Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

SEMESTR ZIMOWY

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Teoria literatury i jej przedmiot

1. J. Sławiński, Problemy literaturoznawczej terminologii, [w:] tenże, Dzieło – język – tradycja, Warszawa 1998.

2. R. Ingarden, Podział wiedzy o literaturze, [w:] tenże, Studia z estetyki, Warszawa 1966, t. I.

3. R. Ingarden, Wypadki graniczne, [w:] tenże, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. Maria Turowicz, Warszawa 1960.

O dziele literackim, jego istocie i interpretacji

4. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, tłum. K. Michalski, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, t. II, cz. 2.

5. W. Propp, Morfologia bajki, tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 203-241 lub [w:] tenże, Morfologia bajki, Warszawa 1976, rozdz. II, III, Załącznik II.

6. M. Bachtin, Typy słowa prozatorskiego, [w:] tenże, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 275-309.

7. F. Ankersmit, Narracja jako przedstawienie, [w:] Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

8. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.

9. K. Bartoszyński, Problem lektury wielokrotnej, [w:] tenże, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa 1991, s. 165-185.

10. Z. Mitosek, Od dzieła do rękopisu; o francuskiej krytyce genetycznej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 393-403.

O wybranych składnikach struktury dzieła literackiego (styl – tytuł – temat – przestrzeń)

11. T. Kostkiewiczowa, Problemy całościowej charakterystyki stylu pisarza, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.

12. Henryk Markiewicz, Tytuły dzieł literackich, [w:] tenże, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996, 271-294.

13. T. Dobrzyńska, W poszukiwaniu tematu literackiego. Propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa „Wiosna w Fialcie”, [w:] tejże, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów, Kraków 2003.

14. E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca: zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 21-38.

15. KOLOKWIUM PISEMNE – ZALICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO

SEMESTR LETNI

Problematyka (nowej) genologii

1. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, [w:] tenże, Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji, Katowice 1999.

2. J. Olejniczak, Gatunek jako temat (przykład Czesława Miłosza), [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. Romuald Cudak, Warszawa 2009, s. 237-247.

3. I. Sławińska, Dramat religijny: jego wyróżniki i paradygmaty, [w:] taż, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, s. 66-92.

4. S. Wysłouch, Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje, [w:] Polonistyka w przebudowie, red. M. Czermińska i in., Kraków 2005, t. I, a także [w:] Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007, s. 288-305.

5. R. Nycz, Współczesne sylwy wobec instytucji literatury, [w:] tenże, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984, s. 8-40 lub [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009, s. 205-236.

6. M. Maryl, Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy, [w:] tenże, _życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa 2015.

Mimesis. – Osoba autora. – Aksjologia literacka. – Metafizyczne, sakralne i religijne w dziele literackim. – Polemika naukowa (literaturoznawcza).

7. E. Auerbach, Blizna Odyseusza, [w:] tegoż, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przekł. i wstęp Z. Żabicki, Warszawa 1968 lub wyd. nast.

8. M. Czermińska, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, [w:] Polonistyka w przebudowie, Kraków 2005, t. I, s. 211-223.

9. S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, Lublin 1992 lub [w:] Problemy teorii literatury, S. 4, dz. cyt.

10. T. Dobrzyńska, Wiersz i aksjologia. Konotacje wartościujące formy wierszowej w Mona Lizie Zbigniewa Herberta, [w:] taż, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów, Kraków 2003, s. 163-177.

11. S. Sawicki, Metafizyczne – sakralne – religijne w badaniach literackich, [w:] tenże, Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie (2), Lublin 2007.

12. H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu w poezji Paula Celana, [w:] tenże, Poetica. Wybrane eseje, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2001.

13. B. Uspienski, Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki (Boska i ludzka perspektywa), [w:] Sztuka w świecie znaków, red. i tłum. B. Żyłko, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002, s. 145-169.

14. R. Nycz, W stronę humanistyki innowacyjnej: tekst jako laboratorium, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2, s. 239-255. – S. Sawicki, Uwagi o „innowacyjnych” i „czynnościowych” badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2015, nr 1, s. 392-403.

15. KOLOKWIUM PISEMNE – ZALICZENIE SEMESTRU LETNIEGO.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

FP1_W01, FP1_W03, FP1_W13;

FP1_U01, FP1_U04, FP1_U07;

FP1_K01, FP1_K07.

Wiedza:

FP1_W01: ma podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont;

FP1_W03: zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa;

FP1_W13: ma uporządkowaną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej

Umiejętności:

FP1_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych

FP1_U04: potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

FP1_U07: posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków

Kompetencje społeczne:

FP1_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

FP1_K07: uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu jest wypadkową następujących elementów:

1. uczestnictwo w zajęciach: dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru; dopuszczane nieobecności nie dotyczą terminów zapowiedzianych pisemnych sprawdzianów;

2. uzyskanie zaliczenia/ pozytywnej oceny ze sprawdzianu (pisemnego kolokwium), przeprowadzanego przed zakończeniem semestru zimowego i letniego; kolokwia obejmują treści lektur obowiązkowych przewidzianych na poszczególne semestry;

3. warunkiem przystąpienia do kolokwium pisemnego, przeprowadzanego na zakończenie semestru zimowego i letniego, jest pozytywne zaliczenie ponadlimitowych nieobecności.

UWAGI

1. W semestrze zimowym student otrzymuje wpis „zal.” (ocena, jaką uzyskał z kolokwium uwzględniana jest przy wystawianiu oceny końcowej, co następuje w semestrze letnim; ocena końcowa ulega uśrednieniu).

2. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia semestru zimowego.

3. Przedmiot kończy się w semestrze letnim zaliczeniem na ocenę. Prowadząca dopuszcza możliwość zmiany oceny końcowej; możliwość ubiegania się o stopień wyższy, aniżeli ten, który wynika z prac pisemnych, dotyczy osób, które uczestniczyły aktywnie w zajęciach w ciągu całego roku.

4. Ocena końcowa z ćwiczeń: 1/4 – pełna frekwencja na zajęciach w ciągu obu semestrów, 3/4 oceny cząstkowe ze sprawdzianów kończących semestr zimowy i letni.

5. Studenci, którzy nie zaliczyli semestru zimowego/ letniego, nie mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotu ‘Teoria literatury. Wykład’. Egzamin z tego przedmiotu przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej – formę egzaminu wybiera student.

Metody dydaktyczne:

lektura tekstów teoretycznych, prezentacje multimedialne z elementami wykładu, ew. dyskusja z tezami autorów. W trakcie semestru studenci zapoznają się z artykułami podanymi jako lektura obowiązkowa. Kolokwia zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 410
Wiesława Tomaszewska 17/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 410
Wiesława Tomaszewska 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)