Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Gręźlikowski, Czym był dla Kościoła Sobór Trydencki (1545-1563)? (refleksje w 440-tą rocznicę od zakończenia obrad), Prawo Kanoniczne 46 (2003) nr 3-4, s. 171-226.

2. M. Chmielewski, Sobór Trydencki 1545-1563, https://www.youtube.com/watch?v=XCNYnNlnj_A

Uzupełniająca:

3. Dokumenty Soborów Powszechnych, A. Baran, H. Pietras (red.), tom IV, Kraków 2005.

4. Dokumenty Soborów Powszechnych, A. Baran, H. Pietras (red.), tom III, Kraków 2003.

5. Dokumenty Soborów Powszechnych, A. Baran, H. Pietras (red.), tom II, Kraków 2003.

6. Dokumenty Soborów Powszechnych, A. Baran, H. Pietras (red.), tom I, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 - student zna podstawowe pojęcia czym jest prawo kanoniczne i jego znaczenie oraz wkład w życie i działalność Kościoła

K_W02 - student posiada wiedzę na temat początków, kształtowania się i rozwoju prawa kanonicznego w różnych jego instytucjach prawnych

K_W04 - student ma uporządkowaną znajomość kształtowania się prawa kanonicznego w Kościele w różnych zbiorach prawnych poczynając od Dekretu Gracjana, Sobór Trydencki, poprzez Corpus Iuris Caninici. Kodeks Prawa kanonicznego z 1917 r, Sobór Watykański II i Kodeks Prawa kanonicznego z 1983 r.

K_W05 - student posiada wiedzę na temat najważniejszych instytutów prawa kanonicznego jakie powstały, kształtowały się i funkcjonują w Kościele Powszechnym w jego ponad dwudziestowiekowej historii i potrafi je opisać i wyjaśnić

Umiejętności:

K_U03 - student potrafi określić, opisać i analizować najważniejsze instytucje prawa kanonicznego w aspekcie historycznym

K_U05 student formułuje w mowie i na piśmie instytucje prawa kanonicznego i zagdanienia z zakresu historii powszechnej prawa kanonicznego

K_U07 - student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego, jego rozwoju i ewolucji jego norm.

Kompetencje:

K_K01 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie celu badawczego i przyswojenie sobie treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

K_K03 - student aktywnie i twórczo angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział wdyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS - [1 ECTS = 25 godz.]

udział w wykładzie - 15 godz.

udział w ćwiczeniach - 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 50 godz.

konsultacje - 10 godz.

czas na przygotowanie referatu, pracy - 60 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu - 60 godz.

Suma godzin - 200 godz.

Liczba ECTS: 8

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii oraz zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie potrafi też posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego nie jest ugruntowana i dostateczna.

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię, ma mało uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie potrafi też w dostatecznym zakresie posługiwać się nimi w sposób uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego nie jest ugruntowana w dostatecznym stopniu.

ocena 4 (db): student zna dobrze podstawową terminologię i ma uporządkowaną znajomość zasadniczych zagadnień z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Potrafi posługiwać się nimi w zadowalającym stopniu i w sposób wystarczająco uporządkowany. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego jest częściowo ugruntowana.

ocena 5 (bdb): student zna bardzo dobrze podstawową terminologię i zasadnicze zagadnienia z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Potrafi w pełni posługiwać się nimi. Jego wiedza dotycząca istotnych kwestii zarówno teoretycznych jak i praktycznych z obszaru powszechnej historii prawa kanonicznego jest wystarczająco ugruntowana.

UMIEJĘTNOŚCI:

ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz nie umie przedstawić wyników tejże wykładni. Nie potrafi też ująć słownie i pisemnie zagadnień z powszechnej historii prawa kanonicznego i nie jest zdolny do ukazania ich w świetle norm prawnych. Nie potrafi znajdować fontes cognoscendi i literatury związanej z przedmiotem.

ocena 3 (dst): student jest w stanie w ograniczonym stopniu dokonać wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz przedstawić wyniki tejże wykładni. Nie potrafi dostatecznie ująć słownie i pisemnie zagadnień z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać ich w świetle norm prawnych. Znajduje tylko częściowo fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 4 (db): student w zadawalającym stopniu dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz może przedstawić wyniki tejże wykładni. Potrafi w sposób właściwy ująć słownie i pisemnie zagadnienia z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać je w świetle norm prawnych. Właściwie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

ocena 5 (bdb.): student kompetentnie dokonuje wykładni kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i innych przepisów z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego oraz przedstawia wyniki tejże wykładni. Potrafi bardzo dobrze ująć słownie i pisemnie zagadnienia z powszechnej historii prawa kanonicznego i ukazać je w świetle norm prawnych. Bezbłędnie znajduje fontes cognoscendi i literaturę związaną z przedmiotem.

KOMPETENCJE: (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie wykonać pracy ani wcześniej jej zaplanować i zorganizować mając na celu przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Nie bierze udziału w prowadzonych zajęciach, nie zabiera głosu w dyskusjach i nie wyraża ani nie dokumentuje swego stanowiska.

ocena 3 (dst): student tylko w niewielkim stopniu potrafi samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej próbował z trudem zaplanować i zorganizować mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Od czasu do czasu bierze udział w prowadzonych zajęciach, niekiedy zabiera głos w dyskusjach, nie potrafi wyrażać i dokumentować własnego stanowiska.

ocena 4 (db): student potrafi dobrze i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko.

ocena 5 (bdb): student potrafi kompetentnie i samodzielnie wykonać pracę, którą wcześniej umiejętnie zaplanował i zorganizował mając za cel przyswojenie sobie treści teoretycznych i praktycznych z dziedziny powszechnej historii prawa kanonicznego. Często bierze udział w prowadzonych zajęciach, zręcznie zabiera głos w dyskusjach, wyraża i dokumentuje własne stanowisko także krytyczne.

Na ocenę końcową składają się:

1.Obecność na zajęciach

2.Udział w dyskusji

3.Wykonanie i ocena realizowanych zadań m.in. wygłoszonych referatów.

Zakres tematów:

Zakres dziewiętnastu tematów wyznaczają poszczególne sobory powszechne oraz 25 sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563).

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

Krótki wykład informacyjny - słowna prezentacja treści z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

Wykład problemowy - poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu powszechnej historii prawa kanonicznego

Wykład konwersatoryjny - jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i zyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami

Prezentacja - jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego

Indywidualna lektura tekstów - indywidualna lektura literatury podanej jako obowiązkowa i uzupełniająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 16:00, sala 405
Bożena Szewczul 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)