Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka literacka - poetyka intersemiotyczna WH-KU-I-1-PoeInter-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LEKTURY:

Ad. II

Franz Stanzel, Typowe formy powieści, w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, oprac. Ryszard Handke, Kraków 1980, s. 237-287.

Lew Wygotski, Lekki oddech, w tegoż: Psychologia sztuki, przeł. Maria Zagórska, Kraków 1980, s. 216-236.

uzup.:

Michał Głowiński, O powieści w pierwszej osobie, w tegoż: Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997, s. 54-64.

Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w tejże: Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Kraków 1998, s. 100-116.

Ad. III

Jurij Łotman, Semiotyka filmu, przeł. Jerzy Faryno, T. Miczka, Warszawa 1983 (fragm.).

Jerzy Płażewski Język filmu, Warszawa 1982, s. 249-271 (m.in. rozdz. Figury stylistyczne narracji).

Podstawy wiedzy o filmie, red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Gdańsk 2008 (rozdz. Montaż).

uzup.:

Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego – dwadzieścia lat później, Sopot 2016 (fragm.).

Ad. IV

Seweryna Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994, s. 157-176 (rozdz. Adaptacja filmowa jako przekład intersemiotyczny).

uzup.:

Rejony twórczej zmiany. Tekst. Adaptacja. Medialna re-kreacja, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, K. Gołos-Dąbrowska, Warszawa 2019 (fragm.).

Efekty uczenia się:

EU

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca obejmuje uczęszczanie na ćwiczenia (dopuszczalne tylko dwie nieusprawiedliwione nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, zapowiedziane kolokwia, ew. dodatkowe formy aktywności (np. prezentacje samodzielnie przygotowanych przykładów).

Weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, testy kolokwia, pisemny egzamin z zakresu dwóch semestrów.

Zakres tematów:

semestr letni 2020 r.

Bloki tematyczne:

I. (zajęcia 1-2)

Wprowadzenie do drugiego semestru przedmiotu (z elementami powtórzenia). Problem znaczenia w przekazach mono- i polisemiotycznych

II. (zajęcia 3-6)

Typowe formy narracji literackiej. Specyfika narracji w pierwszej osobie. Informacja stematyzowana i implikowana a kwestia wiarygodności narratora literackiego. Fabuła w utworze literackim a sjużet artystyczny

III. (zajęcia 7-11)

Dzieło filmowe jako przekaz polisemiotyczny. Figury stylistyczne narracji filmowej. Transmedialność w kinie. Aspekt perswazyjny dzieła filmowego. Specyfika narracji filmowej. Montaż i znaczenie filmowe. Narracja analityczna i całkująca. Wybrane problemy semiotyki filmu

IV. (zajęcia 12-13)

Adaptacja filmowa jako przekład intersemiotyczny i jako „twórcza zmiana”

V. (zajęcia 14-15)

Powtórzenie materiału. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład konwersatoryjny (połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych);

- poszukujące: ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu filmu, fotografii, tekstów źródłowych), studium przypadku (analiza konkretnych przykładów, ukierunkowana na dokonywanie porównań czy uogólnień), dyskusja (okrągłego stołu, seminaryjna);

- eksponujące: pokaz (demonstrowanie obiektów czy zjawisk przy kierowaniu uwagi obserwujących na istotne cechy).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 406
Brygida Pawłowska-Jądrzyk 12/12 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 210
Brygida Pawłowska-Jądrzyk 11/12 szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 210
Brygida Pawłowska-Jądrzyk 4/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.