Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Pozytywizm WH-FP-I-3-HLPPozyt-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podmiotowa:

Honoriusz Balzac, Ojciec Goriot;

Gustaw Flaubert, Pani Bovary;

Józef Ignacy Kraszewski, Dziecię Starego Miasta;

Eliza Orzeszkowa, Cham;

Eliza Orzeszkowa, Marta;

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;

Bolesław Prus, Faraon;

Bolesław Prus, Lalka;

Bolesław Prus, Omyłka;

Henryk Sienkiewicz, Bez dogmatu;

Henryk Sienkiewicz, Humoreski z teki Worszyłły;

Aleksander Świętochowski, Ojciec Makary;

Gabriela Zapolska, Tamten;

Emil Zola, Germinal;

Przedmiotowa:

E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010;

J. Parvi, Rzeczywistość i fantazja. Szkice o literaturze francuskiej XIX wieku, Warszawa 1989;

Zdziwienia Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław 1990;

J. Maciejewski, Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku, w: Literatura południa wieku, Warszawa 1992

P. Chmielowski, Utylitaryzm w literaturze, w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985;

M. Żmigrodzka, Strategia powieści tendencyjnej, w: tejże: Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965;

S. Eile, Ideał powieści pozytywistycznej, „Pamiętnik Literacki” 1974 z. 1;

G. Borkowska, O „centrum” powieściowego świata w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 283 – 294;

A. Sygietyński, Współczesna powieść we Francji, w: tegoż: Pisma krytycznoliterackie, oprac. T. Weiss, Kraków 1971;

H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968;

H. Suwała, O kilku technikach narracyjnych naturalizmu, „Przegląd Humanistyczny” 1992, z. 6;

A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, w: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1989;

A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997;

B. Bobrowska, Małe narracje Prusa, Gdańsk 2004.

E. Paczoska, „Lalka” czyli rozpad świata, Warszawa 2008;

Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J. A. Malik, Lublin 2005;

W. Olkusz, Szczęśliwy mariaż literatury z malarstwem. Rzecz o fascynacjach estetycznych Marii Konopnickiej, Opole 1984;

E. Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej, „Teksty Drugie” 1993, nr 4-5-6;

E. Owczarz, „Na piedestale tragiczności” – „Bez dogmatu” Sienkiewicza, w: Problemy tragedii i tragizmu, red. H. Krukowska, J. Ławski, Białystok 2005;

M. Gloger, Sienkiewicz nowoczesny, Bydgoszcz 2010 (tu: rozdział II);

R. Koziołek, Martwe kobiety, w: Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, Warszawa 2016, s. 305-320

L. Szaruga, Faraon jako powieść o państwie, „Teksty” 1975, nr 5;

G. Leszczyński, „Przemija postać tego świata”. Stulecie Faraona, w: Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998;

A. Martuszewska, Stracone złudzenia młodego faraona, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 151-171

Efekty uczenia się:

Student wymienia i prezentuje dzieła charakterystyczne dla epoki; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy XIX wieku. Student będzie formułował opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki. Student zostanie przygotowany do historycznoliterackiej analizy z uwzględnieniem określonych kontekstów.

Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki. Rozpoznaje motywy i jest w stanie przeprowadzić samodzielną analizę utworu w odniesieniu do problemów epoki.

W cyklu kształcenia zostanie wykształcona postawa kreatywności, otwartości i wrażliwości na literaturę i sztukę okresu.

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30h

przygotowanie do ćwiczeń - 45h

przygotowanie do kolokwium końcowego - 12h

konsultacje indywidualne z prowadzącym - 3h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student wymienia i prezentuje dzieła charakterystyczne dla epoki; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy XIX wieku. Student sprawnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki. Student będzie sprawnie dokonywał historycznoliterackiej analizy pozytywistycznych tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Na ocenę dobrą student wymienia i prezentuje większość dzieł charakterystycznych dla epoki; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy XIX wieku. Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki i dokonuje historycznoliterackiej analizy pozytywistycznych tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dobrze posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Na ocenę dostateczną student wymienia i prezentuje większość dzieł charakterystycznych dla epoki; w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy XIX wieku. Student formułuje podstawowe opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł epoki i dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy pozytywistycznych tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Powstanie styczniowe w literaturze

2. Europejska realistyczna powieść dziewiętnastowieczna

3. Nowa estetyka "młodych" - literatura tendencyjna

4. Realistyczna powieść pozytywistów – E. Orzeszkowa, Nad Niemnem

5-6. Polscy i europejscy naturaliści

7. Pozytywistyczny język ezopowy

8. Różne oblicza pozytywistycznej nowelistyki

9. Powieść-synteza: B. Prus, Lalka

10. Postyczniowa poezja - na wybranych przykładach

11. Polska powieść kobieca

12. Pierwsza powieść dekadencka – Sienkiewicz, Bez dogmatu

14. Prus historiozoficzny czy nowoczesny: B. Prus, Faraon; Z legend dawnego Egiptu (nowela)

15. Dramat II połowy XIX wieku - na wybranych przykładach

[dobór literatury - po konsultacjach prowadzącego ze studentami]

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy; klasyczna metoda problemowa; metody ćwiczeniowe; referaty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 302
Joanna Zajkowska 17/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 327
Ewelina Pocheć-Sobiesiak 14/11 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)