Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy migracyjne WS-SO-PS-PM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Furdala A., Wysoczański W., Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

Koryś P., Okólski M., Czas globalnych migracji i mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, Uniwersytet Warszawki, Warszawa, 2004.

Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa 2010.

Nakonieczna J., Migracje międzynarodowe, a rozwój państwa, SCHOLAR, Warszawa 2007.

Zamojski J., Migracje i społeczeństwa współczesne, PAN, Warszawa 2007.

Jaskułowski K., Pawlak M., Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy, "Sprawy narodowościowe" 48/2016, s. 128-146.

Wójcik-Żołądek M., Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, Studia BAS Nr 4(40) 2014, s. 9-35.

Łodziński S., Grzymała-Kazłowska A., Migracje a integracja (aspekty teoretyczne i metodologiczne), „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” - zeszyt 2/2011.

Jasińska - Kania A., Łodziński S., Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne [w:] Jasińska - Kania A., Łodziński S. (red.) Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 7-38.

Becker-Pestka D., Kubiński G., Łojko M., Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2017.

Winiarska A., Klaus W., Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno‑kulturowe, Studia BAS Nr 2(26) 2011, s. 9–40.

Chamarczuk M., Socjologiczne teorie integracyjne a rzeczywistość jednoczącej się Europy, Seminare. Poszukiwania naukowe 20/2004, s. 245-256.

Slany K.: Migracje międzynarodowe w perspektywie aksjologicznej u progu XX wieku, w: Władza, naród, tożsamość (red. K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga), Kraków 2004, s. 389-401.

Budyta-Budzyńska M., Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego, (w:) Budyta-Budzyńska M. (red.), Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 44-65.

Literatura uzupełniająca:

Babiński G, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002,"Studia Socjologiczne", 1/2004.

Barwiński M., Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym, politycznym i socjologicznym, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 5/2004, s.1-16.

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Castles S., Miller M., Wiek migracji, Warszawa 2012.

Iglicka K.,(red.), Integracja czy dyskryminacja?: polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, Warszawa 2003.

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

Wybrane bazy dokumentów i danych oraz raporty z wybranych badań na temat migracji, dyskryminacji i polityki wobec migracji (OECD, ILO, MPI, UE, OBM), polskie i zagraniczne źródła urzędowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

- przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów)

- wykonanie ewentualnych zadań na platformie Moodle

- przygotowanie pracy pisemnej (indywidualnie lub w grupie) na wybrany temat związany ze zjawiskiem migracji i jego skutkami dla funkcjonowania jednostki w wymiarze mikro lub makrospołecznym (kryteria i szczegóły oceniania - platforma Moodle)

Zakres tematów:

1. Etniczna mapa Europy. Mniejszości narodowe i etniczne, wspólnoty regionalne we współczesnej Europie - wprowadzenie.

2. Migracje - próba zdefiniowania zjawiska (podstawowe pojęcia, typologie i rodzaje migracji, pomiar).

3. Procesy migracyjne w Europie – rys historyczny.

4. Współczesne trendy migracyjne.

5. Wybrane teorie migracji międzynarodowych.

6. Konsekwencje migracji: polityczne, gospodarcze, społeczno-kulturowe.

7. Wybrane problemy związane ze zjawiskiem migracji:

a) marginalizacja i wykluczenie społeczne ("wykluczenie etniczne")

b) dyskryminacja i nierówne traktowanie jako problem społeczny i kulturowy

c) asymilacja vs. integracja - stopnie "wchodzenia" w społeczeństwo przyjmujące.

8. Polityka migracyjna krajów przyjmujących i wysyłających. Koncepcje integracji imigrantów w Europie i Polsce.

9. Problemy migracyjne wybranych państw i regionów świata.

10. Migracje a globalizacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 104
Magdalena Markocka 8/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.