Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w kontekstach kulturowych WH-KU-I-1-JlacwKOn-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Teksty literaturo i kulturoznawcze:

• P. Grimal, A. Hus, Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej,

• K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu

• P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie

• M. Brożek, Historia literatury łacińskiej

• A. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej

• J. Axer, Łacina jako język elit

• Z. Piszczek (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej

Gramatyka:

- J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus (I-II), Wydawnictwo Draco

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna)

- S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina Nova, PWN

- Hans H. Orberg, Lingua latina per se illustrata, wyd. Accademia Vivarium Novum.

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych stacjonarnie lub synchronicznie w trybie zdalnym poprzez platformę e-learningową Moodle i aplikację MS Teams.

Dopuszczane sa 3 nieobecności w semestrze.

Zaliczenie 2 pisemnych kolokwiów w semestrze z większej części materiału (tj. zaliczenie = minimum 60% poprawnych odpowiedzi), 2 testów cząstkowych, wybranych sentencji łacińskich oraz opracowanie wybranego dzieła autora starożytnego w formie prezentacji. Na koniec roku - pisemne kolokwium końcowe na ocenę.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, sentencji i lektur.

Student otrzyma ocenę 5, jeśli:

- doskonale zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej i ich znaczenie dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU1_W03);

- bez trudu rozpoznaje użyte w zdaniu najważniejsze konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i dobrze zna terminologię z dziedziny językoznawstwa. Umiejętnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- potrafi analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, KU1_U08) oraz aktualizować zakres posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Student otrzyma ocenę 4, jeśli:

- zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- rozpoznaje użyte w zdaniu podstawowe konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa. Poprawnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- analizować i interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, KU1_U08), ciągle rozwijając swoje kompetencje w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Student otrzyma ocenę 3, jeśli:

- wymienia w stopniu zadowalającym chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej i najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- rozpoznaje użyte w zdaniu wybrane konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego i terminologię z dziedziny językoznawstwa. Potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim (KU1_W08).

- potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, KU1_U08) w oparciu o najnowsze teorie z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze (KU1_K01).

Zakres tematów:

1. Powtórzenie materiału. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

2. Zarys IV i V deklinacji.

3. Participium praesentis activi.

4. Liczebniki główne i porządkowe. Test nr 1.

5. Poeci czasów augustowskich: Wergiliusz i Horacy.

6. Indicativus Perfecti Activi (1-IV).

7. Participium Perfecti Passivi. Analiza wybranych sentencji łacińskich.

8. Indicativus Perfecti passivi (I-IV). Kartkówka.

9. Pisarze epoki Nerona: Seneką, Petroniusz, Lukan.

10. Czasowniki volo, nolo, mało. Twórczość Tacyta.

11. Gerundium. Supinum. Język łaciński w utworach Warrona i Kwintyliana.

12. Participium Futuri Activi. Kartkówka.

13. Verba deponentia, verba defectiva.

14. Ablativus absolutus. Łacina w kulturze polskiej. Powtórzenie materiału.

15. Test końcowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 323
Julia Krauze 19/12 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 323
Julia Krauze 18/12 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 323
Julia Krauze 21/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)