Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podstawowa:

BRZEZIŃSKI A., Rys dziejów Świętego Soboru Trydenckiego, Kraków 2016, http://www.ultramontes.pl/sobor_trydencki.pdf

Uzupełniająca:

1. BĄCZKOWICZ F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Opole 19572, s. 1-20.

2. HEMPEREK P. GÓRALSKI W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1 cz. I, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995, s. 5-13.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - student zna podstawowe pojęcia czym jest prawo kanoniczne i jego znaczenie oraz wkład w życie i działalność Kościoła

K_W02 - student posiada wiedzę na temat początków, kształtowania się i rozwoju prawa kanonicznego w różnych jego instytucjach prawnych

K_W04 - student ma uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego w Kościele w różnych zbiorach prawnych poczynając od Dekretu Gracjana, Sobór Trydencki, poprzez Corpus Iuris Caninici. Kodeks Prawa kanonicznego z 1917 r, Sobór Watykański II i Kodeks Prawa kanonicznego z 1983 r.

K_W05 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych instytutów prawa kanonicznego jakie powstały, kształtowały się i funkcjonują w Kościele Powszechnym w jego ponad dwudziestowiekowej historii i potrafi je opisać i wyjaśnić

Umiejętności:

K_U03 - student potrafi określić, opisać i analizować najważniejsze instytucje prawa kanonicznego w aspekcie historycznym

K_U05 student formułuje w mowie i na piśmie instytucje prawa kanonicznego i zagdanienia z zakresu historii powszechnej prawa kanonicznego

K_U07 - student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego, jego rozwoju i ewolucji jego norm.

Kompetencje:

K_K01 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego i przyswojenie sobie treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

K_K03 - student aktywnie i twórczo angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział wdyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 15 godz.

udział w ćwiczeniach - 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 50 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 60 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 60 godz.

Suma godzin - 200 godz.

Liczba ECTS: 8

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii oraz zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie potrafi też posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego nie jest ugruntowana i dostateczna.

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię, ma mało uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie potrafi też w dostatecznym zakresie posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego nie jest ugruntowana w dostatecznym stopniu.

ocena 4 (db): student zna dobrze podstawową terminologię i ma uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Potrafi posługiwać się nimi w zadowalającym stopniu i w sposób wystarczająco uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego jest częściowo ugruntowana.

ocena 5 (bdb): student zna bardzo dobrze podstawową terminologię i zasadnicze zagadnienia z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Potrafi w pełni posługiwać się nimi. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego jest wystarczająco ugruntowana.

UMIEJĘTNOŚCI:

ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz nie umie przedstawić wyników tejże wykładni. Nie potrafi też ująć słownie i pisemnie zagadnień z powszechnej historii prawa kanonicznego i nie jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych. Nie potrafi znajdować fontes cognoscendi i literatury związanej z przedmiotem.

ocena 3 (dst): student jest w stanie w ograniczonym stopniu dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni. Nie potrafi dostatecznie ująć słownie i pisemnie zagadnień z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać ich w świetle norm prawnych. Znajduje tylko częściowo fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 4 (db): student w zadawalającym stopniu dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz może przedstawić wyniki tejże wykładni. Potrafi w sposób właściwy ująć słownie i pisemnie zagadnienia z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać je w świetle norm prawnych. Właściwie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 5 (bdb.): student kompetentnie dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz przedstawia wyniki tejże wykładni. Potrafi bardzo dobrze ująć słownie i pisemnie zagadnienia z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać je w świetle norm prawnych. Bezbłędnie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

KOMPETENCJE: (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie wykonać pracy ani wcześniej jej zaplanować i zorganizować mając na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie bierze udziału w prowadzonych zajęciach, nie zabiera głosu w dyskusjach i nie wyraża ani nie dokumentuje swego stanowiska.

ocena 3 (dst): student tylko w niewielkim stopniu potrafi samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej próbował z trudem zaplanować i zorganizować mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Od czasu do czasu bierze udział w prowadzonych zajęciach, niekiedy zabiera głos w dyskusjach, nie potrafi wyrażać i dokumentować własnego stanowiska.

ocena 4 (db): student potrafi dobrze i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko.

ocena 5 (bdb): student potrafi kompetentnie i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zręcznie zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko także krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1.Obecność na zajęciach

2.Udział w dyskusji

3.Wykonanie i ocena realizowanych zadań m.in. wygłoszonych referatów.

Zakres tematów:

1. O prawie w ogólności.

2. Ogólne pojęcia o prawie kanonicznym.

3. Natura prawa kanonicznego.

4. Pojęcie Kościoła

5. Założenie Kościoła i wspólnota kościelna

6. Błędy odnośnie do założenia Kościoła

7. Rozwój Kościoła i odniesienie do prawa mojżeszowego

8. Organizacja Kościołów partykularnych

9. Charyzmaty w Kościele pierwotnym

10. Episkopat monarchiczny

11. Prymat biskupów rzymskich

12. Organizacja metropolitalna kościołów

13. Pochodzenie synodów

14. Święcenia mniejsze (niższe)

15. Diakonisse

16. Duchowieństwo diecezjalne

17. Prawo małżeńskie i zakonne

18. Sądownictwo kościelne

19. Dobra doczesne Kościoła

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny - słowna prezentacja treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

Wykład problemowy - poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

Wykład konwersatoryjny - jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i zyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami

Prezentacja - jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego

Indywidualna lektura tekstów - indywidualna lektura literatury podanej jako obowiązkowa i uzupełniająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:00, sala 405
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 14:15 - 15:00, sala 405
Bożena Szewczul 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)