Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-1-PrakNauL-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina".

J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego".

Efekty uczenia się:

W stopniu podstawowym zna i rozumie system języka łacińskiego, oraz jego słownictwo.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Zdobywane przez studentów umiejętności oraz wiedza będą kontrolowane i oceniane na bieżąco, przy pomocy krótkich sprawdzianów.

Po drugim semestrze wystawiona zostanie ocena w oparciu o wyniki tych sprawdzianów.

Na ocenę dostateczną student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany wyrazów. Zna składnię ACI. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do przełożenia prostych tekstów łacińskich na język polski bez poważnych błędów.

Na ocenę dobrą student:

Zna podstawowe elementy systemu języka łacińskiego (deklinacje i koniugacje), prawidłowo je identyfikuje i zna zasady odmiany wyrazów. Zna najważniejsze konstrukcje składniowe. Zna w stopniu podstawowym słownictwo łacińskie.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich na język polski bez poważnych błędów.

Na ocenę bardzo dobrą student:

W stopniu podstawowym zna i rozumie system języka łacińskiego, oraz jego słownictwo.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej prostych tekstów w języku łacińskim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Zakres tematów:

Fleksja łacińska: całość fleksji nominalnej, oraz część fleksji werbalnej (odmiana czasowników wszystkich 4 koniugacji i czasownika "esse" we wszystkich czasach trybu oznajmującego oraz w czasie teraźniejszym trybu przypuszczającego). Podstawowe zjawiska składniowe: ACI, dativus possessivus, ablativus absolutus.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w trybie on-line, w formie synchronicznej ze wsparciem formy asynchronicznej (MS Team, Moodle).

Metoda prezentacji, metody interaktywne (ćwiczenia).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 214
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 215
Beata Spieralska-Kasprzyk 23/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)