Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digitalizacja z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego WM-MA-U2-DIGI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

PODSTAWOWA:

1. „Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie” – raport przygotowany przez zespół ekspertów powołany przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Warszawa, 2011 - http://nimoz.pl/upload/ digitalizacja/ publikacje%20digit/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

2. Zapłata R., 2016, „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach” - Warszawa /UKSW.

3. Zapłata R., 2017, "Designing the framework of possibilities for viewer’s activity. Mixed reality and monuments", 'TERRITORIO", 80, s. 40-42.

4. Papińska-Kacperek J., 2016, "Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce" - https://www.researchgate.net/publication/303257388_Miejskie_aplikacje_mobilne_w_turystyce_kulturowej_w_Polsce

5. Templin T., 2016, "Mobilny GIS – aktualne trendy, perspektywy rozwoju

i wyzwania kształcenia", "ROCZNIK GEOMATYKI", 2(72), s. 221-230.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. "Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce

2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/

RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

2. Maj A., 2010, "Media w podróży", ExMachina, Katowice - https://www.researchgate.net/publication/ 276144938_Media_w_podrozy

3. "Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego", 2008, Płoszajski G. (red.), Warszawa.

4. Bakuła K., Ostrowski W., Zapłata R., Kurczyński Z., Stereńczak K., Kraszewski B., 2016, "Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP” - https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/2017_instrukcja_LIDAR_NID.PDF

5. "Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ", (red.) R. Zapłata, 2015 - https://www.ibuk.pl/fiszka/166706/cyfryzacja-w-naukach-o-przeszlosci-i-ochronie-zabytkow--digitalizacja-i-nieinwazyjne-badanie-dziedzictwa-kulturowego-in-situ.html

6. Boulaassal H., Landes T., Grussenmeyer P., 2011, Reconstruction of 3D vector models of buildings by combination of ALS, TLS and VLS data, „International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences”, Vol. XXXVIII - 5/W16, 2011, ISPRS Trento 2011 Workshop, 2-4 March 2011, Trento, Italy – http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXVIII-5-W16/239/2011/isprsarchives-XXXVIII-5-W16-239-2011.pdf

7. Chyla J., Bryk M., 2013, Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prosepckji terenowej, "Rocznik Geomatyki", t. XII, z. 1 (63), s. 19-29.

8. Gołembnik A., 2014, Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich, „Wiadomos ci Konserwatorskie”, 40/2014, s. 83-93.

9. Sawicki P., 2012, Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji - stan obecny i kierunki rozwoju, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji", vol. 23, s. 365-376.

10. Zapłata R., 2013, Nieinwazyjne metody w badaniu i dokumentacji dziedzictwa kulturowego – aspekty skanowania laserowego w badaniach archeologicznych i architektonicznych, Warszawa.

Literatura dodatkowa podawana przy określonych tematach cząstkowych zajęć.

Efekty uczenia się:

12 pkt ECTS (1 pkt ECTS = 25-30 godz.)

Udział w zajęciach / łącznie – 105 godz. = 3,5 pkt ECTS

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Udział w laboratorium – 30 godzin

Udział w wykładzie – 45 godzin

Przygotowanie do zajęć

20 godz.

Czas na przygotowanie referatu – 10 godz.

Samodzielna lektura – 50 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (test, egzamin) – 30 godz.

Łącznie – około 300 godz. / 12 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin test / ocena.

Osiągnięcie efektów kształcenia - student potrafi:

- niedostateczny/2 - brak podstawowej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia.

- dostateczny/3 - posiadanie podstawowej – minimalnej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia

- dobry/4 – posiadanie wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

- bardzo dobry/5 - posiadanie ponad przeciętnej wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna ilość nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Ćwiczenia – zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach (np. dyskusja) oraz przygotowanie referatu.

Laboratorium – zaliczenie: obecność oraz przeprowadzenie samodzielnej pracy

Wykład – zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach (np. dyskusja) oraz posttest.

Ocena łączna = 1/3 ćwiczenia + 1/3 laboratorium + 1/3 wykład

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących digitalizacji i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego; (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją i dokumentacją dziedzictwa kulturowego; (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami cyfrowymi; (5) zagadnień związanych z systemami mobilnymi; (6) prezentacji i analizy wybranych przykładów badania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych.

Zajęcia dotyczą kilku głównych bloków tematycznych, zawierających zagadnienia cząstkowe: (1) zagadnień wprowadzających oraz zagadnień dotyczących digitalizacji i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego (definicja, podstawowe pojęcia, instytucje, przykładowe działania dotyczące digitalizacji i cyfryzacji w Polsce itp.); (2) podstawowych zagadnień związanych z zabytkami i dziedzictwem kulturowym (z położeniem nacisku na sytuację w Polsce – definicje, podstawowe pojęcia, klasyfikacja zabytków itp.), (3) zagadnień związanych z ochroną, jak i badaniem, popularyzacją i dokumentacją dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza materialnego – system ochrony zabytków w Polsce, podstawowe); (4) metod badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, wraz z technologiami cyfrowymi; (5) zagadnień związanych z systemami mobilnymi – definicja, zakres zastosowań itp.; (6) prezentacji i analizy wybranych przykładów badania dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych; (7) prezentacji i analizy wybranych przykładów dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych.

Poza tym zajęcia dotyczą (bezpośrednio nawiązując lub bezpośrednio do systemów mobilnych): (1) wybranych / przykładowych urządzeń w ochronie zabytków; (2) komercyjnych i niekomercyjnych narzędzi cyfrowych – programów, aplikacji itp. (np. QGIS); (3) analizy rynku i branży IT w Polsce; (4) dobrych praktyk zastosowania zasobów i narzędzi cyfrowych; (5) baz danych i systemów geomatycznych (geoinformatycznych).

Tematy / zagadnienia cząstkowe:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Zagadnienia wprowadzające do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego (m.in. definicje, terminy, podstawowe pojęcia, metody badawcze) – część I.

3. Zagadnienia wprowadzające do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego (m.in. definicje, terminy, podstawowe pojęcia, metody badawcze) – część II.

4. Zagadnienia wprowadzające do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego (m.in. definicje, terminy, podstawowe pojęcia, metody badawcze) – część II.

5. Zagadnienia wprowadzające do digitalizacji i cyfryzacji.

6. Standardy, zalecenia, zagadnienia prawne w digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

7. Systemy mobilne – sprzęt, oprogramowanie, dane – zagadnienia wprowadzające.

8. Metody nieinwazyjne (np. geofizyka, teledetekcja, skanowanie laserowe) a digitalizacja i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

9. Zasoby cyfrowe – dane z badań, dokumentacja cyfrowa, bazy danych – pozyskiwanie, przetwarzanie, archiwizacja.

10. Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego z zastosowaniem systemów mobilnych i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego.

11. Muzea – wirtualne muzea a zdigitalizowane dziedzictwo kulturowe i zasoby cyfrowe.

12. Zasoby cyfrowe – produkty pochodne (np. wirtualne modele, wydruki 3D).

13. Systemy geoinformacyjne w popularyzacji, zarządzaniu, ochronie i badaniu dziedzictwa kulturowego.

14. Digitalizacja i systemy mobilne w działaniach związanych z archiwaliami, zabytkami nieruchomymi, ruchomymi, archeologicznymi i zabytkami techniki – część I.

15. Digitalizacja i systemy mobilne w działaniach związanych z archiwaliami, zabytkami nieruchomymi, ruchomymi, archeologicznymi i zabytkami techniki – część II.

16. Digitalizacja i systemy mobilne w działaniach związanych z archiwaliami, zabytkami nieruchomymi, ruchomymi, archeologicznymi i zabytkami techniki – część III.

17. Systemy mobilne, pomiary i teledetekcja in situ, w ochronie dóbr kultury i środowiska – działania zintegrowane.

18. Analiza rynku i branży IT w zakresie digitalizacji i systemów mobilnych w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego.

19. Wybrane przykłady digitalizacji z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego – część I.

20. Wybrane przykłady digitalizacji z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego – część II.

21. Dobre praktyki digitalizacji z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego – wybrane przykłady.

22. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne / metody podające:

- wykład informacyjny

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:45 - 11:15, sala 1203
Rafał Zapłata 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)