Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania) WK-S-Z2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania część ogółna, wyd. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, zobowiązania część ogólna, wyd. 10, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. E. Łętowska (red.), system prawa cywilnego-część ogólna, t. 5 , Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

2. System Prawa Prywatnego. Tom 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

3. System Prawa Prywatnego. Tom 7, pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

4. System Prawa Prywatnego. Tom 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck

5. M. Pyziak-Szafnicka (red.), odpowiedzialność cywilna- księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004

6.M. Kaliński, szkoda na mieniu i jej naprawienie, Wydawnictwo CH Beck, 2 wyd. Warszawa 2011

7. R. Trzaskowski, granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005

8.E. Łętowska, europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2004

9. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny Tom I, 7 wyd. Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK 1 - Student zna treść przepisów z zakresu prawa zobowiązań.

EK 2 - Student zna aktualne orzecznictwo sadowe i literaturę w zakresie prawa zobowiązań

UMIEJĘTNOŚCI

EK 3 - Student umie analizować przepisy z zakresu prawa zobowiązań

EK 4 - Student umie analizować orzeczenia sadowe z zakresu prawa zobowiązań.

KOMPETENCJE

EK 5 - Student potrafi w oparciu o źródła prawa, orzecznictwo i literaturę, rozpoznawać zagadnienia prawne z zakresu prawa zobowiązań.

EK 6 - Student potrafi formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu prawa zobowiązań.

Punkty ECTS:

Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach 30h: - 1 ECTS,

przygotowanie do ćwiczeń 15h: 0,5 ECTS

przygotowanie do zaliczenia 15h - 0,5 ECTS

RAZEM: 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowującę (ćwiczenia):

obecność na zajęciach, kolokwium pisemne.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa zobowiązań.

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizowac przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa zobowiązań.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu pprawa zobowiązań.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa zobowiązań..

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiazac podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zakres tematów:

1. Umowa sprzedaży.

2. Umowa zamiany.

3. Umowa dostawy.

4. Kontraktacja.

5. Darowizna

6. Umowa o roboty budowlane.

7. Renta

8. Dożywocie

9. Spółka

10. Umowa ubezpieczenia

11. Przekazanie nieruchomości

12. Umowa rachunku bankowego.

13. Przyrzeczenie publiczne

14. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

15. Umowa agencyjna.

16. Umowa leasingu.

17. Umowa komisu.

18. Umowa przewozu.

19. Umowa spedycji.

20. Przechowanie.

21. Poręczenie

22. Gwarancja bankowa

23. Weksel

24. Obligacje

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, konwersatoryjny, interaktywny (zajęcia stacjonarne, w trakcie obostrzeń epidemiologicznych on-line):

Weryfikaja: obecność na zajęciach, wynik kolokwium pisemnego.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

Metoda dydaktyczna: wykład problemowy, studium przypadku.

Weryfikacja: prawidłowe rozwiązywanie kazusów oraz aktywność i kreatywność podczas ćwiczeń.

Efekty kompetencji (EK 7-10):

Metoda dydaktyczna: analiza treści kazusów i orzecznictwa.

Weryfikacja: ocena wykonanego ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 321
Mariusz Grabowski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)