Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy gerontologii WS-SO-PS-2-PGer
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie w stronę pedagogiki starości, Wyd. UWM, Olsztyn 2010;

2. Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004;

3. Szatur-Jaworska Barbara, Błędowski Piotr, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

1. Kowaleski J. T.,Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008;

2. Czerniawska O.,Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007;

3. Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce, Gdańsk 2012.

4. Makuch M., Maroń M.,Osoby starsze w społeczeństwie społeczeństwo wobec osób starszych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

5. Ray M., Philips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2014

6. GUS 2018, Jakość życia osób starszych w Polsce

7. GUS 2019, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce 2018

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe

2. Dopuszcza się możliwość 2 nieobecności

3. Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej

Zakres tematów:

1. Gerontologia społeczna jako dyscyplina naukowa - miejsce gerontologii i garagogiki w systemie dyscyplin pedagogicznych; rodzaje badań poznawczych; podstawowe cele i treści kształcenia osób starszych

2. Starość w kulturze tradycyjnej i współczesnej – wizja starości w ujęciu historycznym

3. Starość jako wyzwanie - długość życia i tempo starzenia się w skali światowej; Kryzys starości; Starość a zadania rozwojowe człowieka; Problemy starzejącego się społeczeństwa; Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach

4. Społeczne teorie starzenia się – teoria aktywności, wycofania, modernizacji, kontynuacji

5. Sytuacja ludzi starszych w Polsce - Sytuacja finansowa seniorów; Sytuacja rodzinna seniorów; Postawy wobec starzenia się społeczeństw

5. Biologiczne starzenie się człowieka - Wartości, jakie wnosi starość w życie człowieka; Naturalne biologiczne starzenie się

6. Społeczno – kulturowe uwarunkowania życia ludzi starych - Utrata autonomii społecznej człowieka starszego w Polsce; Starość w wymiarze kulturowym, rodzinnym; Potrzeby ludzi starych

7. Człowiek stary jako konsument - Gospodarstwo domowe osób starszych; Konsumpcja; Potrzeby społeczne; Rynki dóbr i usług dla ludzi starych; postawy konsumenckie

8. Aktywność zawodowa osób starszych – Osoby starsze na rynku pracy; Działania na rzecz aktywności zawodowej osób starszych i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek (ageizm)

9. Aktywność społeczna osób starszych – formy i znaczenie aktywności społecznej, dobre praktyki aktywizacji i aktywności seniorów,

10. Edukacja seniorów w Polsce i na świecie – historia edukacji, idea UTW, media wobec starzenia się ludności

11. Seniorzy w przestrzeni miejskiej i wiejskiej – sytuacja osób starszych zróżnicowana miejscem zamieszkania, dostępność do dóbr i usług a potrzeby seniorów

12. Proces starzenia się w gospodarce rynkowej – wymiar ekonomiczny, jakie są koszty starzenia się społeczeństwa

13. Polityka senioralna wobec jakości życia osób starszych – ocena jakości życia seniorów, wskaźnik aktywnego starzenia się, badania empiryczne

14. Aktywne starzenie się społeczeństwa europejskiego - Zabezpieczenie społeczne; Wsparcie strategii aktywnego starzenia; Wyrównywanie szans z perspektywy UE

15. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wiedza:

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu jednostek, grup i środowisk.

Zna i rozumie koncepcję bio - socjo -kulturową rozwoju człowieka, posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

Posiada wiedzę na temat środowisk, grup i więzi społecznych (rodzinnych, ekonomicznych, kulturalnych, politycznych, prawnych) istotnych dla pracy socjalnej w kontekście osób starszych.

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji osób starszych, rodzin, społeczności.

Kompetencje:

Dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin

Konsultacje - 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia - 45 godzin

Łącznie 90 godzin / 30 = 3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 424
Martyna Kawińska 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)