Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska WK-K-KRZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego, 25.01.1983, Poznań 1984.

2. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor bonus, AAS 80(1988)841-912.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986.

4. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

5. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, Prawo Kanoniczne 33(1990) nr 1-2, s. 21-81.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; dysponuje częściową wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do funkcjonowania Kurii Rzymskiej; dysponuje kompletną wiedzą o dykasteriach Stolicy Apostolskiej.

Umiejętności (EK4-6)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i interpretować poszczególnych przepisów aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; nie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania Kurii Rzymskiej; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; jedynie częściowo potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; zadowalająco potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej; prawidłowo znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Ocena 5 (bdb): student w pełni potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; bezbłędnie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty Prawne, dotyczące funkcjonowania Kurii Rzymskiej; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje informacje z zakresu dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Kompetencje (EK 7-8)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 5 (bdb): student prawidłowo potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do ustroju Kościoła w tym dykasterii Kurii Rzymskiej; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Na ocenę końcowa składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każda następna nieusprawiedliwiona

nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne, pojęcie Kurii Rzymskiej.

2. Historia Kurii Rzymskiej do Kodeksu z 1917 r. Reforma Piusa X.

3. Kuria Rzymska w okresie od Kodeksu z 1917 r. do Soboru Watykańskiego II.

4. Posoborowa reforma Kurii Rzymskiej Pawła VI i dalsze zmiany w jej strukturze.

5. Reforma Jana Pawła II.

5.1. Cele i założenia reformy.

5.2. Sekretariat Stanu, Kongregacje, Trybunały Stolicy Apostolskiej i Papieskie Rady.

6. Reforma Kurii Rzymskiej przeprowadzana etapami przez papieża Franciszka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 15:45, sala 324
Marek Stępień 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)