Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka-teoria archiwalna WS-NH-HI-A
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura.

Wykaz obejmuje dzieła podstawowe i uzupełniające w realizacji poszczególnych modułów:

Robótka Halina, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Antoni, Archiwistyka, Warszawa 1989. Konstankiewicz Marek, Niewęgłowski Adrian, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.

Skupieński Krzysztof, Od archiwariusza do zarządcy dokumentacji. Ewolucja zawodu archiwisty na przestrzeni wieków. „Archiwista Polski” 3-4:2001, s. 81-100.

Żerelik Rościsław, „Fida memoriae custos est scriptura”. O potrzebie tworzenia archiwów w średniowieczu, [w]: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, Wrocław 2005, s. 627-643.

Sytuacja narodowego zasobu archiwalnego i archiwów państwowych. Informacja dla Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Warszawa 2012.

Misztal Henryk, Sytuacja prawna archiwum parafialnego. ABMK 75:2001, 77-91.

Wolnicki Paweł, Podstawy współpracy państwowej służby archiwalnej w Polsce z Kościołami i związkami wyznaniowym. „Archeion”, t. CXV, Warszawa 2014.

Rosowska Ewa, Archiwa w polityce Unii Europejskiej, Warszawa 2004.

Nałecz Daria, Europejska polityka dostępu do dokumentacji i archiwów, Warszawa 2004.

Łakomiec Michał, Pojęcie i struktura narodowego zasobu archiwalnego, Warszawa 2012.

Leśniewska Emilia, Droga do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. „Archeion” t. CXV, Warszawa 2014.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Warszawa 1984.

Maciejko Karol, Wdrażanie normatywy archiwalnej Kodeksu Prawa Kanonicznego w polskich archiwach kościelnych na przykładzie archiwów diecezjalnych w Olsztynie, Pelplinie i Toruniu. „Archeion” t. 110, 2010, s. 46-52

Łatak Kazimierz, Podstawy prawne i zasady ogólne zarządzania zasobami archiwów kościelnych z uwzględnieniem materiałów digitalizowanych, Warszawa 2007.

Niewegłowski Adrian, Obrót materiałami archiwalnymi. Zagadnienia wybrane. „Archeion” t. CXV, Warszawa 2014.

Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Student ma ogólną i szczegółową wiedzę z zakresu teorii archwalnej

2. Ma podstawowe rozpoznanie w prawie archiwalnym, państwowym i kościelnym

3. Posiada wiedzę w zakresie komputeryzacji i dygitalizacji materiału archiwalnego

4. Zna zasady antropologii i etyki pracy w archiwum i postępowania z dokumentacją archiwalną

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: Egzamin.

Kryteria oceniania i zaliczenia:

- Systematyczna obecność na zajęciach; znajomość literatury wskazanej; opracowanie i przedłożenie w formie wykładu wyznaczonego zagadnienia, czyli interwencja warsztatowa dowodząca umiejętności formułowania tezy i dokumentowania jej (treść, forma, przekaz); poprawne napisanie testu egzaminacyjnego końcowego, aczkolwiek nie wyklucza się egzaminu ustnego. Deklarację o sposobie zdawania egzaminu (pisemnie, ustnie) należy przedłożyć wykładowcy w momencie ustalania terminu zaliczenia.

Zakres tematów:

Moduł I. Zagadnienia wstępne. Wykład wprowadzający. Użyteczność studium i specjalizacji, prezentacja treści programowych, metodologia zajęć, zasady i kryteria egzaminu, wysłuchanie uwag i propozycji studentów.

Moduł II. Archiwistyka. Pojęcie, przedmiot, zakres, podział, rozwój historyczny, archiwistyka w Polsce, metody badawcze, podstawowa problematyka badawcza. Podstawowa literatura polska i obca: podręczniki, bibliografie, słowniki terminologii archiwalnej, czasopisma, ważniejsze opracowania; archiwistyka. Charakter, status i model pracy archiwisty; szkoły i metody kształcenia archiwistów w świecie i w Polsce; kształcenie archiwistów w ATK/UKSW.

Moduł III. Archiwum – pojęcia i definicje, typologia; sieć archiwalna; funkcje archiwum w przeszłości, funkcje archiwum współczesnego.

Moduł IV. Archiwa państwowe. Archiwa kościelne. Archiwa wyodrębnione. Archiwum zakładowe. Zadania archiwów państwowych. Modernizacja i misja archiwów kościelnych.

Moduł V. Wewnętrzna struktura archiwum.

Moduł VI. Archiwa w polityce Unii Europejskiej.

Moduł VII. Sieć archiwalna – państwowa i kościelna. Zadania sieci archiwalnej.

Moduł VIII. Kancelaria-Registratura. Procesy archiwotwórcze.

Moduł IX. Narodowy zasób archiwalny.

Moduł X. Rozmieszczenie zasobu. Kształtowanie zasobu. Zespół archiwalny i jego rodzaje.

Moduł XI. Polskie prawodawstwo archiwalne.

Moduł XII. Kościelne prawodawstwo archiwalne powszechne i partykularne.

Moduł XIII. Obrót materiałami archiwalnymi.

Moduł XIV. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach.

Moduł XV. Antropologia i etyka w pracy archiwum i archiwisty.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład klasyczny.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Dyskusja warsztatowa.

4. Wizualizacja praktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 321
Kazimierz Łatak 7/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.