Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne WS-SO-WSt
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 2, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów tom 3, wyd. naukowe SCHOLAR

G.Lissowski, J.Haman, M.Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów, wyd. naukowe SCHOLAR,

I.Markowicz, K. Wawrzyniak, I. Bąk, M. Mojsiewicz, Statystyka w zadaniach cz. II Statystyka matematyczna, wyd. WNT

red. S.Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, wyd. SEDNO

M. Rószkiewicz, Analiza klienta, wyd. Predictive Solutions, SPSS

Efekty uczenia się:

1. (K_W01-S1A_W01) ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki, jej działach i relacji do nauk społecznych

2. (K_W02-S1A_W02) ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach praw probalistycznych związanych ze zjawiskami i strukturami i instytucjami społecznymi

3. (K_W03-S1A_W03) ma podstawową wiedzę o współzależnościach i ich statystycznego pomiaru między zjawiskami społecznymi w skali mezo i makro

4. (K_W06-S1A_W06) zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych statystycznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

5. (K_W08-S1A_W08) ma wiedzę o procesach zmian ilościowych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o statystycznych predykatorach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

6. (K_U01-S1A_U01) potrafi prawidłowo obliczać i interpretować parametry statystyczne zjawisk społecznych

7. (K_U02-S1A_U02) potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy statystycznej konkretnych procesów i zjawisk społecznych

8. (K_U03-S1A_U03) potrafi statystycznie analizować statystyki, obliczać korelacje konkretnych procesów i zjawisk społecznych

9. (K_U04-S1A_U04) potrafi statystycznie estymować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod statystycznych

10. (K_U06-S1A_U06) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu statystyki do rozstrzygania problemówe badawczych z zakresu badań nauk społecznych

11. (K_K01-S1A_K01) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz łączenia empirii socjologicznej ze statystyczną weryfikacją hipotez badawczych i estymacją wyników na populacje generalną

12. (K_K02-S1A_K02) potrafi przygotować i przeprowadzić pomiar, obliczenia i estymacje statystyczną w zespole wraz z podziałem zadań w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nb).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 60% maksymalnej liczby punktów.

W trakcie semestru przewidziano:

dwie wejściówki po 5 pkt = 10 pkt.

test e-learningowy 10 pkt

kolokwium końcowe 15 pkt

suma: 35 pkt.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień probabilistyki: doświadczenie losowe, zbiór zdarzeń elementarnych, zdarzenie losowe, prawdopodobieństwo. Działania na zbiorach, zadania na grafach Venna;

Populacja i próba losowa. Próba losowa i schematy losowania próby. Rozkład zmiennej w populacji, rozkład zmiennej w konkretnej próbie i rozkład statystyki z próby w przestrzeni prób.

Zależność rozkładu zmiennej losowej „średnia z próby” od rozkładu zmiennej statystycznej w populacji.Zmienna losowa i jej rozkład – zmienna losowa skokowa, rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej losowej skokowej, parametry rozkładu zmiennej losowej skokowej;

Rozkład dwumianowy Bernoulliego i wyliczanie podstawowych parametrów (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe);

Zmienna losowa ciągła i jej rozkład. Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej ciągłej.

Rozkład normalny, krzywa gęstości prawdopodobieństwa. Parametry rozkładu zmiennej ciągłej.

Weryfikacja hipotez parametrycznych. Hipotezy statystyczne i ich rodzaje. Eksperyment losowy, funkcja decyzyjna, błędy I-go i II-go rodzaju, poziom istotności.

Weryfikacja hipotez o wartości średniej; Weryfikacja hipotez o różnicy średnich;

Weryfikacja hipotez nieparametrycznych. Zastosowanie testu chi-kwadrat.

Wnioskowanie w analizie regresji

Wnioskowanie w analizie wariancji

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, pracy samodzielnej i grupowej, indywidualna praca z bazą danych, samodzielne poszukiwanie rozwiązań dla danego problemu, rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego, elementy pracy zdalnej;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 308
Olga Kotowska-Wójcik 17/15 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 308
Olga Kotowska-Wójcik 25/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.