Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza statystyczna WP-CWC-N-1-AS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa i specjalistyczna:

1. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

2. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

3. Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

4. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

5. M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

2. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

4. King B.M., Minium E.W., Statystyka dla psychologów i pedagogów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

6. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

7. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

8. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. Steczkowski J., Opis statystyczny. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji. Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2005.

10. Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

11. Zieliński M., Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach – dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach dla studiów stacjonarnych niezależnie od powodu absencji. Większa liczba nieobecności dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku długoterminowego zwolnienia lekarskiego lub rekonwalescencji szpitalnej.

2. Test teoretyczny. Test obejmował będzie zagadnienia z zakresu statystyki opisowej i stosowanej, wnioskowania statystycznego oraz pojęć analitycznych. W teście będą znajdowały się pytania typu: „wskaż prawidłową odpowiedź”, „uporządkuj”, „wybierz odpowiedź zawierającą najwięcej prawidłowych informacji”, „uzupełnij”.

Dla teoretycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Zakres tematów:

1. Opisowe miary statystyczne

Miary położenia: średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna, średnia geometryczna, średnia kwadratowa, średnia ważona, średnia obcięta, kwantyle, mediana, modalna. Miary zmienności: wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności. Miary asymetrii: współczynnik asymetrii. Miary koncentracji: współczynnik koncentracji.

2. Rozkład częstości

Tworzenie i analiza rozkładu częstości. Skale pomiarowe. Rzetelność pomiaru, Trafność pomiaru. Typologia zmiennych: zależna, niezależna, ciągła, dyskretna. Zależność pozorna. Pojęcie indukcji i dedukcji w nauce. Analiza jednozmiennowa, dwuzmiennowa i wielozmiennowa. Rozkład dwumodalny.

3. Tabele kontyngencji

Statystyki i miary siły związku.

4. Wnioskowanie statystyczne

Pojęcie wnioskowania statystycznego. Estymacja punktowa i przedziałowa. Centralne twierdzenie graniczne. Pojęcie hipotezy statystycznej. Hipoteza zerowa i alternatywna. Hipoteza parametryczna i nieparametryczna. Hipoteza kierunkowa i bezkierunkowa. Testy parametryczne i nieparametryczne. Błąd pierwszego i drugiego rodzaju. Poziom istotności statystycznej. Obszar krytyczny. Stopnie swobody.

5. Testy normalności rozkładu

Założenia i charakterystyka rozkładu normalnego. Charakterystyka testów normalności rozkładu.

6. Testy różnicy średnich

Test-t Studenta dla jednej próby. Test t-Studenta dla prób zależnych. Test t-Studenta dla prób niezależnych. Homogeniczność wariancji.

7. Korelacje

Korelacja parami i cząstkowe. Korelacja r-Pearsona. Korelacja Spearmana. Korelacja tau-b-Kendalla.

Zakres tematyczny kursu nie stanowi katalogu zamkniętego. Modyfikacje zakresu tematycznego kursu uzależnione są od stopnia zaawansowania grupy oraz dynamiki pracy w trakcie zajęć dydaktycznych.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć dydaktycznych wykorzystane zostaną:

1. Metody nauczania teoretycznego: wykład konwencjonalny ukierunkowany na wyjaśnienie zagadnień z zakresu statystyki.

2. Metody nauczania praktycznego: ćwiczenia warsztatowe rozwijające umiejętności analityczne.

3. Metody nauczania problemowego: dyskusja dydaktyczna ukierunkowana na rozwiązanie problemu.

W trakcie kursu zabrania się uczestnikom filmowania i fotografowania materiałów dydaktycznych umieszczonych w prezentacji multimedialnej. Prowadzący nie udostępnia treści wykładowych w formie elektronicznej ani papierowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 321 s. konferencyjna
Bartosz Olszewski 42/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.