Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje otoczenia biznesu WS-EK-MGR-IOB
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 38
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

A.Płoszaj, Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu, Scholar 2013

B.Filipiak, J.Ruszała, Instytucje otoczenia biznesu, Difin 2009

M.Hryniewicka, Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje otoczenia biznesu [w;] J.Węcławski, J.Fila (red) Nowe wyzwania przedsiębiorstw na rynkach finansowych (ISBN: 978-83-7556-779-3), CeDeWu, Warszawa 2015 s.89-110

Uzupełniająca:

M.Hryniewicka, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw; Myśl Ekonomiczna i Polityczna (ISSN 2081-5913), Warszawa, nr 2/2014 s. 41-81

M.Hryniewicka, Sposoby pozyskiwania kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN:1733-2486),

Tom XVI | Zeszyt 8 Część II s. 171–187

Metody i kryteria oceniania:

Zasady przygotowania prezentacji

1.Student sam wybiera temat prezentacji, jednak musi on zostać zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia.

2.Prezentacje są rozdawane i terminy na dwóch pierwszych zajęciach rozpoczynających semestr (jeśli student jest nieobecny na dwóch pierwszych zajęciach podchodzi do zaliczenia przedmiotu na zasadach egzaminu ustnego, chyba, że posiada na cały ten okres zwolnienie lekarskie)

3.Prezentację można przygotowywać zbiorowo (max. 3-5 osób), ale można także samodzielnie.

4.Prezentacja ma mieć min. 30 slajdów (na osobę), zawierać przypisy (lub przekopiowany link na każdym slajdzie - dokładny link) - do tych 30 slajdów nie wlicza się strona tytułowa, plan pracy, zakończenie, literatura, pytania problemowe

5.Bez dokładnie podanych źródeł nie oceniam prezentacji (jeśli korzystacie z książek to imię i nazwisko autora, wydawnictwo, rok wydania i nr strony książki). Na każdym slajdzie (warunek konieczny), wykresy, tabele i ich prawidłowe opisy. Bez względu na wybrany temat w pracy muszą się znaleźć tabele, wykresy obejmujące min. trzyletni okres porównawczy

6.zasada jest taka, że np. na 30 slajdów min. 10 ma obejmować analizę (czyli 30% pracy to analiza)

7.Prace wysłane po terminie będą oceniane na niższe oceny (max. 3,0)

8.Prezentacja ma posiadać slajd tytułowy z imieniem i nazwiskiem studenta (studentów) którzy ją przygotowali –

9.Plik (prezentację) zatytułować tematem prezentacji i swoim nazwiskiem

10.Proszę nie korzystać ze ściąg internetowych i wikipedii i innych niewiarygodnych źródeł informacji

11.Prezentacje należy przygotować w Power Poincie

12.Pracę należy wysłać na podany na zajęciach adres mailowy wykładowcy minimum dwa tygodnie przed terminem wygłoszenia w celu jej sprawdzenia (terminy są podawane na pierwszych i drugich zajęciach)

13.Nie wklejać żadnych zdjęć, obrazków – nie oceniam takich rzeczy – liczy się treść merytoryczna

14.Zwykłe białe slajdy – ponumerowane – bez kolorów, animacji itp.

15.Praca musi zawierać zakończenie w postaci wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym (nie pojedynczych zdań)

16.Praca musi zawierać pytania problemowe do dyskusji min 3

17.Na ostatnich slajdach umieścić wszystkie pozycje literatury i linki do źródeł

18.Bardzo proszę nie przysyłać mi prac z poprzednich lat

Jeśli praca nie spełnia powyższych warunków nie podlega ocenie a student przystępuje do zaliczenia ustnego.

Na egzamin ustny student jest zobowiązany przyjść z wybraną przez siebie pozycją literatury, z której powinien opanować min. 200 dowolnych stron + materiał z wykładu. Na egzaminie ustnym student otrzymuje trzy pytania (na jedno może nie udzielić odpowiedzi aby otrzymać ocenę dostateczną).

Ocenę można podwyższyć tylko na egzaminie ustnym z którego zostanie sporządzony protokół.

Zakres tematów:

1. Infrastruktura wsparcia biznesu

2. Dynamika rozwoju ośrodków innowacji

3. Lokalizacja ośrodków

4. Ośrodki wg form prawnych (struktura rodzajowa)

5. Potencjał infrastrukturalny

6. Współpraca Instytucji z innymi podmiotami

7. Parki technologiczne i inkubatory technologiczne

8. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości

9. Centra Transferu Technologii

10. Centra Innowacji

11. start upy,

12.aniołowie biznesu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 423
Magdalena Hryniewicka 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.