Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedury aplikacyjne i decyzyjne Unii Europejskiej WSR-NR-2-PAD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. BARTKOWIAK G. (red.), Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, Zielona Góra 2004.

2. BULLER L., ŻYŁA E.: Po pierwsze: innowacje, „Uważam rze” 2014, nr 1(147), s. 17-19.

3. BULLER L., ŻYŁA E.: Fundusze UE pomogą w eksporcie, „Uważam rze” 2014, nr 2(148), s. 26-27.

4. BULLER L., ŻYŁA E.: Jak pisać wnioski unijne?, „Uważam rze” 2014, nr 5(151), s. 42-43.

5. BULLER L., ŻYŁA E.: Odmowa dotacji? Nie składaj broni!, „Uważam rze” 2014, nr 6(152), s. 38-39.

6. BULLER L., ŻYŁA E.: Unijne pożyczki dla przedsiębiorczych, „Uważam rze” 2014, nr 7(153), s. 36-37.

7. BULLER L., ŻYŁA E.: Dotacyjna kula u nogi, „Uważam rze” 2014, nr 8(154), s. 38-39.

8. Jak działa Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich, Luxemburg 2013.

9. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

10. http://polskawue.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem, który jest sprawdzianem uzyskanej wiedzy, zdolności poprawnego rozumowania i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

W przypadku sytuacji pandemii koronawirusa zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie on-line przy wykorzystaniu technologii informatycznych: Umailem oraz aplikacją MS Teams.

Student na zaliczenie przedmiotu przygotowuje pisemną pracę egzaminacyjną - wniosek aplikacyjny o fundusze europejskie, następnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams odbędzie się rozmowa egzaminacyjna i przekazania studentowi informacji o ocenie.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska).

2. Procedury legislacyjne.

3. Europejski Bank Centralny, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

4. Budżet dla Europy (2014-2020) oraz Fundusze europejskie (2014-2020).

5. Zasady wypełniania wniosków - Wniosek aplikacyjny oraz struktura i dokumenty komplementarne.

6. Generatory wniosków.

7. Procedura oceny.

8. Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne.

9. Dokumentacja konkursowa a spójność wniosku aplikacyjnego.

10. Uzasadnienie realizacji projektu.

11. Problemy i cele projektowe.

12. Spójność merytoryczna projektu – problemy, cele, wskaźniki.

13.Zadania w projekcie oraz budżet projektu.

14. Procedura odwoławcza.

15. Wymiar strategiczny projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 104
Leszek Buller 9/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)