Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metodologii historii sztuki WS-HS-N-1L-K-WdMHS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980

- Bryl M., Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Poznań 2008

- D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008

Literatura uzupełniająca:

- Burckhardt J., Wykłady o sztuce. Wybór, red. A. Ziemba, Warszawa 2016

- Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

- Gombrich E., Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981

- Kalinowski L., Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974

- Kołakowski L., Legenda o cesarzu Kennedym: nowa dyskusja antropologiczna (dostępne w zasobach internetu)

- Max Dvorak i jego teoria dziejów sztuki, wyb. L. Kalinowski, Warszawa 1974

- Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., wyb. J. Białostocki, Gdańsk 2001

- Panofsky E., Studia z historii sztuki, Warszawa 1971

- Pazura S., Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra, w: Sztuka i społeczeństwo, T. I, red. A. Kuczyńska, Warszawa 1973

- Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009

- Piwocki K., Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970

- Skubiszewski P., O dwóch podstawowych sposobach uprawiania historii sztuki, „Teksty. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 5(17), 1974, s. 57–85

- Tajemnica "Las Meninas". Antologia tekstów, wybór i redakcja A. Witko, Kraków 2006

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700–1870, red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974

- Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, wyb. J. Białostocki, Gdańsk 2007

- Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600–1700, wyb. J. Białostocki, Warszawa 2009

- Warburg A., Atlas obrazów. Mnemosyne, Warszawa 2015

- Warburg A., Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, Gdańsk 2010

- Waźbiński Z., Wstęp, w: Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975

- Winckelmann J.J., Dzieje sztuki starożytnej, opr. W. Bałus, Kraków 2012

- Wölfflin H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, Gdańsk 2012

- Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1985

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest obecność na zajęciach: dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna zostać zaliczona pisemnie w czasie sesji w terminie podanym przez prowadzącego.

Na ocenę z zajęć składać się będzie: merytoryczny udział w dyskusji świadczący o przeczytaniu oraz zrozumieniu i przemyśleniu zadanych lektur oraz ocena z kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Osoby chętne, które będą chciały zwiększyć swoje szanse na dobrą bądź bardzo dobrą ocenę (w obliczu wyśrubowanej punktacji na kolokwium) będą mogły przygotować referat na zadany przez prowadzącego temat.

Punktacja kolokwium:

poniżej 50% - niedostateczny

51-70% - dostateczny

70-85% - dobry

86-98% - bardzo dobry

powyżej 98% - celujący

Studenci posiadający indywidualny tryb nauczania i inni, wymagający specjalnego procedowania przy zaliczeniu (np. odbywające studia częściowe poza Polską), będą miały osobno ustalany tryb zaliczenia zajęć.

Zakres tematów:

- Sztuka jako historia: Vasari

- Sztuka jako historia: Winckelmann, Kant, Hegel

- Forma i styl: Wolfflin

- Forma i styl: Alois Riegl, Max Dvorak

- Ikonografia: Aby Warburg

- Ikonografia i ikonologia: Erwin Panofsky

- Semiologia (Semiotyka)

- Strukturalizm i poststrukturalizm

- Postmodernizm

- Studia feministyczne

- Psychologia i percepcja

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 310
Marcin Bogusz 56/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)