Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady kompozycjj pracy naukowej WS-PO-EU-ZKPN
Projekt (PROJ) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.

2. Barta J., Markiewicz R. Prawo autorskie, Warszawa 2010.

3. Chodunski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

4. Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

5. Pawlik K. Zenderowski R. Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2011.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych : (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), Warszawa 2001.

6. Sztumski J. Wstęp do metod i technik badan społecznych, 1999.

7. Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2010.

8. Zenderowski R. Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Antoszewski A. (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badan politologicznych w Polsce, Lublin 2009.

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007.

3. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

5. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się w terminie z następujących zobowiązań:

- Obecność na zajęciach (obowiązkowa, max. 1 nieusprawiedliwiona).

- Aktywność na zajęciach – każdy student zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia w ramach zajęć: przykładowego tematu i tytułu pracy, spisu treści, bibliografii.

- Dyskusja nad prezentowanymi przez studentów przykładowymi tekstami naukowymi.

- Bieżące przygotowywanie i prezentacja zadanych prac pisemnych w wymiarze 3-10 stron znormalizowanego maszynopisu (w zalezności od poruszanego zagadnienia) spełniającego wymogi tekstu naukowego.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Rodzaje prac naukowych realizowanych w ramach studiów uniwersyteckich

2. Polskie regulacje prawne własności intelektualnej/prawa związane z działalnością intelektualną w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej

3. Wybór tematyki badawczej, budowa struktury prac licencjackich i magisterskich

a) Temat i tytuł pracy

b) Struktura i plan pracy

c) Elementy składowe wstępu

d) Elementy składowe zakończenia

e) Układ rozdziału

4. Różnorodność i wykorzystanie źródeł

5. Etapy pisania prac

6. Styl i język opracowań

7. Redakcja tekstu

a) Układ pracy i tekstu

b) Prezentacje graficzne

c) Cytaty i sposoby cytowania

d) Przypisy

e) Bibliografia

f) Aneks

Metody dydaktyczne:

Zastosowane zostaną następujace metody dydaktyczne (w zależności od poruszanego zagadnienia):

1. dyskusja okrągłego stołu - polegajaca na swobodnej wymianie zdań między studenatmi a prowadzącym zajęcia.

2. Studium przypadku (studium przykładowe) - Polega na szczegółowej analizie konkretnego przypadku, wydarzenia a następnie wyciąganiu wniosków, dokonywaniu porównań, uogólnień.

3. Metoda projektu - realizacja zadania poznawczego lub praktycznego przez grupę studentów lub indywidualnie. Pozwala na rozwijanie

wielu ważnych współcześnie umiejętności: korzystania z różnych źródeł informacji, oceny ich wiarygodności, współpracy w grupie, umiejętności komunikacyjnych, kreatywności, samooceny, organizacji pracy i kierowania pracą innych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 418
Monika Brzezińska 16/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.