Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja i audyt WS-SO-EiA
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bienias S., Opałka E. (red.), Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Warszawa 2010.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, 2007.

Haber A., (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP: Warszawa 2007.

Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja, PARP: Warszawa 2010.

Haber A., Szałaj M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP: Warszawa 2008.

Korporowicz L. (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Lipińska A. (red.), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger: Warszawa 2008.

Marjolein Peters M., Flis I., Nugteren M., Rola ewaluacji w sektorze administracji publicznej - ewaluacja funduszy UE : raport towarzyszący konferencji przygotowany przez firmę ECORYS Nederland BV, ECORYS: Warszawa 2006.

Mazurkiewicz G. (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji : różnorodne perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, [w:]Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regional-nego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG).

Ornacka K., Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną, Wydawnictwo UJ: Kraków 2003.

Raporty ewaluacyjne dostępne na stronach internetowych

(R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. Haber A., Olejniczak K., Warszawa 2014.

Agnieszka Haber A., Trzciński R. (red.), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, PARP: Warszawa 2011.

Sobieraj I., Kołodziej A. (red.), Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2015.

Staręga-Piasek J.,Hryniewicka A. (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych: Warszawa 2008.

Szymanowska J.(red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2011. Olejniczak K., Monitoring i ewaluacja, [w]: J. Górniak, S. Mazur, System zarządzania rozwojem Polski

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B., Warszawa 2008.

Trzciński R., Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student wie na czym polega różnica między ewaluacją, audytem, monitoringiem i badaniami naukowymi, student poznaje metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych, wie na czym polega praca ewelatora w odniesieniu do danej metody.

Student umie odróżnić metody i techniki ewaluacyjne od metod i technik stosowanych w innych rodzajach badań, umie dobrać odpowiednie metody do danego badania, umie wskazać zadania ewaluatora w obszarze danej metody.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów ewaluacyjnych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

Na nakład pracy studenta (ECTS) składa się:

30 godzin zajęć

30 godzin przygotowania do zaliczenia końcowego, w tym lektura literatury przedmiotu

25 godzin przygotowanie FGI i opracowanie jego wyniku

5 godzin konsultacji

W sumie – 90 godzin:25-30godzin= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z testu pisemnego, aktywność na platformie e-learningowej.

Na ocenę dostateczną student musi wypełnic test w 60% oraz rozwiązać testy na platformie e-learningowej.

Zakres tematów:

Narzędzia weryfikacji interwencji publicznych-ewaluacja, monitoring, audyt

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny - analiza

Metoda projektowa w ewaluacji

Badania behawioralne w ewaluacji

Badania FGI w ewaluacji

Badania IDI w ewaluacji

Analiza semiotyczna w ewaluacji

Metody quasieksperymentalne w ewaluacji

Technika psm w ewaluacji

Polityka spójności UE

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-20

8.Jak napisać raport ewaluacyjny

9. Narzędzia weryfikacji interwencji publicznych-ewaluacja, monitoring, audyt

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny - analiza

Metody dydaktyczne:

wykład i rozwiązywanie quizów za pomocą zajęć w e-learningu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 108
Katarzyna Uklańska 10/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.