Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia problemów rodzinnych i społecznych WSR-NR-D-SPR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się terminologią socjologiczną, nie definiuje problemów społecznych, , nie omawia wybranych problemów społecznych

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie terminologię, teorie, zasady analiz problemów, charakteryzuje wybrane problemy społeczne. Tylko w pewnym zakresie prezentuje metody badania i rozwiązywania problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie posługuje się terminologią socjologiczną, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Poprawnie charakteryzuje metody badań i konstruowania środków zaradczych w sektorze problemów społecznych.

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie konieczne w analizach problemów społecznych, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować metody badań i konstruowania środków zaradczych problemom społecznym. Poprawnie charakteryzuje badaczy zajmujących się socjologia problemów społecznych w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i rozwiązań problemów społecznych, nie potrafi właściwie ocenić działań zaradczych na poziomie polityki społecznej.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie ocenić zakres wybranych problemów, poszukać diagnoz społecznych, wskazać aspekty politykę łagodzącej dewiacje.i

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy patologii społecznych i generowania rozwiązań, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności szukania diagnoz społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje problemów społecznych jako elementu rzeczywistości społecznej.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wagę badań problemów społecznych na polu socjologii.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wagę badań i diagnoz na polu socjologii problemów społecznych, tezę w zakresie ich rozwiązywania. angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włącza się dyskusje

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje istnienie problemów społecznych i potrzeby ich rozwiązywania. W pełni docenia powiązania rodziny z sytuacjami dewiacyjnymi w życiu jednostek i społeczeństw. W pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji dewiacji oraz poszukiwania ich rozwiązań w społeczeństwie. Często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

Zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach fizycznie lub w formie e-learning(zalogowanie w godzinach konwersatorium) – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min),

2.3. Wykonanie prezentacji

5. Zaliczenie - obecność, czynny udział w zajedziach, przedstawienie prezentacji, (oceniane jednostkowo)

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Mapa myśli - pojęcia kluczowe

2. Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2.1 Rodzina jako podstawowa forma życia społecznego

3. Problemy społeczne i rodzinne (wybrane) - analiza

A. Starzenie się społeczeństwa

B. Emigracja i Migracja

C. Sekularyzacja: (nie)symbiotyczny układ instytucji: religia i rodzina

D. Socjalizacja

E. Bezrobocie i ubóstwo

F. Bezdomność

G. Przemoc

H. Uzależnienia

I. Przestępczość

J. Niepełnosprawność

K. Rozwód

L. Kohabitacja

M. Małodzietność

N. Osłabienie więzi małżeńsko rodzinnej

4.Polityka lokalna (praca socjalna (bezpieczeństwo socjalne) jako odpowiedzi na problemy społeczne.

Metody dydaktyczne:

dyskusja,

wykłady,

debaty,

sprawozdania projekt w postaci prezentacji,

aktywność na zajeciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 323
Józef Młyński 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)