Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe WP-PR-Pwy-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenia i charakteru źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa wyznaniowego oraz pochodzenia i charakteru źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego oraz o pochodzeniu i charakterze źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozróżnia systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz nie potrafi omówić stosunku Unii Europejskiej do religii i kościołów

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym, potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym, potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie bardzo dobrym

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami historycznymi relacje państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii ani naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii oraz naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii oraz naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - umie w stopniu dostatecznym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) – potrafi w stopniu dobrym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna funkcji publicznych związków wyznaniowych i nie odróżnia ich od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu funkcji publicznych związków wyznaniowych i odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu funkcji publicznych związków wyznaniowych i odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna pozycję jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawa wyznaniowego, zjawisko religijności, pojęcia podstawowe.

2. Wolność sumienia i religii - podstawa prawna.

3. Systemy relacji państwo - kościół.

4. Osobowość prawna i sposoby jej uzyskiwania przez Kościoły i inne związki wyznaniowe.

5. Orzecznictwo w zakresie wolności religijnej; studium przypadku.

6. Działalność Kościołów i innych związków wyznaniowych w przestrzeni publicznej.

7. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład informacyjny, metoda sytuacyjna oraz studium przypadku. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marta Osuchowska 20/21 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marta Osuchowska 23/21 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marta Osuchowska 23/21 szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marta Osuchowska 21/21 szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marta Osuchowska 22/21 szczegóły
6 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marta Osuchowska 20/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)