Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka WH-FP-I-1-Etyka-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Andersen, Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2003.

J. Baggini, P. S. Fost, Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych. Warszawa 2007.

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Filozofia moraln ści od czasów Homera do XX w., PWN Warszawa 2000.

A. Anzerbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1991.

A. Linzey, Teologia zwierząt, Kraków 2010.

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 2019.

R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Poznań1994.

R. Spaermann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 2001.

W.Tatarkiewicz, Historia filozofii,

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1982.

K. WOjtyLa, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.

P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Poznań 1995.

Literatura dodatkowa (wybrane teksty):

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1982.

Augustyn, Dialogi (O szczęściu), Kraków 1999.

Seneka, Dialogi, Warszawa 1965.

S. Kierkegaard, Bojażń i drżenie, Warszawa 1995.

L. Boros, Istnienie wyzwolone. Misterium mortis, Warszawa 1985.

H.Buczyńska-Garewicz, Milczenie i mowa filozofii, Warszawa 2003.

R. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 2007.

A. Krokiewicz, Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000.

J. McMahan, Etyka zabijania, Warszawa 2011.

R. Safranski, Zło. Dramat wolności, Warszawa 1999.

W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1990.

K. Pawłowski, Medytacje platońskie, Warszawa 2015.

K. Pawłowski, Lathe biosas. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Lublin 2010.

Efekty uczenia się:

FP1_W11

Zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz dobre praktyki życia akademickiego

FP1_U01.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje, biorąc pod uwagę zasady etyczne zawodu filologa.

FP1_K03

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa.

Student zna filozoficzne (antropologiczne i metafizyczne) podstawy etyki. Zna najważniejsze filozoficzne nurty etyczne. Potrafi wychwycić kwestie etyczne w literaturze. Potrafi rozpatrywać różne problemy życiowe w kontekście moralnym. Umie rozpoznawać w sytuacjach na pozór niemających związku z etyką. Zauważa etyczne uwarunkowania różnych sytuacji międzyludzkich. Jest świadomy swojej autonomii i zarazem odpowiedzialności moralnej. Rozumie też potrzebę stałego kształtowania swojej świadomości moralnej celem osiągnięcia dojrzałości moralnej (umocowanej na wewnętrznej świadomości moralnej, a nie tylko na zewnętrznych zakazach i nakazach). Jest też świadom etycznych aspektów swoich różnych relacji społecznych. Rozumie też etyczne aspekty prawa pozytywnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie ogólnej aktywności i zaangażowania studenta w toku całego semestru.

Nie przewiduje się osobnego egzaminu po zakończeniu zajęć. Studenci zdobywają oceny w trakcie zajęć w przeciągu całego semestru. Na ostateczną ocenę ma wpływ: obecność, aktywność na zajęciach, przygotowywanie do zajęć w formie przeczytanych lektur, ewentualne przygotowywanie prezentacji na zadany temat. Na najniższą ocenę (dostateczną) wystarczy obecność i aktywna uwaga na zajęciach. Na wyższe oceny trzeba wykazać się aktywnością i zaangażowaniem. Na najwyższą ocenę wymagane jest zaliczenie uzgodnionych lektur. Szczegółowe uwagi na temat zaliczeń podane zostaną na zajęciach.

W roku 2020, ponieważ zajęcia odbywają się w dużej mierze na platformie Moodle, zaliczenie będzie na podstawie aktywności, zarówno na na zajęciach w salach, jak i na platformie Moodle - na platformie podstawie wypowiedzi pisemnych studentów, zarówno w trybie komunikacji mailowej, jak i prac pisanych w na podane zadania. 60-69% odpowiada ocenie dostatecznej; 65-70-79% odpowiada ocenie dostateczny plus; 80-90% odpowiada ocenie dobrej. 91-100 % odpowiada ocenie bardzo dobrej.

Punkty ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach - 1 punkt

30 godz. - przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) - 1 punkt

Zakres tematów:

Zagadnienia:

I Etyka, rys historyczny:

Greckie ideały etyczne (Homer, Hezjod, Ajschylos, Sofokles) – ideał kalokagathii.

Etyka Sokratesa i etyka sofistów greckich. Sokratejska troska o duszę.

Platon – ideały etyczne Platona (doktryna niekrzywdzenia, ideał upodobnienia do Boga, ideał miłości „platonicznej”). Platońska droga do szczęścia.

Arystoteles, ideał „szlachetnego egoisty”. Arystotelesowska teoria szczęścia.

Hedonizm – Epikur: troska o duszę według Epikura. Epikurejska droga szczęścia.

Cynizm – cynickie orędzie wyzwolenia.

Stoicyzm – stoicka teoria cnoty i prawa.

Św. Augustyn – państwo boże i

Tomasz z Akwinu i prawo naturalne.

Utylitaryzm – Jeremy Bentham i John Stuart Mill.

Etyka Kantowska – imperatyw kategoryczny Kanta.

Etyka współczesna – naturalizm, antynaturalizm, emotywizm, etyka sytuacyjna. Etyczne aspekty stosunku człowieka do zwierząt i przyrody.

Etyka inspirowana religią

Etyka buddyzmu.

Etyka Islamu.

Etyka judaizmu.

Etyka chrześcijańska (chrześcijaństwo starożytne, wyznania protestanckie, prawosławie, katolicyzm).

Wybrane kwestie etyczne inspirowane przez filozofię

Zagadnienie źródeł świadomości moralnej: świadomość moralna oparta na prawie naturalnym (etyka odwołująca się do prawa naturalnego) i świadomość oparta na wartościach absolutnych (etyka odwołująca się do wartości nadprzyrodzonych).

Wola i wolności w sensie etycznym: sens wolności, wolność i konieczność (Kant, Jaspers, Nietzsche).

Problem cnót: Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicy – teoria cnót; Scheler – rehabilitacja cnoty; Nietzsche – wola mocy, cnota darząca; Scheler – ład serca.

Sprawiedliwość jako kwestia etyczna i prawna – filozofia moralna Rawlsa.

„Międzyludzkie” jako kategoria etyczna – „filozofia międzyludzkiego spotkania” Bubera i Levinasa.

Wybrane wątki i motywy z Biblii, mitologii i literatury, w aspekcie etycznym:

Mity o stworzeniu świata i człowieka (historia „grzechu pierworodnego”), w aspekcie etycznym (Teogonia i Prace i dni Hezjoda, orficki mit o Zagreusie i Tytanach, Księga Rodzaju, Timajos Platona).

Wybrane motywy biblijne („ofiara Kaina i Abla”, „Hiob” „Kazanie na górze”, „hymn o miłości” św. Pawła) w aspekcie etycznym.

Historia Medei (z tragedii Eurypidesa „Medea”); gruszki św. Augustyna (z „Wyznań” św. Augustyna) – motyw świadomego zła.

„Wielki Inkwizytor” (Dostojewskiego) a Chrystus.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Część zajęć prowadzona jest w postaci konwersatorium, na których prezentuje się zagadnienia wskazane w tematyce zajęć. Niektóre zajęcia prowadzone są w postaci prezentacji studentów na podstawie uzgodnionych lektur i tematów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 328
Kazimierz Pawłowski 21/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 328
Kazimierz Pawłowski 23/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)