Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki UE - wybrane zagadnienia WS-PO-EU-PUE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Barcz Jan (red.), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, Tom II, Wydanie 2, EuroPrawo, Warszawa 2010.

2. Barcz Jan (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, LexisNexis, Wydanie 3, Warszawa 2012.

3. Gierycz Michał, Chrześcijaństwo i Unia europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo WAM, Instytut Politologii UKSW, Kraków-Warszawa 2008.

4. Hix Simon, System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5. Dudek Jerzy, Zapowiedź zmian w polityce energetycznej? Analiza Natolińska 1(73)2014, http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_1_2014.pdf

6. Duszczyk Maciej, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2011.

7. Gołębiowski Grzegorz (red.), Polityki unijne. Przewodnik poselski, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2011,

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FDFE463B673E0E96C12579440051207F/$file/Polityki%20unijne.pdf

8. Kawecka-Wyżykowska Elżbieta, Synowiec Ewa (red.), Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.

9. Kapuśniak Tomasz, Wymiar Wschodni Europejskiej, Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Inkluzja bez członkostwa?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.

http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/natolin_zeszty_42.pdf

10. Marcinkowska Paula, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

11. Nugent Neil, Unia Europejska. Władza i polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

12. Poboży Monika, Polityki sektorowe Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2010.

13. Studia i Analizy Europejskie 2(8)/2011,

http://www.siae.wsg.byd.pl/userfiles/files/ED8_po_2_korekcie(1).pdf

14. Tchorek Grzegorz, Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] Paweł Kowalewski, Grzegorz Tchorek, Jarosław Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, s. 31-54, http://www.ugiw.umcs.lublin.pl/II.pdf .

15. Żurawski vel Grajewski Przemysław, Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów strefy euro – agonia czy przesilenie? [w:] Kloczkowski J., Krutilek O., Wołek A. (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012, s. 46-120.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

1. Identyfikuje najważniejsze polityki UE, zna podział kompetencji pomiędzy UE a państwami członkowskimi w zakresie poszczególnych polityk.

3. Zna zasady kształtujące polityki UE

3. Ma wiedzę na temat politycznych uwarunkowań kształtowania się poszczególnych polityk UE.

Umiejętności

1. Analizuje przyczyny i cele kształtowania się poszczególnych polityk UE

2. Porównuje rolę poszczególnych aktorów wpływających na kształt poszczególnych polityk UE.

Kompetencje

1. Ma świadomość złożoności kwestii związanych z kształtowaniem polityk UE, uwarunkowań politycznych, prawnych i ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność na zajęciach (15%)

2. Prezentacja (20%)

3. Kolokwium (65%)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

1. Polityki Unii Europejskiej – rozwój i znaczenie. Podział kompetencji. Strategia Europa 2020.

2. Zasady Unii Europejskiej – zasada pomocniczości (1)

3. Zasady Unii Europejskiej (2)

4. Procesy polityczne w UE

5. Wspólna Polityka Rolna

6. Wspólna polityka handlowa

7. Polityka spójności i polityka regionalna UE

8. Polityka energetyczna UE

9. Polityka imigracyjna i azylowa UE

10. Europejska Polityka Sąsiedztwa

11. Unia gospodarcza i walutowa (1)

12. Unia gospodarcza i walutowa (2)

13. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

14. Polityka budżetowa w UE

15. Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1926
Mariusz Sulkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 19
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)