Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań osteologicznych WB-BI-41-34cw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Buikstra J.E., Ubelaker D.H. 1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44: Fayetteville.

Hillson S. 1997. Dental Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge.

Ortner D.J. 2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Second Edition. Amsterdam: Academic Press.

Literatura dodatkowa:

Bass WM. 1995. Human Osteology: A Laboratory and Field Manual. 4th edition. Columbia, Missouri: Missouri Archaeological Society.

Brooks S., Suchey J.M. 1990. Skeletal age determination based on the os pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods. Human Evolution 5: 227-238.

Bruzek J. 2002. A method for visual determination of sex using the human hip bone. American Journal of Physical Anthropology 117(2): 157-168.

Hasan A, Palmer RM. 2014. A clinical guide to periodontology: Pathology of periodontal disease. British dental journal (official journal of the British Dental Association) 216(8): 457-461.

Hengen OP. 1971. Cribra orbitalia: Pathogenesis and probable etiology. HOMO 22: 57-75.

González-Ruibal A. 2014. Contemporary Past, Archaeology of the. W: C. Smith (red.), Encyclopedia of Global Archaeology. New York: Springer: 1683-1694.

Hauser R, Smoliński J, Gos T. 2005. The estimation of stature on the basis of measurements of the femur. Forensic Science International 147(2-3): 185-190.

Hershkovitz I, Latimer B, Dutour O, Jellema LM., Wish-Baratz S, Rothschild C, Rothschild BM. 1997. Why do we fail in aging the skull from the sagittal suture? American Journal of Physical Anthropology 103(3): 393-399.

Khandare SV, BhiseSS, Shinde AB. 2015. Age estimation from cranial sutures – a Postmortem study. International J. of Healthcare and Biomedical Research 3(3): 192-202.

Krenz-Niedbała M, Kozłowski T. 2011. Comparing the Chronological Distribution of Enamel Hypoplasia in Rogowo, Poland (2nd century AD) Using Two Methods of Defect Timing Estimation. International Journal of Osteoarchaeology 23(4): 410-420.

Lyman RL. 2008. Quantitative Paleozoology. Cambridge University Press, Cambridge.

Mariotti V, Milella M, Orsini E, Trirè A, Ruggeri A. Fornaciari G, Minozzi S, Caramella D, Albisinni U, Gnudi S, Durante S, Todero A, Boanini E, Rubini K, Bigi A, Belcastro MG. 2013. Osteobiography of a 19th century elderly woman with pertrochanteric fracture and osteoporosis: a multidisciplinary approach. Collegium Antropologicum 37(3): 985-994.

Ruff CB, Scott WW, Liu AY. 1991. Articular and diaphyseal remodeling of the proximal femur with changes in body mass in adults. American Journal of Physical Anthropology 86(3): 397- 413.

Salis N, Massa Dettoni E, Fulcheri E, Rabino Massa E. 2005. Pathological lesions attributable to vitamin deficiency in skeletal remains from Puy St. Pierre (Briançon, France). International Journal of Anthropology 20(3-4): 325-329.

Sierp I, Henneberg M. 2016. Reconstruction of body height from the skeleton: Testing a dozen different methods for consistency of their results. Antropologischer Anzeiger 73(1): 7-21.

Szczepanek A. 2013. Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne. Collectio Archaeologica Ressoviensis 25. Rzeszów.

Šlaus M, Strinovič D, Pecina-Šlaus N. Brkic H, Baličevic D, Petrovečki V, Pecina TC. 2007. Identification and analysis of human remains recovered from wells from the 1991 War in Croatia. Forensic Science International 171: 37-43.

Waldron T. 2009. Palaeopathology: Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

van der Merwe AE, Steyn M, Maat GJR. 2010. Adult scurvy in skeletal remains from late 19th century mineworkers in Kimberley, South Africa. International Journal of Osteoarchaeology 20(3): 307-316.

Vodanović M, Brkić H., Slaus M, Demo Z. 2005. The frequency and distribution of caries in the mediaeval population of Bijelo Brdo in Croatia (10th-11th century). Archives of Oral Biology 50(7): 669-680.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

BI2_W01 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej szczegółowej wiedzy biologiczne z zakresu osteologii

BI2_W04 - absolwent zna i rozumie zakres aktualnych problemów biologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem osteologii oraz kierunku głównych tendencji rozwojowych w tej dziedzinie badawczej

BI2_W06 - absolwent zna i rozumie zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w osteologii oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Umiejętności:

BI2_U02 - absolwent potrafi wykazać krytyczną analizę i selekcję informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

BI2_U04 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, zbierać i interpretować dane empiryczne z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułować odpowiednie wnioski

BI2_05 - absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

BI2_U07 - absolwent potrafi wykorzystywać literaturę z zakresu osteologii w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

BI2_K01 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści , jest zdolny do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych systematycznej aktualizacji wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania

BI2_K06 - absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

1. test wiedzy (zamknięty, pytania jednokrotnego wyboru), 50 pytań, zaliczenie powyżej 50%

2,0 - 0-25 pkt

3,0 - 26 - 30 pkt

3,5 - 31-35 pkt

4,0 - 36 - 40 pkt

4,5 - 41-45 pkt

5,0 - 45 -50 pkt

2. przygotowanie 10 minutowej prezentacji multimedialnej, w czasie której student przedstawi wyniki prowadzonej w czasie zajęć analizy anatomo-antropologicznej, przedstawi i uzasadni wybraną metodykę badawczą

3. wykonanie projektu badawczego - analizy anatomo-antropologicznej dwóch osobników (dorosłego i młodocianego)

4. dyskusja na zajęciach

Wiedza (BI1_W02, 04, 06)

Ocena 2 (ndst): absolwent nie zna i rozumie zaawansowanych zjawisk i procesów biologicznych oraz kluczowych zagadnień z zakresu osteologii, nie zna i nie rozumie aktualnych problemów osteologii i głównych tendencji rozwojowych tej dyscypliny, nie zna i nie rozumnie zasad planowania badań osteologicznych, nie zna podstawowych zasad BHP

Ocena 3 (dst): absolwent w ograniczonym zna i rozumie zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnień z zakresu osteologii, częściowo zna i rozumie w stopniu dostatecznym aktualne problemy osteologii i główne tendencje rozwojowe tej dyscypliny, w sposób ograniczony zna i rozumnie zasady planowania badań osteologicznych, zna podstawowe zasady BHP

Ocena 4 (db): absolwent zna i rozumie zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnień z zakresu osteologii, stosunkowo dobrze orientuje się w aktualnych problemach osteologii i zna główne tendencje rozwojowe tej dyscypliny, stosunkowo dobrze orientuje się w zasadach planowania badań osteologicznych, zna podstawowe zasady BHP

Ocena 5 (bdb): absolwent bardzo dobrze orientuje się w zaawansowanych zjawiskach i procesach biologicznych oraz zna i bardzo dobrze orientuje się w kluczowych zagadnieniach z zakresu osteologii, doskonale orientuje się w aktualnych problemach osteologii i zna główne tendencje rozwojowe tej dyscypliny, stosunkowo dobrze orientuje się w zasadach planowania badań osteologicznych, bardzo dobrze zna podstawowe zasady BHP

Umiejętności (BI1_U02, 04, 05, 07)

Ocena 2 (ndst): absolwent nie potrafi wykazać się krytyczną analizą i selekcją informacji, nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy, zbierać i interpretować danych empirycznych i na tej podstawie formułować wniosków, nie potrafi wykorzystać literatury z zakresu biologii człowieka w języku angielskim, nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

Ocena 3 (dst): absolwent potrafi w stopniu dostatecznym wykazać się krytyczną analizą i selekcją informacji, potrafi w ograniczonym zakresie wykorzystać posiadaną wiedzę, zebrać i zinterpretować dane empiryczne i na tej podstawie sformułować wnioski, potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać literaturę z zakresu biologii człowieka w języku angielskim, potrafi przygotować wystąpienie ustne w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej choć w stopniu dostatecznym

Ocena 4 (db): absolwent potrafi stosunkowo dobrze wykazać się krytyczną analizą i selekcją informacji, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, zebrać i zinterpretować dane empiryczne i na tej podstawie sformułować wnioski, potrafi wykorzystać literaturę z zakresu biologii człowieka w języku angielskim, ale są to nieskomplikowane teksty, potrafi przygotować wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

Ocena 5 (bdb): absolwent potrafi wykazać się krytyczną analizą i selekcją informacji, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, zebrać i z interpretować dane empiryczne i na tej podstawie sformułować wnioski, potrafi bardzo dobrze wykorzystać literaturę z zakresu biologii człowieka w języku angielskim, doskonale radzi sobie z przygotowaniem wystąpienia ustnego w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej

Kompetencje społeczne (BI1_K01,06)

Ocena 2 (ndst): absolwent nie jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy odbieranych treści, nie rozumie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i systematycznej aktualizacji swojej wiedzy, nie zna jej praktycznych zastosowań, nie jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Ocena 3 (dst): absolwent w ograniczonym stopniu jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych treści, rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i systematycznej aktualizacji swojej wiedzy, zna jej praktyczne zastosowania choć nie jest to znajomość dobra, jest dostatecznie gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Ocena4 (db): absolwent jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych treści, rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i systematycznej aktualizacji swojej wiedzy, stosunkowo dobrze orientuje się w jej praktycznych zastosowaniach, jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, choć jego orientacji nie można opisać jako bardzo dobrej

Ocena 5 (bdb): absolwent jest w pełni gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych treści, bardzo dobrze rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i systematycznej aktualizacji swojej wiedzy, bardzo dobrze orientuje się w jej praktycznych zastosowaniach, jest bardzo dobrze przygotowany do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Zakres tematów:

W czasie zajęć studenci zostaną zapoznani z następującymi blokami tematycznymi:

1. anatomia układu kostnego: anatomia czaszki, cechy niemetryczne czaszki, punkty kraniologiczne, kraniometria, anatomia uzębienia mlecznego i stałego, anatomia szkieletu postkranialnego, lokalizacja przyczepów mięśniowych, pomiary kości długich

2. określenie profilu biologicznego: osteobiografia, ocena płci, ocena wieku w chwili śmierci (dorosłych i dzieci), rekonstrukcja przyżyciowej wysokości i masy ciała, ocena stresu mięsniowo-szkieletowego, zmiany patologiczne, zmiany tafonomiczne, zasady selekcji materiału do badań specjalistycznych (micro-CT, CT, badania izotopowe, badania aDNA)

3. analiza materiałów podjętych z pochówków zbiorowych, określanie MNI (and. Minimal Number of Individuals), analiza pochówków ciałopalnych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia składać się będą z dwóch części. Pierwszą będzie wykład problemowy z objaśnianiem omawianych zagadnień, druga część zajęć będzie miała charakter praktyczny (ćwiczenia przedmiotowe). W czasie zajęć praktycznych student krok po kroku wykona analizę anatomo-antropologiczną dwóch przypadków. Wykonanie przez studenta prezentacji ppt podsumowującej wyniki wykonanej analizy i stosowanej metodyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:00, sala 421
Justyna Marchewka-Długońska 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)