Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Olimpiada historyczno-prawna WP-MON-Ohp
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001; Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2015 Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001; W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014; A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:1. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003;2. Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2008; 3. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2007; 4. Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012; 5. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000; 6. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008; 7. Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008; 8. Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007; 9. Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 2011; 10. Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Zakamycze 2003;), K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2016; W. Rozwadowski, Prawo rzymskie Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 2003.

Efekty uczenia się:

Student;

EK 1: Zna i rozumie rzymskie instytucje rzymskiego prawa prywatnego, polskie i powszechne instytucje ustrojowo – prawne

EK 2: Zna i potrafi dokonać porównań miedzy wybranymi instytucjami rzymskiego prawa prywatnego, polskimi oraz powszechnymi instytucjami ustrojowo - prawnymi

EK 3: Potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny wybranych instytucji rzymskiego prawa prywatnego oraz polskich i powszechnych instytucji ustrojowo - prawnych

EK 4: Potrafi wskazać korzenie rzymskich, polskich oraz europejskich instytucji prawnych w prawie polskim

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: Zna i rozumie rzymskie instytucje rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie żadnej instytucji rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 3: zna i rozumie jedną instytucję rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 4: zna i rozumie kilka instytucji rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 5: zna i rozumie wszystkie omówione rzymskiego prawa prywatnego

EK 2: Zna i potrafi dokonać porównań między wybranymi instytucjami rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 2: nie zna żadnych instytucji rzymskiego prawa prywatnego rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 3: zna kilka instytucji rzymskiego prawa prywatnego, ale nie potrafi ich porównać

na ocenę 4: zna kilka instytucji rzymskiego prawa prywatnego i potrafi je porównać

na ocenę 5: zna wszystkie obowiązujące w programie instytucje rzymskiego prawa prywatnego i potrafi je wszystkie ze sobą porównać

EK 3: Potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny wybranych instytucji rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 2: nie zna, a w konsekwencji nie potrafi dokonać analizy ani oceny instytucji rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 3: zna, ale nie potrafi dokonać analizy ani oceny instytucji rzymskiego prawa prywatnego

na ocenę 4: zna kilka instytucji rzymskiego prawa dokonać ich analizy oraz oceny

na ocenę 5: zna wszystkie obowiązujące instytucje rzymskiego prawa prywatnego oraz potrafi dokonać ich analizy i oceny

EK 4: Potrafi wskazać korzenie rzymskich instytucji prawnych w prawie polskim

na ocenę 2: nie potrafi skazać korzeni rzymskich żadnej instytucji prawnej w prawie polskim

na ocenę 3: zna kilka polskich instytucji prawnych, ale nie widzi ich związku z prawem rzymskim

na ocenę 4: zna i potrafi wskazać korzenie rzymskich instytucji prawnych w prawie polskim w wybranych kilku przypadkach

na ocenę 5: doskonale zna i potrafi trafnie wskazać rzymskich instytucji prawnych w prawie polskim

Historia ustroju i prawa w Polsce oraz Historia powszechna państwa i prawa

ocena niedostateczna

Student

EK 1 nie zna i nie rozumie wybranych polskich oraz powszechnych instytucji prawno - politycznych

EK 2, nie rozumie procesu zmian polityczno - prawnych w kontekście porównawczym

EK 3, nie potrafi krytycznie analizować dawnych instytucji

EK 4 nie potrafi postrzegać instytucji prawnych i politycznych w ich społecznym oraz ekonomicznym kontekście

EK 5, nie potrafi analizować źródeł

Ocena dostateczna

Student

EK 1 dostatecznie zna i rozumie wybrane polskie oraz powszechne instytucje prawno - polityczne

EK 2, dostatecznie rozumie proces zmian polityczno - prawnych w kontekście porównawczym

EK 3, potrafi dostatecznie krytycznie analizować dawne instytucje

EK 4 potrafi dostatecznie postrzegać instytucje prawne i polityczne w ich społecznym oraz ekonomicznym kontekście

EK 5, potrafi dostatecznie analizować różne kategorie źródeł

Ocena dobra

Student

EK 1 dobrze zna i rozumie wybrane polskie oraz powszechne instytucje prawno - polityczne

EK 2, dobrze rozumie proces zmian plityczno - prawnych w kontekście porównawczym

EK 3, potrafi właściwie krytycznie analizować dawne instytucje

EK 4 potrafi odpowiednio postrzegać instytucje prawne i polityczne w ich społecznym oraz ekonomicznym kontekście

EK 5, potrafi właściwie analizować różne kategorie źródeł

Ocena bardzo dobra

Student

EK 1 bardzo dobrze zna i rozumie wybrane polskie oraz powszechne instytucje prawno - politycznych

EK 2, bardzo dobrze rozumie proces zmian polityczno - prawnych w kontekście porównawczym

EK 3, potrafi bardzo dobrze i krytycznie analizować dawne instytucje

EK 4 potrafi biegle postrzegać instytucje prawne i polityczne w ich społecznym oraz ekonomicznym kontekście

EK 5, potrafi biegle analizować różne kategorie źródeł

Zakres tematów:

Prawo rzymskie

1. Prawo osobowe - niewolnictwo, obywatelstwo, pozycja w rodzinie rzymskiej

2. Prawo małżeńskie

3. Prawo rodzinne - patria potestas

4. Prawo spadkowe - dziedziczenie testamentowe i beztestamentowe

5. Prawo rzeczowe

6. Prawo zobowiązań - zobowiązania z kontraktów i jakby kontraktów oraz deliktów i jakby deliktów

Historia ustroju i prawa w Polsce

1. Historia parlamentaryzmu.

2. Historia samorządu.

3. Wymiar sprawiedliwości na przestrzeni dziejów.

4. Krytyka zewnętrzna i wewnętrzna źródeł prawa i źródeł poznania prawa.

5. Historia prawa karnego (materialnego i procesowego)

6. Historia prawa cywilnego (materialnego i procesowego)

7. Geneza i rozwój prawa administracyjnego.

8. Geneza i rozwój prawa pracy.

Powszechna Historia Państwa i Prawa

Narodziny nowoczesnego państwa europejskiego. Monarchia renesansowa

Absolutyzm w Europie XVII i XVIII wieku

Narodziny i rozwój państwa liberalnego

Narodziny i rozwój ustroju demokratycznego w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Kryzys demokracji po I Wojnie Światowej i powstanie państwa totalitarnego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

-studium przypadku

-gry symulacyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Gawron, Sławomir Godek, Renata Kamińska, Magdalena Wilczek-Karczewska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)