Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych WS-POZ-BW-EZFSP-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

P. Burgoński, Etyka jako nauka i praktyka, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 15-29.

P. Bortkiewicz, Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako problem etyczny. Uwagi wprowadzające (w:) Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, K. Endecki (red.), Poznań 2006, s. 63–73.

F. Ciepły, Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, w: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 30-39,

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

P. Cooper, J. Murphy, Etyczne problemy współpracy policji z informatorami w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 40–57.

D. Gil, Etyka funkcjonariusza Służby Więziennej. Czy właściwa postawa funkcjonariusza może oddziaływać programowo na skazanego?, w: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 44-50,

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski (red.), Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Warszawa 2008

G. Kędzierska, Aspekt etyczny działań kryminalistycznych, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 148-154

A. Pawłowski, Sprawności moralne w zawodzie policjanta, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 179-187

J. R. Szczerba, Etyka zawodowa Straży Granicznej. Materiały pokonferencyjne, Kętrzyn 2000

E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011

Zasady etyki zawodowej policjanta,

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/etyka_sg/

Kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego

http://mon.gov.pl/dokumenty/dzial/dokumenty/kodeks-honorowy-zonierza-zawodowego-wp-103259/

Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Służby Celnej

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/kodeks-etyki;jsessionid=640074019E99A3708BAC600696880140

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

http://www.nszzfipw.org.pl/download/projekty/r_zasady_etyki.pdf

Uzupełniająca:

1. T. Styczeń, J. Marecki, ABC Etyki, Lublin 2007

2. M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

3. J. Czaputowicz, Etyka w służbie publicznej

4. Z. Szonert, Etyka i pragmatyka służbowa w administracji, Toruń 2011

5. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej

6. M. Roga, Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999

7. B. Sprengla, A. Strzelecki, Urzędnik w administracji publicznej, Włocławek 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

BW1_W07 - student posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych oraz roli człowieka w życiu społecznym

BW1_W09 - student zna koncepcje ochrony praw człowieka

Umiejętności:

BW1_U10 - student potrafi podejmować etyczne rozstrzygnięcia w celu rozwiązania konkretnych dylematów funkcjonariusza służb państwowych

Kompetencje społeczne:

BW1_K04 - student ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodny z etyką zawodową funkcjonariusza służb państwowych, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 12 godz.

zapoznanie się z literaturą - 20 godz.

przygotowanie do egzaminu - 13 godz.

łącznie - 45 godz./30 = 1,5 ECTS

1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie po zakończeniu wykładów. Obowiązuje zakres tematów podany w niniejszym sylabusie.

Zakres tematów:

Tematyka wykładu:

1. Etyka, moralność, etos, etyka zawodowa

2. Podstawowe wartości i normy

a) godność osoby ludzkiej

b) służebność

c) praworządność

d) profesjonalizm, rzetelność, lojalność

e) odpowiedzialność

f) odwaga, ofiarność

g) uczciwość

h) apolityczność

i) bezstronność

j) nie dyskryminacja

k) patriotyzm

l) honor

ł) dyskrecja

3. Zachowanie poza służbą

4. Korupcja

5. Etyczne aspekty użycia broni

6. Etyczne aspekty działań operacyjno-rozpoznawczych

7. Relacje między funkcjonariuszami, konflikty interpersonalne

8. Przełożeni i podwładni

9. Kobiety i mężczyźni

10. Mobbing i molestowanie

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład)

Wykład z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 18:00 - 20:15, sala 106
Piotr Burgoński 60/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.