Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny WS-SO-SR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa - Kraków 2001

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków 2006

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1982

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006

Brągiel J., Górnicka B., Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski, Opole 2012

Efekty uczenia się:

ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30

przygotowanie do zajęć - 30

przygotowanie do zaliczenia - 30

Razem: 90 pkt/30 =3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność podczas zajęć jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności)

2. realizacja zadań zleconych przez prowadzącego;

3. pisemne kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć

Zakres tematów:

1. Definicja rodziny – problem z definiowaniem rodziny, współczesna definicja rodziny, rodzina a reprodukcja struktury społecznej, wskaźniki, metody badania rodziny

2. Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna – rodzina w perspektywie socjologicznej, funkcje rodziny, typy rodzin

3. Cykl życia rodziny – teoria cyklu, etapy rozwoju rodziny, rodzina seniorów a seniorzy w rodzinie

4. Role i podział pracy w rodzinie – style życia w rodzinie i kierunki ich przemian, konflikty w rodzinie (teoria wymiany i racjonalnego wyboru), rozpad rodziny

5. Rodzina w teoriach socjologicznych- rodzina w ujęciu globalnym, mit rodziny tradycyjnej, funkcjonalizm, teorie feministyczne, przemiany miłości i intymności

6. Życie rodzinne – wskaźniki i sposób badania, życie rodzinne w Polsce w ujęciu historycznym, życie rodzinne w Polsce i wybranych krajach UE (macierzyństwo, ojcostwo, partnerstwo)

7. Socjalizacja w rodzinie i na rzecz rodziny – funkcja wychowawcza rodziny, wychowanie w rodzinie

8. Rodzicielstwo wobec przemian współczesnych- wpływ przemian społecznych na jakość współczesnego rodzicielstwa, rodzicielstwo jako inwestycja?

9. Modele wychowania – postawy rodzicielskie, znaczenie rodziny w procesie wychowawczym dziecka

10. Jakość życia rodzin niepełnych – samotne rodzicielstwo, rodzicielstwo „na odległość”, alternatywne formy małżeńsko – rodzinne wg badań

11. Zagrożenia współczesnej rodziny (ekonomiczne, demograficzne, kulturowe), ubóstwo i wykluczenie społeczne rodzin, struktura demograficzna rodzin,

12. Stereotypy płciowe, płeć biologiczna i płeć kulturowa

13. Polityka rodzinna podstawy teoretyczne i koncepcyjne – modele polityki rodzinnej, oczekiwania społeczne w świetle badań

14. Modele polityki rodzinnej a dzietność kobiet – rozwiązania w krajach UE

Metody oceny: Zaliczenie na ocenę.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Wykład konwersatoryjny

Klasyczna metoda problemowa

Metoda projektu

Metoda dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 105
Martyna Kawińska 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.