Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu WS-EK-EiSOB
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

G.Myśliwiec, Etyka gospodarcza i zawodowa + 28 przypadków. Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2013

S.Galata, Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Difin, Warszawa, 2007

M.Żemigała, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Oficyna a Wolter Kluwer business, Kraków 2007

R.Koneczna, CSR i jego narzędzia jako element strategii firm - praktyczny przewodnik, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraów 2014

A.Paliwoda-Matoliańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę o podstawach etyki i normach etycznych oraz o zasadach i wartościach instytucji pomocowych

Student zna podstawowe zagadnienia etyczne i koncepcje etyczne.

Umiejętności:

Student świadomie stosuje normy, zasady, reguły etyczne

Student kształtuje swoje relacje z innymi osobami w oparciu o normy i zasady etyczne i aksjologiczne

Kompetencje:

W działalności biznesowej potrafi dostrzegać etyczne aspekty podejmowanych działań, postępować odpowiedzialnie, respektując przyjęte w środowisku zawodowym normy moralne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest wykonanie w terminie pracy zaliczeniowej. Niewykonanie pracy oznacza niedopuszczenie do zaliczenia również w sesji poprawkowej.

Test wiedzy na koniec semestru

ocena bdb - ponad 90%

ocena db plus - ponad 80%

ocena db - ponad 70%

ocena dost plus - ponad 60%

ocena dost - ponad 50%

Ocena końcowa jest średnią z wszystkich wykonanych prac:

80% - test wiedzy, 20% - praca zaliczeniowa

W sesji poprawkowej - ocena na podstawie średniej ze wszystkich podejść.

Zakres tematów:

1. Etyka a moralność i etos. Etyka normatywna, opisowa, metaetyka. Historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu.

2. Etyka gospodarcza w tradycji chrześcijańskiej oraz w ujęciu szkoły anglosaskiej i niemieckiej.

3. Teoria interesariuszy

4. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR w Polsce

5. Teorie i modele CSR

6. Korzyści i bariery CSR

7. Wytyczne i normy CSR

8. Obszary CSR

9. Tworzenie i wdrażanie strategii CSR

Metody dydaktyczne:

e-lerning - wykłady, filmy przybliżające praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Jolanta Pakulska 49/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.