Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biogeografia WS-HS-ODKS-BIOGE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ch. J. Krebs 2011. Ekologia. PWN, Warszawa

2. J. Weiner 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa

3. A.S. Pullin 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

4. T. Umiński 1984. Zwierzęta i kontynenty. WSiP, Warszawa

5. T. Umiński 1986. Zwierzęta i oceany. WSiP, Warszawa

6. M.V. Lomolino, B. Riddle, R.J. Whittaker, J. H. Brown 2010. Biogeography, Fourth Ed. Sinauer

Literatura uzupełniająca:

1. T. Umiński 1998. Życie naszej ziemi. WSiP, Warszawa

2. P.P. Wtorow, N.N. Drozdow 1981. Biogeografia kontynentów. PWN, Warszawa

3. G.C. MacGavin 2007. Zagrożona przyroda. Gatunki, które wkrótce wyginą. Bellona, Warszawa

4. D. Palmer, P. Barrett. 2009. Ewolucja. Historia życia. MAK, Bremen

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) Efekty kształcenia

1. Wiedza:

EK1 - student definiuje pojęcia z zakresu podstaw biogeografii;

EK2 - student opisuje i rozpoznaje krainy biogeograficzne i biomy;

EK3 - student charakteryzuje czynniki odpowiedzialne za współczesne rozmieszczenie fauny, zarówno historyczne, jak i współczesne;

EK4 - student potrafi wyjaśnić przyczyny odmienności fauny wysp;

EK5 - student potrafi rozpoznać zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie gatunków

2. Umiejętności:

EK6 - student potrafi skorzystać z informacji dostępnych w internecie i bibliotece na zadany temat; potrafi interpretować tekst naukowy

3. Kompetencje:

EK7 - student zachowuje krytycyzm i ostrożność w stosunku do znajdowanych źródeł;

b) Opis ECTS

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w wykładzie 30

Konsultacje 5

Przygotowanie do egzaminu/quizów 60

Suma godzin 95 [95/30 (25) = 4]

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza (EK 1-5)

ocena 2 (ndst.) Student nie potrafi zdefiniować pojęć z zakresu podstaw biogeografii; student nie potrafi opisać i rozpoznać krain biogeograficznych i biomów; student nie potrafi scharakteryzować czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie fauny, ani historycznych, ani współczesnych; student nie potrafi wyjaśnić przyczyn odmienności fauny wysp; student nie potrafi rozpoznać zakłóceń spowodowanych przez człowieka w rozmieszczeniu gatunków

ocena 3 (dst.) Student potrafi zdefiniować główne pojęcia z zakresu podstaw biogeografii; student potrafi opisać i rozpoznać niektóre krainy biogeograficzne i biomy; Student zna niektóre czynniki odpowiedzialne za współczesne rozmieszczenie fauny; student zna fenomen odmienności fauny wysp, ale nie potrafi wyjaśnić przyczyn; student zna podstawowe zakłócenia spowodowane przez człowieka w środowisku, ale nie potrafi wyjaśnić ich wpływu na rozmieszczenie gatunków

ocena 4 (db) Student dobrze zdefiniuje pojęcia z zakresu podstaw biogeografii; student potrafi opisać i rozpoznać krainy biogeograficzne i biomy; Student potrafi scharakteryzować większość czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie fauny, zarówno historycznych, jak i współczesnych; student zna fenomen odmienności fauny wysp, ale potrafi wyjaśnić tylko część przyczyn; student zna podstawowe zakłócenia spowodowane przez człowieka w środowisku, ale nie potrafi wyczerpująco wyjaśnić ich wpływu na rozmieszczenie gatunków

ocena 5 (bdb) Student prawidłowo definiuje poznane pojęcia z zakresu podstaw biogeografii; student wyczerpująco opisuje i rozpoznaje krainy biogeograficzne i biomy oraz ich mieszkańców; Student doskonale charakteryzuje czynniki odpowiedzialne za współczesne rozmieszczenie fauny, zarówno historyczne, jak i współczesne; student potrafi wyjaśnić przyczyny odmienności fauny wysp; student samodzielnie potrafi rozpoznać zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie gatunków (wyjaśnić ich wpływ)

Umiejętności (EK 6)

ocena 2 (ndst.) Student nie potrafi właściwie skorzystać z informacji dostępnych w internecie i bibliotece; Student nie potrafi prawidłowo interpretować tekstu naukowego;

ocena 3 (dst.) Student potrafi wyszukać informacji dostępnych w internecie, ale nie potrafi rozróżnić stopnia ich ważności; Student ma trudności z interpretowaniem tekstu naukowego;

ocena 4 (db) Student potrafi wyszukać ważne informacje dostępne w internecie i bibliotece; Student poprawnie interpretuje tekst naukowy;

ocena 5 (bdb) Student świetnie radzi sobie z wykorzystaniem informacji dostępnych w internecie i bibliotece i potrafi wybrać najważniejsze; Student doskonale potrafi interpretować teksty naukowe;

Kompetencje:

Oceniane będzie krytyczne podchodzenie do źródeł informacji oraz zainteresowanie tematem i chęć poszerzenia swojej wiedzy

Ocena końcowa

Ocena z egzaminu końcowego - z testu ze znajomości pojęć, faktów, wiadomości z zakresu biogeografii

Obecność na wykładach będzie sprawdzana, student nie może zaliczyć zajęć, jeśli liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) przekroczy połowę zajęć.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Czym zajmuje się biogeografia. Historia biogeografii

2. Rozmieszczenie gatunków – zasięgi

3. Procesy biogeograficzne – dyspersja i migracje

4-5. Specjacja i ekstynkcja – wpływ na bioróżnorodność fauny

6. Procesy geologiczne – jak kształtowała się odrębność lub podobieństwowo fauny kontynentów

7. Biologiczne interakcje a rozmieszczenie gatunków

8. Wpływ środowiska abiotycznego na rozmieszczenie gatunków

9. Przemieszczanie się międzykontynentalne gatunków w przeszłości

10. Regiony biogeograficzne

11. Biomy - przegląd

12-13. Biogeografia wysp

14-15. Wpływ człowieka na zmiany w faunie i florze

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-5)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, indywidualna lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału

weryfikacja - test sprawdzający wiedzę

Efekty umiejętności (EK 6)

metoda dydaktyczna – analiza treści materiału, dyskusja nt. poruszanych zagadnień

weryfikacja – test sprawdzający wiedzę

Efekt kompetencji (EK 7)

metoda dydaktyczna – uczestnictwo w wykładzie, lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, dyskusja w czasie zajęć

weryfikacja – test sprawdzający wiedzę

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testów sprawdzających.

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania się do egzaminu

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Test – weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się przez ocenę z testu pisemnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 1904
Monika Bukacińska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 19
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.