Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska WF-OB-ZKOS
Cwiczenia 2 (CW2) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Tekst „Konwencji z Aarhus” http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ (z dnia 1.05.2010)

polskie tłumaczenie: http://www.kp.org.pl/pdf/prawo/konw_aarhus.htm.

2) USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://lex.pl/serwis/du/2008/1227.htm.

3) Jendrośka J., Bar M. (red.). 2008. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.

4) Długosz D., Wygnański J.J. 2005. Obywatele współdecydują: przewodnik po partycypacji społecznej. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

5) Matczak P. 1996. Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, w: Cichocki R. (red.), Podmiotowość społeczności lokalnej. Wyd. UAM, Poznań.

6) Chełpa S., Witkowski T. 1995. Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. WSiP, Warszawa.

7) Ury W. 1998. Odchodząc od nie – negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE, Warszawa.

8). Iwińska, K., M. Troszyński. 2014. "Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy", TRANSFORMACJE: an interdisciplinary journal; 1-2 (80 -81).

9) Arnstein, Sherry R. Drabina Społecznej Partycypacji, Magazyn Amerykańskiego Instytutu Planistów, 1969, tłum. Łukasz Stępnik

10) Dubel A. , 2013. Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych Wrocław, Kraków.

11) Derwich P., K. Iwińska. 2010. „Konsultacje społeczne - przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?” w: „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” red. M. Grodzińska-Jurczak i M. Tarabuła-Fiertak, Kraków

Dodatkowo:

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Krolikowska/publication/272566027_Metody_rozwiazywania_konfliktow_na_obszarach_Natura_2000/links/559f80f308ae02b96ae6055d/Metody-rozwiazywania-konfliktow-na-obszarach-Natura-2000.pdf

http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie-2/

Efekty uczenia się:

W trakcie zajęć stosowane będą różne metody angażujące studentów. Metody aktywne oznaczają minimalizację wiedzy przekazywanej poprzez wykład i prezentacje (tzw. interaktywne mini wykłady stanowić będą do 20% programu) i maksymalizację ćwiczeń praktycznych. Aktywne metody (takie jak "odwrócona klasa", symulacja, gra, analiza przypadku) wspierają szybsze i pełniejsze utrwalenie zachodzących zmian w obszarach wiedzy, postaw i zachowań studentów. Po każdym ćwiczeniu przewidziane jest miejsce na wspólną dyskusję i analizę pracy.

Po zakończeniu procesu uczenia Student powinien:

1.) potrafić zidentyfikować potencjalne konflikty zwiazane z ochroną środowiska,

2.) potrafić przeanalizować i opisać w sposób syntetyczny strukturę danego konfliktu, zidentyfikować przyczyny, strony konfliktu, stanowiska oraz zaplanować efektywne formy komunikacji,

3.) potrafić zaplanować etapy konsultacji społecznych,

4.) znać i rozumieć różnicę pomiędzy różnymi typami rozwiązywania sporów oraz procesów komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za:

1.) realizację prac pisemnych, podlegających konsultacji w trakcie całego cyklu zajęć

Prace pisemne oceniane są pod względem adekwatności przedstawionych treści do zadanego tematu, wykorzystania źródeł i materiałów prezentowanych w trakcie wykładu, umiejętności syntetycznego przedstawienia opisywanych zagadnień, wyciągania odpowiednich wniosków, przejrzystości przekazu i formy graficznej

2.) aktywność w trakcie zajęć,

Oceniane na podstawie przedstawionych przez studentów w trakcie zajęć prezentacjach, przygotowaniu materiałów oraz uczestnictwie w zadaniach (grach, symulacjach, itp) prowadzonych w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1.Infrastruktura i środowisko przyrodnicze i społeczne. Spory o ochronę dóbr natury. Spory o sąsiedztwo z przedsięwzięciem. „Demokracja środowiskowa”. Konsultacje podejmującego decyzję. Program promocyjno-konsultacyjny inwestora.

2. Konflikt. Co to jest konflikt, rodzaje konfliktów, model kluczowych umiejętności mających znaczenie dla przebiegu konfliktu, przyczyny konfliktu

3. Tworzenie mapy konfliktu: Beneficjenci, poszkodowani i interwenienci. Interesy uczestników postępowania decyzyjnego. Konflikty: danych, relacji, interesów i wartości. Zasięg obszarowy konfliktu. Możliwe scenariusze konfliktów

4.Analiza danych, diagnoza: badanie opinii publicznej. Rola socjologów i wprowadzenie do metodologii badań społecznych

5.Dylematy zrównoważonego rozwoju (analizy przypadków)

6.Negocjacje problemowe (1) Odchodzenie od NIE. Działania na zasadzie "wygrana-wygrana" - rola negocjacji problemowych: kwestie, pozycje, interesy; ustalenia proceduralne.

7.Negocjacje problemowe (2) Fazy negocjacji w strategii problemowej, konsekwencje

8.Działania promocyjno – komunikacyjne. Komunikacja: informowanie, konsultowanie i angażowanie zainteresowanych grup społecznych. Techniki działań komunikacyjnych. Przykład: program promocyjno – konsultacyjny w związku z modernizacją gospodarki ściekowej dla Warszawy

9.„Twoja opinia jest dla nas ważna”: czyli narzędzia konsultacji społecznych. Kanały wymiany informacji, rola Internetu, badania opinii publicznej, world cafe, clearing house.

Metody dydaktyczne:

Wykład stosowany na przemian z metodami aktywnymi. Zajęcia mają na celu oddanie samokontroli i przekazanie odpowiedzialności Uczących się osób, dlatego w miarę postępującego procesu uczenia się coraz więcej zadań i metod będzie prowadzonych w formie aktywnego współudziału Studentów (np poprzez metode "odwróconej lekcji", tzw flipped classroom).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 1904
co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 1904
Katarzyna Iwińska 8/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 19
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.