Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia i migracje WS-PO-DiM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Asserate A.-W., African Exodus. Migration and the Future of Europe, Haus Publishing LTD, London 2018.

2. Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty- Interpretacje – Opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, IP, Wyd. UKSW,

3. Warszawa 2007;

4. Balicki J., Necel W. (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

5. Balicki J., Chamarczuk M. (red.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013.

6. Balicki J. (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.

7. Balicki J. (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.

8. Balicki J., „Dzieci Abrahama”. Chrześcijaństwo – islam w dobie kryzysu migracyjnego, „Civitas”. Studia z filozofii polityki, nr 19, Warszaw 2016, s. 111-137.

9. Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.

10. Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.

11. Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.

12. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Zarys problematyki, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

13. Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families in the East End of London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford, UK 2006.

14. Balicki J., Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, „Teologia i moralność. Migracja wyzwaniem dla teologii Kościoła”, UAM, A. Pryba (red.) Poznań 2017, vol. 12, nr 1 (21), s.9-28.

15. Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, Wschodni Rocznik Humanistyczny, T. XVI (2019), No4, s. 63-83.

16. Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010/2011.

17. Exclusion and Inclusion in International Migration. Power. Resistance and Identity, ed. By Armagan Teke Lloyd, Migration Series by Transnational Press London 2019.

18. Lendvai P., Orbán. Nowy model przywództwa w Europie, Biblioteka Kultury Liberalnej, Warszawa 2019.

19. Mehta S., This Land is Our Land. An Immigrant’s Manifesto, Jonathan Cape, London 2019.

20. Timothy Snyder, Droga do niewolności. Rosja. Europa. Ameryka, Znak Horyzont, Kraków 2019.

21. Tinti P., Tuesday Reitano, Migrant, Refugee, Smuggler, Saviour, Hurst & Company, London 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Ma podstawową wiedzę o przebiegu i uwarunkowaniach procesów demograficznych. Zna teorię przejścia demograficznego.

K_W02 Ma podstawową wiedzę nt. współczesnych trendów ludnościowych na poszczególnych kontynentach (zwłaszcza w Europie, Azji i Afryce).

K_W03 Zna prognozy długofalowe dotyczące rozwoju demograficznego i migracji na poszczególnych kontynentach (Europa, Azja i Afryka).

K_W04 Posiada wiedzę nt. wyzwań politycznych, społecznych i etycznych, które generują poważne różnice w rozwoju demograficznym i społecznym kontynentów (Europa, Azja i Afryka) i związane z tym ruchy migracyjne.

Umiejętności

K_U01 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizowania konkretnych procesów i zjawisk demograficznych.

K_U02 Potrafi interpretować procesy i zjawiska demograficzne w Europie, Azji i Afryce w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Umie wyjaśnić procesy ludnościowe w krajach rozwiniętych w oparciu o teorie niskiej płodności.

K_U03 Potrafi korzystać z prognoz długofalowych dotyczących powiązania rozwoju demograficznego i migracji na poszczególnych kontynentach (zwłaszcza Europa, Azja i Afryka).

K_U04 Potrafi określić wyzwania polityczne, społeczne i etyczne generowane przez poważne różnice w rozwoju demograficznym i społecznym Europy, Azji i Afryki i związane z tym ruchy migracyjne.

Kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie konsekwencje starzenia się społeczeństwa europejskiego oraz zwiększającej się różnicy co do liczby mieszkańców Europy, Azji i Afryki.

K_K02 Jest przygotowany do wskazywania kierunków rozwiązywania problemów demograficznych w Azji i Afryce.

K_K03 Potrafi korzystać z prognoz długofalowych dotyczących powiązania rozwoju demograficznego i migracji na poszczególnych kontynentach (zwłaszcza Europa, Azja i Afryka) i wyciągać z tego wnioski.

K_K04 Nabył kompetencje pozwalające mu diagnozować wyzwania polityczne, społeczne i etyczne związane z różnicami w rozwoju demograficznym społecznym Europy, Azji i Afryki i ruchami migracyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia z konwersatorium Demografia i migracje polegać będą na nawiązywaniu wiedzy studentów z wcześniejszych zajęć dotyczących zagadnień demograficznych i migracyjnych, uaktualnianie danych z tych dziedzin oraz ich analiza w świetle wyzwań politycznych, społecznych i etycznych. Zadaniem studentów będzie przygotowywanie się na bieżąco na każde zajęcia z wcześniej wskazanych zagadnień. Ocena poziomu przygotowania oparta będzie na udziale studenta w dyskusji oraz pisemnych odpowiedzi na postawione pytania.

Zakres tematów:

Demografia

1. Uwarunkowania procesów demograficznych

2. Koncepcja przejścia demograficznego

3. Przejście demograficzne w krajach rozwiniętych

4. Przejście demograficzne w krajach rozwijających się

Migracje

1. Zarys teorii migracji

2. Etap przed przejściem demograficznym

3. Etap wczesnego przejścia demograficznego

4. Etap późnego przejścia demograficznego

5. Etap po przejściu demograficznym

Współczesne wyzwania procesów demograficznych i migracyjnych

1. Wyzwania polityczne

2. Wyzwania społeczne

3. Wyzwania etyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 316
Janusz Balicki 7/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)