Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria filmu WH-SP-F-I-3-TeorFi-Z
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- R. Altman, Gatunki filmowe (tu: rozdział 2. Co zwykło określać się mianem gatunku filmowego i rozdział 3. Jak powstają gatunki?), Warszawa, 2012

- R. Barthes, Problem znaczenia w filmie w: Film: język - rzeczywistość - osoba, red. A. Helman, J. Ostaszewski, Warszawa, 1992

- Jean-Louis Baudry, Projektor: metapsychologiczne wyjaśnienie wrażenia rzeczywistości w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków, 1992

- W. Benjamin, Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej w: W. Benjamin, Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy, Warszawa, 2011

- D. Bordwell, Narracja parametryczna, w: Kwartalnik Filmowy 71-72/2010

- B. Eichenbaum, Problemy stylistyki filmowej w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- J.P. Esquenazi, Ferdynand rozdarty. Szalony Piotruś Jeana Luca Godarda w polu kulturowym w: Kwartalnik Filmowy 60/2007

- W. Godzic, Analityka filmowa spod znaku Freuda i Lacana w: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków, 1994

- A. Helman, Na tropach autora w: Kwartalnik Filmowy 59/2007

- A. Helman, Teoria opowiadania Rica Altmana, w: Kwartalnik Filmowy 71-71/2010

- A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007

- R. Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- R. Jakobson, Upadek filmu? w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- L. Koepnick, Aura widziana na nowo. Benjamin i współczesna kultura wizualna

- Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów, red. J. OStaszewski (tu: Wstęp oraz tekst: Ed S. Tan, Film fabularny jako maszyna emocji), Kraków, 1998

- T. Lubelski, Redaktorzy "Cahiers du Cinema" odczytują kino hollywoodzkie w: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków, 1994

- M. Maron, Walter Benajmin i surrealizm w: Kwartalnik Filmowy 64/2008

- B. Matuszewski, Nowe źródła historii w: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz. Warszawa, 2008

- T. McGowan, Realne spojrzenie. Teoria filmu po Lacanie, Warszawa 2008 (tu: Wstęp. Od wyobrażonego wzroku do realnego spojrzenia)

- Ch. Metz, Pluralność kodów kinowych, w: Film: język - rzeczywistość - osoba, red. A. Helman, J. Ostaszewski, Warszawa, 1992

- E. Morin, Dusza kina w: E. Morin, Kino i wyobraźnia, Warszawa, 1975

- J. Mukarovsky, Czas w filmie w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- J. Mukarovsky, W stronę estetyki filmu w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracji w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków, 1992

- J. Ostaszewski, Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym, w: Kwartalnik Filmowy 71-71/2010

- Jaen-Pierre Oudart, Suture w: Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków 1992

- P.P. Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie (tu: "Kino poezji" oraz Scenariusz jako "struktura, która pragnie być inna strukturą), Warszawa, 2012

- R. Predal, Co po śmierci autora? w: Kwartalnik Filmowy 59/2007

- R. A. Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na tasie filmowej w: Film i historia. Antologia. red. I. Kurz. Warszawa, 2008

- G. Simonelli, Wizerunek ciała w ewolucji gatunku filmowego. Uwagi o musicalu w: Sztuka filmowej interpretacji. Antologia przekładów, red. W. Godzic, Kraków, 1994

- J. Tynianow, Prawa kina w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa, 1972

- D. Wiertow, MY. Wariant manifestu w: Europejskie manifesty kina. Od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia, oprac. A. Gwóźdź. Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Student przygotowuje esej naukowy.

KRYTERIA OCENIANIA

Ad efektu KU1_W03/FP1f_W05:

- na ocenę ndst.: nie zna podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ nie zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

- na ocenę dst.: częściowo zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ częśiowo zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

- na ocenę db. - dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ dobrze zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do dyscyplin: teoria filmu/ bardzo dobrze zna na poziomie podstawowym terminologię nauk humanistycznych z zakresu historii i teorii filmu polskiego i europejskiego, teorii filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego, najważniejszych doktryn filmowych (historycznych i współczesnych), współczesnych estetyk filmowych;

Ad efektu KU1_U06/FP1f_U03:

- na ocenę ndst. - nie potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych/ nie umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- na ocenę dst. - słabo potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych/ słabo umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- na ocenę db. - dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych / dobrze umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie filmoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych/ bardzo dobrze umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe w obszarze sztuki filmowej.

Ad efektu KU1_K05/FP1f_K04:

- na ocenę ndst. - nie potrafi określić swojej aktywności badawczej, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / nie identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

- na ocenę dst. - potrafi słabo określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / słabo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

- na ocenę db. - potrafi dobrze określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

- na ocenę bdb. - bardzo dobrze potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cele oraz kontekst społeczny i kulturowy / bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka filmu, krytyka filmowego, organizatora życia filmowego.

Zakres tematów:

Plan całoroczny

1. WCZESNE TEORIE KINA

- projekcja filmu Walc z Baszirem, reż. A. Folman

- B. Matuszewski pionier reflekcji nad rolą filmu jako zapisu historycznego

2. RADZIECKA SZKOŁA MONTAŻU

- projekcja filmu KOYAANISQATSI reż. G. Reggio

- manifesty Dziga Wiertowa

3. TWÓRCA STAJE SIĘ WYTWÓRCĄ

- projekcja filmu Jaskinia zapomnianych snów, reż. W Herzog

- W. Benjamin definiuje rolę filmu

4. FORMALIZM

- projekcja filmu Płaszcz, reż. G. Kozincew i L. Trauberg

- badania nad literaturą wstępem do teorii filmu: B. Eichenbaum, J. Tynianow, R. Jakobson

5. STRUKTURALIZM PRASKI

- projekcja filmu Światła wielkiego miasta reż. Ch. Chaplin

- czas, przestrzeń, aktor wg. J. Mukarovsky'ego

6. FILM JAKO WIDOWISKO

- projekcja filmu Aria dla atlety, reż. F. Bajon

- uwagi Romana Ingardena o sztuce filmowej

7. UCZESTNICTWO UCZUCIOWE

- projekcja-identyfikacja - definicje E. Morina

8. TEORIA AUTORSKA

- projekcja filmu 400 batów, reż. F. Truffaut

- autor filmowy w ujęciu A. Heman, J. Collet, R. Predal

9. GATUNEK FILMOWY

- projekcja filmu Dziewięć, reż. R. Marshall/Deszczowa piosenka reż. S. Donen i G. Kelly

- co to jest gatunek filmowy?

10. PSYCHOANALITYCZNA TEORIA FILMU

- projekcja filmu Sen, reż. Ki-duk Kim/Vanilla Sky, reż. C. Crowe

- film jako wrażenie rzeczywistości (Jean-Louis Baudry, L. Mulvey, Jean-Pierre Oudart)

11. SEMIOTYKA

- projekcja filmu Ptaki i ptaszyska, reż. P.P Pasolini/Teoremat, reż. P.P Pasolini

- znak filmowy (Barthes, Matz, Pasolini)

12. KOGNITYWNA TEORIA FILMU

- projekcja filmu Laura, reż. O. Preminger

- alternatywa wobec psychonalitycznej teorii filmu (J. Ostaszewski, Ed. S. Tan)

13. "REALNE SPOJRZENIE"

- projekcja filmu Nieustające wakacje, reż. W. Wenders

- doświadczenie kinowe w kategorii objet petit a w ujęciu T. McGowana

14. NARRATOLOGIA

- projekcja filmu Hiroszima moja miłość, reż. A. Resnais

- teorie narracji

15. POSTMODERNISTYCZNE PODEJŚCIE DO KINA

- projekcja filmu Umberto D. reż. V De Sica

- nomadologia - G. Deleuze

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 11:15, sala 302
Izabela Tomczyk-Jarzyna 8/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)