Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe WP-PR-Pwy
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a39b4ecdffecf4537afa04224718ba93a%40thread.tacv2/conversations?groupId=daa763fe-c8ba-4cfa-a509-d17ed78afaaf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Efekty uczenia się:

PR_W02

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie umie wyjaśnić podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego; nie zna źródeł prawa wyznaniowego.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - posiada zadowalającą wiedzę z zakresu źródeł prawa wyznaniowego, umie je wymienić i przyporządkować do konkretnego systemu; rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - nie tylko zna źródła prawa wyznaniowego, ale potrafi je sklasyfikować prawidłowo i chronologicznie; potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi przedstawić i dokładnie wytłumaczyć charakter źródeł prawa wyznaniowego; rozumie, rozróżnia i potrafi wytłumaczyć pojęcia związane z prawem wyznaniowym.

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi rozróżnić systemów relacji instytucjonalnych państwo-związek wyznaniowy; nie wie jaki stosunek do podmiotów wyznaniowych prezentuje Unia Europejska.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy; nie dokładnie rozróżnia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - zna i potrafi rozróżnić systemy relacji państwo-związek wyznaniowy; potrafi opisać stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada znakomitą wiedzę z zakresu relacji państwo-związek wyznaniowy zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym; bardzo dokładnie potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami historycznymi relacje państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi przedstawić konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii, ani zasad instytucjonalnych.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół w stopniu zadowalającym.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - nie tylko potrafi zaprezentować w stopniu dobrym konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół, ale ponadto potrafi podać przykłady i wyjaśnić oraz odróżnić poszczególne instytucje.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół w stopniu bardzo dobrym; podaje konkretne przykłady i umie rozwiązać kazusy w tym zakresie.

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do rozwiązania konkretnego problemu prawnego.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi dokonać w prawidłowy sposób analizy z zakresu prawa wyznaniowego i wskazać rozwiązanie prostego problemu z tej dziedziny prawa.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę teoretyczną i potrafi prawidłowo ją zastosować w praktyce przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 5 (bdb.) - nie tylko posiada bardzo dobrą wiedzę teoretyczną i potrafi zastosować ją w praktyce, ale również umie wskazać możliwe i potrzebne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w celu osiągnięcia lepszych gwarancji ochrony prawa do wolności religijnej

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wymienić ani opisać funkcji publicznych i własnych związków wyznaniowych w Polsce.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - zna funkcje publiczne i własne związków wyznaniowych, potrafi je scharakteryzować w stopniu wystarczającym.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - zna i odróżnia funkcje publiczne od własnych związku wyznaniowego, potrafi je opisać i wyjaśnić podając przy tym przykłady.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna, odróżnia i w pełni charakteryzuje zarówno funkcje publiczne, jak i własne związków wyznaniowych; umie podać przykłady, na bieżąco śledzi zmiany w tym zakresie.

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie gwarancje ochrony prawnej przysługują jednostce ze względu na jej wolność sumienia i religii.

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - wie jaka ochrona przysługuje jednostce w zakresie wolności sumienia i religii.

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - zna w stopniu dobrym gwarancje ochrony prawa do wolności sumienia i religii, potrafi dokonać subsumcji prawnej w tym zakresie.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna gwarancje krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony wolności sumienia i wyznania jednostki; biegle włada orzecznictwem w tym zakresie, potrafi dokonać szczegółowej analizy przypadku.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i źródła prawa wyznaniowego, definicje (związek wyznaniowy, kościół, denominacja, sekta).

2. Wolność sumienia i religii (koncepcje teoretyczne i konstrukcja prawna).

3. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, ograniczenia).

4. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo – związek wyznaniowy (równouprawnienie, bezstronność, autonomia i niezależność, współdziałanie, bilateralność).

5. Status jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.

6. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego.

7. Nauczanie religii w publicznych placówkach edukacyjnych, działalność naukowa i edukacyjna związków wyznaniowych.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, wykład problemowy, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin ustny oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Team. Kod do zespołu: uck1d8r

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marta Osuchowska 130/200 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)