Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej WK-K-TSA
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

KPK, kan. 1416, 1445 § 1, 1629 nr 1

Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, 28.06.1988, AAS 80(1988), s. 891-893, art. 121-125.

Benedictus XVI, Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, 21.06.2008, AAS 100 (2008) s. 513-538

Z. Grocholewski, La Segnatura Apostolica nell’attuale fase di evoluzione, [w:] Z. Grocholewski – V. Cardel Orti (red.), Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, Citta del Vaticano 1984, s. 211-228

J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985

F. Salerno, Il giudizio presso la ≪Sectio Altera≫ del S. T. della Segnatura Apostolica, „Studi Giuridici” XXIV, Citta del Vaticano 1991

G. Leszczyński, Procedura rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Prawo Kanoniczne” 57 (2014) nr 2, s. 71-90

A. Miziński, Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, „Prawo, Administracja, Kościół” 1–2(20–21) 2005, s. 139-167

A. Miziński, Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 15 (2005) nr 2, s. 233-247

P. Malecha, Lex propria Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Goralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, Warszawa 2009, s. 565-585

P. Majer, Nowe decyzje Sygnatury Apostolskiej w sprawie małżeństw zawieranych między katolikami a prawosławnymi, [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Goralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, Warszawa 2009, s. 543-563

P. Malecha, Polski wymiar sprawiedliwości widziany przez pryzmat Sygnatury Apostolskiej, [w:] T. Rozkrut (red.) Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła, Tarnów 2010, s. 12-49

A. Miziński, Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, „Teka Komisji Prawniczej” 2011, s. 102-117

A. Miziński, Dowodzenie w rekursie sporno-administracyjnym według przepisów „Lex propria” Sygnatury Apostolskiej, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 9-31

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EK1 - student zna terminologię prawną z zakresu działalności Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej,

EK2 - student zna normy prawne dotyczące natury tego trybunału, jego kompetencji i zadań,

EK3 - student zna podstawową literaturę kanonistyczną dotyczącą posługi Sygnatury Apostolskiej.

W zakresie umiejętności:

EK4 - student potrafi korzystać z podstawowej literatury w zakresie kompetencji i zadań Sygnatury Apostolskiej,

EK5 - student potrafi samodzielnie interpretować i stosować przepisy kanonicznego prawa ogólnego i specjalnego stosujące się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej,

EK6 - student potrafi formułować (w mowie i na piśmie) twierdzenia nt. natury tego trybunału, jego kompetencji i zadań oraz praktycznie wykorzystanie w. wym. wiedzę (np. zaskarżenie ważności wyroku, przygotowanie na piśmie rekursu od wyroku rotalnego i prośby o rozstrzygnięcie konfliktu dotyczącego właściwości sądu, odwołanie się do Sygnatury Apostolskiej w przypadku decyzji administracyjnej podjętej przez kongregacje Kurii Rzymskiej)

W zakresie kompetencji:

EK7 - student posiada podstawowe kompetencje do wykonywania różnego rodzaju zadań z zakresu obrony wiernych na drodze administracyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykazanie się stosowną wiedzą podczas ćwiczeń i umiejętnością stosowania przepisów prawa kanonicznego w poszczególnych przypadkach

Prezentacja opracowań własnych, w tym zaskarżenia ważności wyroku w sprawie o nieważność małżeństwa, przygotowanie na piśmie rekursu od wyroku rotalnego w procesie małżeńskim i prośby oficjała o rozstrzygnięcie konfliktu dotyczącego właściwości sądu oraz prośby o zgodę na rozstrzygnięcie kwestii nieważności małżeństwa przez jeden z sądów polskich, odwołanie się do Sygnatury Apostolskiej w przypadku decyzji administracyjnej podjętej przez biskupa diecezjalnego i potwierdzonej przez kongregację Kurii Rzymskiej, rekursu z tytułu nielegalności aktu administracyjnego

Zakres tematów:

Historia działalności Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Charakter sądu, cele działalności, zadania trzech sekcji trybunału

Zakres orzecznictwa Sygnatury Apostolskiej

Rekursy i inne pisma kierowane do Sygnatury Apostolskiej

Procedura rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej (złożenie, przyjęcie, decyzja, skutki decyzji ostatecznej)

Metody dydaktyczne:

dyskusja

praca z tekstem,

analiza przemówień papieskich do Sygnatury Apostolskiej

analiza rozstrzygnięć tego trybunału

studium sprawozdań przesyłanych do SA przez niższe trybunały

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:00, sala 322
Jan Krajczyński 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)