Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium łacińskie WH-FK-II-1-TraLac-L
Translatorium (TRA) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Słowniki do j. łacińskiego, także łaciny kościelnej

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich

Efekty uczenia się:

Student zna terminologię gramatyczną z zakresu j. łacińskiego.

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (fleksja, zagadnienia składniowe).

Student potrafi przetłumaczyć tekst łaciński, wykorzystując wskazówki prowadzącego.

Student potrafi posługiwać się poprawną terminologią gramatyczną.

Student dysponuje znajomością słownictwa łacińskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnego Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa.

Student posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym.

Student posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultury starożytnych Rzymian.

Student potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

Student ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię samej dyscypliny studiów, na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii dyscypliny filologia klasyczna ani na poziomie podstawowym terminologii całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dość dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - zna na poziomie rozszerzonym terminologię dyscypliny filologia klasyczna i na poziomie podstawowym terminologię całego obszaru studiów humanistycznych

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, a także podstawową wiedzę o dziejach literatury chrześcijańskiej, bizantyjskiej i neołacińskiej.

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada uporządkowanej wiedzy szczegółowej z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej

Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki, tak w ujęciu diachronicznym jak i synchronicznym, zna stosowną terminologię i metodologię badawczą

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada uporządkowanej i pogłębionej wiedzy na temat łaciny

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchownie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny

na ocenę 5 (bdb) - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat łaciny)

Posiada pogłębioną wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym, czy kulturowym.

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada pogłębionej wiedzy o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 3 (dst) - posiada powierzchowną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 4 (db) - posiada dość dobrą wiedzę o historii Imperium Rzymskiego

na ocenę 5 (bdb) - posiada pogłębioną wiedzę o historii Imperium Rzymskiego Posługuje się poprawną terminologią naukową tak z zakresu samej filologii klasycznej, jak i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - czasem posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 4 (db) - zazwyczaj posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - posługuje się poprawną terminologią naukową z zakresu filologii klasycznej i z obszaru nauk humanistycznych

W swojej pracy wykorzystuje, również odnosząc się doń krytycznie, dotychczasowy dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie wykorzystuje dorobku filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 3 (dst) - powierzchownie wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 4 (db) - dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze wykorzystuje dorobek filologii klasycznej i innych dyscyplin humanistycznych

Dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języków klasycznych

na ocenę 2 (ndst) - nie dysponuje znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzji translatorskich nie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 3 (dst) - dysponuje słabą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie czasami potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 4 (db) - dysponuje dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie często potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

na ocenę 5 (bdb) - dysponuje bardzo dobrą znajomością języka łacińskiego pozwalającą na poprawny przekład tekstów łacińskich o różnym poziomie trudności; decyzje translatorskie potrafi uzasadnić w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki języka łacińskiego

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych

na ocenę 2 (ndst) - nie posiada umiejętności translatorskich pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, nie rozumie specyfiki pracy tłumacza i spoczywających na nim powinności; nie potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasobów związanych z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 3 (dst) - posiada niewielkie umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie powierzchownie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi czasami w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 4 (db) - posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zazwyczaj w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu, rozumie bardzo dobrze specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi zawsze w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat kultur starożytnych, zwłaszcza rzymskiej

Potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole.

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi inicjować pracy zespołowej ani pracować w zespole

na ocenę 3 (dst) - czasem potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 4 (db) - często potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

na ocenę 5 (bdb) - zawsze potrafi inicjować pracę zespołową i pracować w zespole

Ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego

na ocenę 2 (ndst) - nie jest świadomy klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 3 (dst) - ma powierzchowną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej;

na ocenę 4 (db) - ma dobrą świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami;

na ocenę 5 (bdb) - ma dogłębną świadomość klasycznych korzeni kultury europejskiej i potrafi ją zilustrować przykładami oraz uargumentować, na czym polega ich wysoka wartość.

Weryfikacja efektów kształcenia: wystawienie oceny zostanie dokonane na podstawie pracy Studenta na platformie Moodle (wykonywania zamieszczonych tam zadań) i ocen z lektur.

Zakres tematów:

Lektura tekstów oryginalnych, tj dłuższych fragmentów prozy i/lub poezji łacińskiej z uwzględnieniem aparatu krytycznego, realiów kulturowych, historycznych, intertekstualnych, specyfiki języka (gramatyki, stylu) danego autora.

Metody dydaktyczne:

Lektura tekstów oryginalnych: tłumaczenie i analiza tekstu, objaśnienie gramatyki, kontekstu kulturowego, stylu autora.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 112
Dominika Budzanowska-Weglenda 1/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.