Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres cesarstwa WH-FK-I-2-HisLitGr-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki:

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski I i II, Lublin 2005

K. Korus, Grecka proza poklasyczna, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca:

A. Dihle, Die griechische und lateinische Literatur der Kaiserzeit, Munchen 1989

Teksty źródłowe:

Alkinoos, Wykład nauki platońskiej (fragm.)

Arejos, Podręcznik etyki (fragm.)

Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, ks. 1

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (fragm.)

Dion Chryzostom, Or. 4: Czwarta mowa o królestwie, Or. 18: O ćwiczeniu się w wymowie

Epiktet, Encheiridion

Filostrat, Żywoty sofistów (fragm.), Żywot Apolloniosa z Tyany (fragm.)

Galen, Zachęta do nauk

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, ks. 6; ks. 7, rozdz. 8-9

Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie lub Longos, Dafnis i Chloe

Lukian, Prawdziwa historia, Sen, Licytacja żywotów filozoficznych

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, ks. 1

Plutarch, O powściąganiu gniewu, oraz 1) Dialog o miłości lub 2) Uczta siedmiu mędrców

Plutarch, Żywoty sławnych mężów: Solon, Aleksander Wielki

Pseudo-Plutarch, O wychowaniu dzieci

Porfiriusz, Grota nimf, Żywot Pitagorasa

Efekty uczenia się:

F1_W01, F1_W02, F1_W03, F1_W04, F1_W05, F1_W12

F1_W07, F1_W09, F1_W10, F1_W11, F1_W13, F1_W16

F1_U01, F1_U02, F1_U04, F1_U05, F1_U06, F1_U09, F1_U10

F1_K05, F1_K06, F1_K07

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat kultury i literatury okresu Cesarstwa, w tym drugiej sofistyki, eklektyzmu filozoficznego,, antykwaryzmu. Posiada wiedzę na temat historiografii przedmiotowego okresu, jej uwarunkowań kulturowych i intelektualnych, najważniejszych sporów metodologicznych epoki. Dysponuje wiedzą na temat literatury fachowej (naukowej i technicznej). Zdaje sobie sprawę ze znaczenie wielokulturowej natury imperium rzymskiego i wynikających z tejże komplikacji i uwarunkowań. Zna terminologie stosowaną w badaniach nad odnośnym okresem, a także najnowsze osiągnięcia badawcze związane m.in. z odkryciami papirologicznymi. Orientuje się w problemach metodologicznych związanych z pracą z materiałem fragmentarycznym.

Dysponuje aparatem pojęciowym pozwalającym na analizę utworów przedmiotowej epoki, wiedzą merytoryczną i biegłością logiczną pozwalającymi na selekcję materiałów źródłowych i sekundamych dostosowaną do potrzeb aktualnego zadania badawczego.

Zdaje sobie sprawę ze znaczenia epoki w dziejach kultury europejskiej. Zdaje sobie sprawę z otwartego charakteru dyscypliny powiązanej blisko z archeologią, orientalistyką oraz historią filozofii.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (trzy pytania problemowe oraz identyfikacja i interpretacja tekstu z listy lektur).

Egzamin odbędzie się online w formacie wideokonferencji.

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił wymogów określonych dla oceny dostatecznej.

Ocena dostateczna:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu periodyzacji. Rozumie stosowną terminologię i potrafi się nią posługiwać. Potrafi datować najważniejszych autorów i omówić ich twórczość. Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze gatunki uprawiane w literaturze greckiej w okresie cesarstwa. Wykazuje się znajomością tekstów zamieszczonych w liście lektur.

Ocena dobra:

Student wykazuje biegłość w periodyzacji i chronologii, poprawnie datuje autorów i utwory. Dostrzega ciągłość i ewolucję gatunków i form literackich. Potrafi przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów, powołuje się na przykłady i wykazuje dobrą znajomość tekstów z listy lektur. Posługuje się stosowną terminologią, stosuje prawidłowe terminy fachowe.

Ocena bardzo dobra:

Student wykazuje biegłość w periodyzacji i chronologii, bez trudu datuje autorów i utwory. Rozumie ciągłość i ewolucję gatunków i form literackich; interpretując utwory okresu cesarstwa, omawia je w kontekście wcześniejszej literatury greckiej. Wykazuje pogłębioną znajomość genologii i teorii literatury. Biegle posługuje się stosowną terminologią literaturoznawczą. Przedstawia pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów i podejmuje się własnej interpretacji ich utworów. Wykazuje bardzo dobrą znajomość tekstów z listy lektur.

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie. Charakterystyka literatury greckiej okresu cesarstwa. Pojęcie drugiej sofistyki. Attycyzm. Szkoły filozoficzne w okresie cesarstwa.

2) Twórczość Plutarcha z Cheronei

3) Średnio platonizm: Filon Aleksandryjski, Plutarch, Albinus i Alkinoos. Sceptycyzm okresu cesarstwa: Sekstus Empiryk.

4) Stoicyzm: Muzoniusz Rufus, Epiktet, Marek Aureliusz

5) Druga sofistyka I: Dion Chryzostom, Eliusz Arystydes, Maksymus z Tyru

6) Druga sofistyka II: Lukian, Atenajos, Elian, Artemidor, Filostrat

7) Historiografia: Józef Flawiusz, Arrian z Nikomedii, Appian, Kasjusz Dion.

8) Nauka, geografia, periegeza: Pauzaniasz, Klaudiusz Ptolemeusz, Galen

9) Romans grecki

10) Poezja w okresie cesarstwa

11) Doksografia: Arejos, Diogenes Laertios

12) Neoplatonizm: Plotyn, Porfiriusz, Jamblich, Proklos

13) Literatura późnej starożytności: Julian Apostata, Temistiusz, Libaniusz. Literatura egzegetyczna

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają częściowo formę wykładu, częściowo formę konwersatoryjną (wspólna analiza i interpretacja wybranych utworów literackich)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 417
Katarzyna Jażdżewska 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)