania_konfliktow_na_obszarach_Natura_2000/links/559f80f308ae02b96ae6055d/Metody-rozwiazywania-konfliktow-na-obszarach-Natura-2000.pdf

http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie-2/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia Student powinien:

1.) potrafić zidentyfikować potencjalne konflikty zwiazane z ochroną środowiska,

2.) potrafić przeanalizować i opisać w sposób syntetyczny strukturę danego konfliktu, zidentyfikować przyczyny, strony konfliktu, stanowiska oraz zaplanować efektywne formy komunikacji,

3.) potrafić zaplanować etapy konsultacji społecznych,

4.) znać i rozumieć różnicę pomiędzy różnymi typami rozwiązywania sporów oraz procesów komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani będą na podstawie aktywności w trakcie zajęć: przygotowaniu, czynnym udziale w prezentacjach oraz zadaniach prowadzonych w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1.Infrastruktura i środowisko przyrodnicze i społeczne. Spory o ochronę dóbr natury. Spory o sąsiedztwo z przedsięwzięciem. „Demokracja środowiskowa”. Konsultacje podejmującego decyzję. Program promocyjno-konsultacyjny inwestora.

2. Konflikt. Co to jest konflikt, rodzaje konfliktów, model kluczowych umiejętności mających znaczenie dla przebiegu konfliktu, przyczyny konfliktu

3. Tworzenie mapy konfliktu: Beneficjenci, poszkodowani i interwenienci. Interesy uczestników postępowania decyzyjnego. Konflikty: danych, relacji, interesów i wartości. Zasięg obszarowy konfliktu. Możliwe scenariusze konfliktów

4.Analiza danych, diagnoza: badanie opinii publicznej. Rola socjologów i wprowadzenie do metodologii badań społecznych

5.Dylematy zrównoważonego rozwoju (analizy przypadków)

6.Negocjacje problemowe (1) Odchodzenie od NIE. Działania na zasadzie "wygrana-wygrana" - rola negocjacji problemowych: kwestie, pozycje, interesy; ustalenia proceduralne.

7.Negocjacje problemowe (2) Fazy negocjacji w strategii problemowej, konsekwencje

8.Działania promocyjno – komunikacyjne. Komunikacja: informowanie, konsultowanie i angażowanie zainteresowanych grup społecznych. Techniki działań komunikacyjnych. Przykład: program promocyjno – konsultacyjny w związku z modernizacją gospodarki ściekowej dla Warszawy

9.„Twoja opinia jest dla nas ważna”: czyli narzędzia konsultacji społecznych. Kanały wymiany informacji, rola Internetu, badania opinii publicznej, world cafe, clearing house.

Metody dydaktyczne:

Wykład stosowany na przemian z metodami aktywnymi. Zajęcia mają na celu oddanie samokontroli i przekazanie odpowiedzialności Uczących się osób, dlatego w miarę postępującego procesu uczenia się coraz więcej zadań i metod będzie prowadzonych w formie aktywnego współudziału Studentów (np poprzez metode "odwróconej lekcji", tzw flipped classroom).

Po zakończeniu procesu uczenia Student powinien:

1.) potrafić opisać i diagnozować konflikty związane z ochroną środowiska,

2.) potrafić opisać strukturę danego konfliktu, zidentyfikować przyczyny, strony konfliktu, stanowiska oraz zaplanować efektywne formy komunikacji,

3.) znać etapy konsultacji społecznych,

4.) znać sposoby rozwiązywania sporów oraz procesów komunikacyjnych;

5) wiedzieć czym jest demokracja środowiskowa;

6) wiedzieć czym są konsultacje społeczne i czemu służą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 1904
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 1904
Katarzyna Iwińska 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 19
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.