Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uwarunkowania kompetencji społeczno-emocjonalnych 2 WF-PS-N-UKSE2
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podstawowa

1. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

3. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red.). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.

2. Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, 10, 113-134.

3. Leopold, M. A. (2001). Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. Forum Psychologiczne, 1, 155-182.

4. Leopold, M. A. (2006). Elementy składowe kompetencji emocjonalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2, 191-204.

5. Martowska, K. (2009). Inteligencja emocjonalna licealistów a oddziaływania wychowawcze rodziców. Ruch Pedagogiczny, 3-4, 55-69.

6. Martowska, K., Knopp, K. (2018). Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.

7. Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A.

8. Matczak (red.), Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

9. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

10. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia – etologia – genetyka, 10, 59-82.

11. Matczak, A. (2009) (red.). Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

12. Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 1, 5-18

13. Mądrzycki, T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

14. Olszyca, K. (1998). Rola osobowościowych mechanizmów w regulacji stymulacji. Studia Psychologiczne, 36, 57-71.

15. Piekarska, J. (2004). Inteligencja emocjonalna młodzieży a sposoby reagowania rodziców sytuacjach problemowych. Psychologia Rozwojowa, 9, 23-33.

16. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

17. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne – uwarunkowania i metody pomiaru. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna badania dotyczące rodzinnych uwarunkowań kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Zna badania dotyczące osobowościowych uwarunkowań kompetencji społeczno-emocjonalnych.

3. Zna badania dotyczące korelatów kompetencji społeczno-emocjonalnych.

4. Rozumie odmienność metod pomiaru zdolności i metod pomiaru kompetencji.

5. Zna narzędzia do pomiaru kompetencji społecznych, kompetencji emocjonalnych, inteligencji społecznej i inteligencji emocjonalnej.

6. Charakteryzuje główne sposoby podejścia do trenowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Umiejętności

1. Potrafi dokonać wyboru adekwatnego narzędzia do pomiaru kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Potrafi zaplanować oddziaływania treningowe ukierunkowane na doskonalenie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Kompetencje

1. Wykazuje tendencję do profilowego ujmowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.

2. Ma świadomość możliwości doskonalenia kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na warunkach zależnych od obecności na wykładach: 1) dla osób regularnie uczęszczających na wykłady – dłuższa pisemna wypowiedź na zadany temat z możliwością korzystania z notatek; 2) dla osób z więcej niż jedną nieobecnością – egzamin z trzema pytaniami otwartymi, w postaci tradycyjnej (bez możliwości korzystania z notatek).

Kryteria ocen

Wiedza

Na ocenę 5 (bdb): w wysokim stopniu opanował wiedzą zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia i bardzo dobrze ją rozumie.

Na ocenę 4 (db): dobrze opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach i dobrze ją rozumie.

Na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 50%) opanował wiedzę zdefiniowaną przy opisie efektów kształcenia w punktach 4, 5, 6 i rozumie ją fragmentarycznie.

Na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy zdefiniowanej przy opisie efektów kształcenia.

Umiejętności

Na ocenę 5 (bdb): potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu; przy planowaniu oddziaływań treningowych potrafi zaplanować ogólne kierunki oddziaływania i obmyślić szczegóły realizacyjne.

Na ocenę 4 (db): potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemu; przy planowaniu oddziaływań treningowych ogranicza się do szczegółów realizacyjnych, ale ma trafne pomysły.

Na ocenę 3 (dst): dobierając narzędzia diagnostyczne, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki problemu; przy planowaniu oddziaływań treningowych powiela znane pomysły.

Na ocenę 2 (ndst): nie potrafi operować posiadaną wiedzą.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest dojrzałość refleksji nad warunkami rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych i komplementarnością różnych podejść stosowanych przy ich opisywaniu.

Zakres tematów:

1. Kompetencje społeczne a cechy osobowości – dane empiryczne.

2. Kompetencje emocjonalne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

3. Kompetencje społeczne a oddziaływania wychowawcze rodziców – dane empiryczne.

4. Kompetencje społeczne a dobrostan – dane empiryczne.

5. Kompetencje emocjonalne a dobrostan – dane empiryczne.

6. Inteligencja emocjonalna a dobrostan – dane empiryczne.

7. Metody pomiaru kompetencji społecznych – I.

8. Metody pomiaru kompetencji społecznych – II.

9. Metody pomiaru kompetencji emocjonalnych.

10. Metody pomiaru inteligencji emocjonalnej (zdolności emocjonalnych).

11. Metody pomiaru inteligencji społecznej (zdolności społecznych).

12. Rola kompetencji społeczno-emocjonalnych.

13. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – I.

14. Treningi kompetencji społeczno-emocjonalnych – II.

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, demonstracje narzędzi diagnostycznych, elementy dyskusji, e-learning.

Sposoby weryfikacji: ocena egzaminu końcowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1421
Katarzyna Martowska 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)