Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-2-PNJWmowL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ascolto Medio, Edilingua;

La Prova orale 2, Edilingua

Efekty uczenia się:

Student:

- ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych (F1_W13);

- potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem rozmaitych form komunikacji i różnych mediów, w przypadku filologii klasycznej w języku tak polskim jak i – na poziomie podstawowym – obcym, w przypadku filologii nowożytnej w języku/ językach wybranej specjalności (F1_U10);

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);

- potrafi pracować w zespole (F1_K02).

OPIS ECTS: 1,5 punktu (1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 15 godzin

WIEDZA

F1_W13

UMIEJĘTNOŚCI

F1_U10

KOMPETENCJE

F1_K01

F1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. (F1_W13). Potrafi po analizie materiałów audio i/lub audiowizualnych wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi pomimo błędów są komunikatywne (F1_U10); W samodzielnej pracy nad umiejętnością słuchania Student potrafi w stopniu zadowalającym wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05). Potrafi pracować w zespole (F1_K02)

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz audiowizualnego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych (F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi zawierają nieliczne błędy językowe (F1_U10); Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował w pełni umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz analizy materiału audiowizualnego, opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych, których dotyczą materiały audio.(F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi są poprawne językowo lub zawierają nieliczne błędy niewpływające na komunikatywności (F1_U10). Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02)

Zarówno zaliczenie ustne, jak i ze słuchu, zostanie przeprowadzone poprzez platformę internetową.

słuchanie: 2 test 50%

konwersacja: 2 test 50%

Zakres tematów:

Celem kursu jest rozbudowanie kompetencji komunikacyjnych studenta. Cel ten realizowany jest w oparciu o zagadnienia tematyczne prezentowane i omawiane w podręczniku Cap. 1-23 (La Prova orale) Edilingua Edizioni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 214
Alberto Regagliolo 11/11 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 214
Alberto Regagliolo 11/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.