Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kuria Rzymska WK-K-KRZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatur podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.

2. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Humanam progressionem" z 17 czerwca 2016, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

3. Franciszek, List Apostolski motu proprio "Sedula Mater"z 15 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

4. Franciszek, List Apostolski motu proprio o utworzeniu Sekretariatu ds. Komunikacji z 27 czerwca 2015 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

5. Franciszek, Statuto del nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 17 sierpnia 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

6. Franciszek, Statuto della Segreteria per la Comunicazione, 6 września 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

7. Franciszek, Statuto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, 4 czerwca 2016 r., Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

8. Franciszek, Statuto: - del Consiglio per l'Economia, - della Segreteria per l'Economia, - dell'Ufficio del Revisore Generale. 22-02-2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20150222_statuti-segreteria-per-economia.html (pozyskano 09-12-2017).

9. Franciszek, Documento del Santo Padre Francesco sul Nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, 09.02.2019,

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/09/0116/00228.html (pozyskano 11-02-2019).

10. Franciszek, Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.201, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

11. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej, 28-06-1988, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. IV. Konstytucje Apostolskie. Listy Motu Proprio i Bulle. Orędzia na Światowe Dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 51-85.

12. 11. Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.2019, Strony internetowe Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Literatura uzupełniająca:

1. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II 1, Księga II Lud Boży, Część II. Ustrój hierarchiczny, Poznań 2005

2. Majer P. (red.) Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011

3. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986

4. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień dotyczących wiedzy o Kurii Rzymskiej; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

ocena 3 (dst.): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień o Kurii Rzymskiej; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię z ustroju Kościoła powszechnego; posiada średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień o Kurii Rzymskiej; dysponuje częściowo uporządkowaną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

ocena 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna podstawową terminologię z zakresu ustroju Kościoła powszechnego; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień o Kurii Rzymskiej; dysponuje kompletną wiedzą dotyczącą konstytucji i listów apostolskich opisujących funkcjonowanie Kurii Rzymskiej

Umiejętności (EK 4-6):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi analizować i interpretować tekstów norm kodeksowych i innych dokumentów z zakresu wiadomości o Kurii Rzymskiej ; nie potrafi opisywać zagadnień prawnych związanych Kurią Rzymską; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji o Kurii Rzymskiej

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów o Kurii Rzymskiej; częściowo potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu wiadomości o Kurii Rzymskiej; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje o Kurii Rzymskiej.

ocena 4 (db.): student potrafi właściwie analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów o Kurii Rzymskiej; zadowalająco potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu wiadomości o Kurii Rzymskiej; prawidłowo znajduje i poprawnie wykorzystuje źródła informacji o Kurii Rzymskiej

ocena 5 (bdb.): student w pełni potrafi analizować i interpretować teksty norm kodeksowych i innych dokumentów o Kurii Rzymskiej; bezbłędnie potrafi opisywać zagadnienia prawne z zakresu wiadomości o Kurii Rzymskiej; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje źródła informacji o Kurii Rzymskiej

Kompetencje (EK 7-8):

ocena 2 (ndst.): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu wiedzy o Kurii Rzymskiej; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych

ocena 3 (dst.): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu wiedzy o Kurii Rzymskiej; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db.): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu wiedzy o Kurii Rzymskiej; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb.): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu zrealizowanie zadań badawczych i opanowanie treści z zakresu wiedzy o Kurii Rzymskiej; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułuje tezy i wyciąga logiczne wnioski oraz wyraża konstruktywne uwagi krytyczne

Zaliczenie ćwiczeń do wykładów jest uzyskane po spełnieniu następujących warunków:

1. Oceny pozytywne (ocena dst. lub wyższa) z jednego kolokwiów pisemnego w końcu semestru; do uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium wymagane jest otrzymanie od 50% do 100% możliwych do uzyskania punktów; ocena pozytywna z kolokwium - 10 pkt.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze): 0-5 pkt. (100% obecności - 5 pkt.; 1 nieobecność - 4 pkt.; 2 nieobecności - 3 pkt.; 3 nieobecności - 2 pkt.; 4 nieobecności - 1 pkt.; 5 lub więcej nieobecności - 0 pkt).

3. Przygotowanie do poszczególnych zajęć i aktywność podczas zajęć: 0 - 2 pkt.

Ocena końcowa:

zaliczenie - 14 lub więcej pkt. (ocena dst. lub wyższa)

brak zaliczenia - mniej niż 14 pkt.

Jeśli student w trakcie semestru uzyska mniej niż 14 pkt., wtedy możliwe jest zaliczenie ćwiczeń do wykładu poprzez indywidualną, ustną weryfikację wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne - zmiany w Kurii Rzymskiej wprowadzone przez papieża Franciszka.

2. Utworzenie Sekretariatu ds. Komunikacji.

3. Statut Sekretariatu ds. Komunikacji.

4. Ustanowienie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

5. Statut Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

6. Utworzenie Dykasterii ds. Wspomagania Rozwoju Człowieka.

7. Statut Dykasterii ds. Wspomagania Rozwoju Człowieka.

8. Statuty Rady i Sekretariatu ds. Ekonomicznych oraz Urzędu Rewizora Generalnego.

9. Statuty Instytutu Religijnego Stolicy Apostolskiej.

10. Zajęcia końcowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 16:45, sala 324
Marek Stępień 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)