Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja formalna w Afryce subsaharyjskiej WS-SO-WM
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

K. Lendzion, Dwa języki - dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019;

A. Sen, Rozwój i wolność; Poznań 2002;

M. Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;

K. Lendzion, Bariery rozwoju Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI wieku, [w:] A. Potasińska, A. Wołk (red.), Nierówności społeczne we współczesnym świecie, Warszawa: UKSW 2015, s. 79-92;

K. Lendzion, Bariery społeczno-kulturowe w dostępie do edukacji dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, „Studia edukacyjne”, 2015 nr 35, s. 235-250.

K. Lendzion, Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania na Madagaskarze w szkołach elementarnych, „Annales Missiologici Posnanienses” 21(2016);

K. Lendzion, „Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym” a jakość nauczania – bilans realizacji drugiego Milenijnego Celu Rozwoju w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] A. Skolimowska, B. Jankowski (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, 41-65;

K. Lendzion, Dylematy wyboru języka edukacji szkolnej na Madagaskarze a system edukacji konfesyjnej, w: Kościoły i religie. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, M. Sroczyńska, S. H. Zaręba (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s. 329-344;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie:

- oceny uzyskanej z pisemnego egzaminu końcowego;

- oceny przygotowanego i omówionego przez studenta w trakcie zajęć wybranego artykułu z podanej przez prowadzącego listy tekstów;

- obecności i aktywności na zajęciach;

Zakres tematów:

Edukacja formalna w Afryce Subsaharyjskiej

1. Afryka subsaharyjska:

- pojęcia – Afryka subsaharyjska, I, II, III świat; Globalne Południe – Globalna Północ;

- definicja rozwoju, pomiar rozwoju, wskaźnik HDI, Freedom in the World;

- poziom rozwoju regionu na tle innych części świata - skala ubóstwa (w tym też pomiar ubóstwa), omówienie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w zakresie zdrowia, edukacji, walki z głodem;

2. Historia edukacji formalnej w Afryce:

- polityka kolonialna w zakresie edukacji w poszczególnych regionach Afryki;

- edukacja konfesyjna - początki szkół misyjnych, znaczenie misji chrześcijańskich w rozwoju edukacji w regionie;

- współczesna polityka edukacyjna w krajach Afryki subsaharyjskiej;

3. Jakość edukacji w Afryce subsaharyjskiej:

- jakość edukacji;

- pomiar jakości edukacji – PASEC, SACMEQ;

4. Edukacja a język:

- zróżnicowanie językowe Afryki;

- konsekwencje edukacji w języku obcym;

- prezentacja badań własnych prowadzonych na Madagaskarze;

Metody dydaktyczne:

Zajęcie prowadzone są w formie wykładu, prezentowane treści poparte są wynikami badań prezentowanymi w trakcie zajęć na prezentacjach, ponadto podejmowana jest dyskusja ze studentami;

ostatnie dwa wykłady przeznaczone są na prezentację i omówienie przez studentów opracowanych przez nich tekstów;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 103
Kinga Lendzion 8/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)