Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów administracyjnych WP-PR-MON-ODOwOSA
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Akty prawne:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)

- Karta Praw Podstawowych UE (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 389)

- rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

- ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)

- ustawa z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

- ustawa z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Literatura:

P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019.

Prezentacje multimedialne przygotowywane oraz orzecznictwo wskazywane na bieżąco przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania testowe badające wiedzę i kompetencje + pytania problemowe weryfikujące kompetencje i umiejętności) lub egzamin ustny (do wyboru).

Na ocenę bardzo dobrą student:

EK1: zna i rozumie pojęcia związane z ochroną danych osobowych (w tym bardziej złożone np. profilowanie, pseudonomizacja), podstawy prawne ochrony danych osobowych (ze znajomością ich ewolucji), zasady przetwarzania danych osobowych i prawa osób, których dane dotyczą (w powiązaniu ze sposobem przetwarzania danych), postępowania administracyjne oraz środki prawne w sprawach ochrony danych osobowych (właściwe do danych okoliczności)

EK2: ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowania norm prawnych w sprawach ochrony danych osobowych przez organy i sądy administracyjne (ma znajomość linii orzeczniczych i problemów prawnych występujących w orzecznictwie)

EK3: posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądowego w kształtowaniu i przebiegu ochrony danych osobowych (potrafi wskazać mankamenty regulacji prawnych i potencjalne problemy praktyczne)

EK4: potrafi samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu ochrony danych osobowych, posługując się procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną (dobierając właściwe środki prawne)

EK5: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa ochrony danych osobowych, samodzielnie analizuje treść regulacji prawnych i orzecznictwo sądowe

Na ocenę dobrą student:

EK1: zna i rozumie większość pojęć związanych z ochroną danych osobowych, podstawy prawne ochrony danych osobowych (z częściową znajomością ich ewolucji), zasady przetwarzania danych osobowych i prawa osób, których dane dotyczą (bez powiązania ze sposobem przetwarzania danych), postępowania administracyjne oraz środki prawne w sprawach ochrony danych osobowych (co do zasady właściwe do danych okoliczności)

EK2: ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowania norm prawnych w sprawach ochrony danych osobowych przez organy i sądy administracyjne (potrafi wskazać wybrane stanowiska i problemy prawne występujące w orzecznictwie)

EK3: posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądowego w kształtowaniu i przebiegu ochrony danych osobowych (podejmuje próby krytycznej analizy regulacji i praktyki stosowania prawa)

EK4: potrafi samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu ochrony danych osobowych, posługując się procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną (co do zasady dobierając właściwe środki prawne)

EK5: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa ochrony danych osobowych, samodzielnie analizuje treść regulacji prawnych, w mniejszym zakresie orzecznictwo sądowe

Na ocenę dostateczną student:

EK1: co do zasady zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych (bez bardziej złożonych), podstawy prawne ochrony danych osobowych (bez znajomości ich ewolucji), większość zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą (bez powiązania ze sposobem przetwarzania danych), postępowania administracyjne oraz środki prawne w sprawach ochrony danych osobowych (bez doboru do danych okoliczności)

EK2: ma podstawową wiedzę na temat stosowania norm prawnych w sprawach ochrony danych osobowych przez organy i sądy administracyjne (potrafi ogólnie zasygnalizować problemy prawne występujące w orzecznictwie)

EK3: posiada w umiarkowanym stopniu umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądowego w kształtowaniu i przebiegu ochrony danych osobowych (podejmuje próby krytycznej analizy regulacji, bez właściwej znajomości i oceny praktyki stosowania prawa)

EK4: potrafi przy pomocy prowadzącego proponować rozwiązania konkretnego problemu ochrony danych osobowych, posługując się procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną

EK5: w umiarkowanym zakresie rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa ochrony danych osobowych, próbuje samodzielnie analizować treść regulacji prawnych, sporadycznie orzecznictwo sądowe

Na ocenę niedostateczną student:

EK1: co do zasady nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych , podstaw prawnych ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą, postępowań administracyjnych oraz środków prawnych w sprawach ochrony danych osobowych

EK2: nie ma podstawowej wiedzy na temat stosowania norm prawnych w sprawach ochrony danych osobowych przez organy i sądy administracyjne (nie potrafi nawet ogólnie zasygnalizować problemów prawnych występujących w orzecznictwie)

EK3: nie posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądowego w kształtowaniu i przebiegu ochrony danych osobowych (nie podejmuje udanych prób krytycznej analizy regulacji, nie zna i nie umie właściwie ocenić praktyki stosowania prawa)

EK4: nie potrafi nawet przy pomocy prowadzącego zaproponować rozwiązania konkretnego problemu ochrony danych osobowych ani właściwie posługiwać się w tym celu procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną

EK5: nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa ochrony danych osobowych, nie próbuje samodzielnie analizować treści regulacji prawnych ani orzecznictwa sądowego, nie korzysta z zaleceń i materiałów udostępnianych przez prowadzącego

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych (2h)

- Konstytucja RP

- Karta Praw Podstawowych

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO

- ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych (m.in. dane osobowe, przetwarzanie, profilowanie, pseudonomizacja, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, organ nadzorczy, szczególne kategorie danych, inspektor ochrony danych) (2h)

3. Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa osób, których dane dotyczą (4h)

4. Postępowania administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych (4h)

- postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) jako organem nadzorczym w rozumieniu RODO

- postępowania w sprawach odmowy dostępu do informacji publicznej z powodu ochrony danych osobowych jako elementu prawa do prywatności

5. Sądowe środki prawne w sprawach ochrony danych osobowych (4h)

- właściwość sądów w sprawach ochrony danych osobowych

- skargi na działalność GIODO / PUODO

- skargi w sprawach dostępu do informacji publicznej

- środki ochrony na drodze cywilnoprawnej i karnej

5. Przegląd orzecznictwa w sprawach ochrony danych osobowych (8h)

- ochrona danych osobowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

- ochrona danych osobowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

6. Problemy ochrony danych osobowych z perspektywy orzecznictwa, w szczególności sądów administracyjnych (6h)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:10 - 9:40, sala 1743
Martyna Wilbrandt-Gotowicz 29/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.