Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy historii kultury staropolskiej WS-NH-HI-EHKUL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kultura staropolska, Kraków 1932.

2. Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.

3. Chrościcki J., Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.

4. Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t.1-4, Warszawa 1978.

5. Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozwój, upadek, relikty, Warszawa 1978.

6. Falińska M., Przeszłość i teraźniejszość: Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego, Warszawa 1986.

7. Chrzanowski T., Wędrówki po sarmacji europejskiej: Eseje o kulturze i sztuce staropolskie, Kraków 1988.

8. Dymmel P., Zabytki staropolskie: W kręgu pisma, znaku, obrazu, Lublin 1989.

9. Przyboś A., Rożek M., Biskup krakowski Andrzej Trzebicki: Z dziejów kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu, Warszawa-Kraków 1989.

10. Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi, red. D. Gawinowa, Warszawa 1991.

11. Kracik J. Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 1991.

12. Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, red. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993.

13. Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI do XVII wieku, Warszawa 1994.

14. Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII-XIX), red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1997.

15. Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce: studia, red. J. Kostecki, Warszawa 1999

16. Tazbir J., Studia nad kulturą staropolską, Kraków 2001.

17. Staropolski ogląd świata: materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 października 2004 r., red. B. Rok, F. Wolański, Wrocław 2004.

18. Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych : praca zbiorowa, red. A. Chwalba, Warszawa 2005.

19. Kowalski J., Wielka Encyklopedia Staropolska, Dębogóra 2011.

20. Testamenty książąt Lubartowiczów-Sanguszków: wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1876, opr. J. M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków 2011.

21. Kucharski A., Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013.

22. Nie wszystek umrę: pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej: studia, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2015.

Efekty uczenia się:

HI2_W02

HI2_U02

HI2_U05

HI2_K03

HI2_K05

HI2_K06

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

2. Studenci się zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania przez poszczególne grupy zajęć tematycznych. Pod koniec roku zajęcia te będą podlegały ocenie.

3. Do zaliczenia I i II semestru wymagana jest:

- obecność

- aktywność na zajęciach (dyskusja)

- zaliczenie testu końcowego I i II semestr

- przygotowanie wybranego tematu w grupach

Zakres tematów:

Kultura staropolska była przedmiotem badań naukowych na wielu płaszczyznach przez polskich literaturoznawców, filozofów, historyków sztuki, historyków medycyny czy muzykologów. Podczas konwersatorium zostaną wstępnie omówione zagadnienia kultury intelektualnej i artystycznej będących źródłem inspiracji dla wielu polskich twórców epoki renesansu, baroku i oświecenia np. malarstwo, rzeźba, książka i piśmiennictwo a także kultura literacka i muzyczna oraz ich wkład do kultury europejskiej. Omówione zostaną również podstawy nauki polskiej w XVI-XVIII w.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę konwersatorium tematycznego. Podczas zajęć każda z grup studentów prezentuje przygotowany przez siebie temat w obrębie omawianych zagadnień. Każde zajęcia kończą się dyskusją całej grupy nad analizowanym tematem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 13:00, sala 321
Jolanta Marszalska 29/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.