Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa WP-PR-WDP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik do wyboru:

1.Kaleta K., Kotowski A., Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2016 (wyd. I) / Warszawa 2019 (rekomendowane wyd. II)

2.Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2013

3.Chovin T, Stawecki T, Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa, min. wyd. 9.

Literatura uzupełniająca:

1.G.Radbruch, Ustawa i prawo

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru

Zakres tematów:

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Pojęcia: ontologia-, epistemologia-, aksjologia prawa.

2. Pozytywistyczne ujęcie prawa – ogólna charakterystyka.

3. Kontynentalny a anglosaski pozytywizm prawniczy.

4. Twardy a wyrafinowany pozytywizm prawniczy.

5. Czysta teoria prawa.

6. Niepozytywistyczne ujęcie prawa – ogólna charakterystyka.

7. Filozofia ius naturale.

8. Realizm prawniczy.

9. Psychologiczna teoria prawa L.Petrażyckiego.

10. Prawo a inne porządki normatywne.

11. Relacja prawa do moralności w wyrafinowanym pozytywizmie prawniczym a integralnej teorii prawa R.Dworkina.

12. Pozytywistyczna definicja prawa.

13. Charakterystyka państwa.

14. Pojęcie multicentryzmu.

15. Prawo jako środek ograniczenia władzy.

16. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego.

17. Koncepcja konstytucjonalizmu.

18. Język prawny i prawniczy.

19. Lingwistyczna a nielingwistyczna koncepcja normy prawnej.

20. Norma prawna jako wyrażenie językowe – pojęcie, struktura, koncepcje budowy normy prawnej.

21. Koncepcja norm sprzężonych.

22. Rodzaje dyspozycji normy prawnej.

23. Akt normatywny jako komunikat.

24. Komunikacyjny charakter prawa.

25. Wypowiedzi „de lege lata” a „de lege ferenda”.

26. Przepis a norma prawna wg. koncepcji Z.Ziembińskiego.

27. Norma jako reguła a norma jako zasada. Podział zasad wg. integralnej teorii prawa R.Dworkina.

28. Pojęcie tworzenia prawa.

29. Sposoby tworzenia prawa.

30. Normatywna koncepcja źródeł prawa.

31. Zjawiska: integracji europejskiej i konwergencja kultur prawnych.

32. Kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne.

33. Filary kontynentalnej kultury prawnej.

34. Anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne.

35. Komparatystyka kultur prawnych (cechy odróżniające kulturę prawa stanowionego od anglosaskiej kultury prawnej).

36. Precedens “de iure” a “de facto”.

37. Struktura prawoznawstwa (nauki ogólne a dyscypliny szczegółowe, historyczne i empiryczne prawoznawstwa).

38. System prawny a system aktów normatywnych.

39. Reguły kolizyjne systemu prawa.

40. Pojęcie obowiązywania prawa – obowiązywanie w przestrzeni i czasie.

41. Konflikt norm w czasie.

42. Lex retro non agit.

43. Pojęcie stosowania prawa.

44. Typ sądowy a administracyjny stosowania prawa.

45. Stosowanie prawa a inne fenomeny zjawiska prawa (tworzenie, wykładnia, przestrzeganie, wykonywanie).

46. Decyzyjne stosowanie prawa.

47. Fazy procesu stosowania prawa.

48. Problem uzasadnienia decyzji stosowania prawa.

49. Alternative dispute resolution.

50. Pojęcie wykładni prawa i jej ewolucja na przestrzeni dziejów.

51. Wykładnia a interpretacja prawa.

52. Rodzaje wykładni prawa (autentyczna, legalna, doktrynalna, operatywna.

53. Specyfika sądowej wykładni prawa (in conrecto / ad casum vs. in abstracto).

54. Metody wykładni prawa.

55. Semantyczna a derywacyjna teoria wykładni prawa (główne cechy charakterystyczne).

56. Clara non sunt interpretanda, interpretatio cesat in claris, omnia sunt interpretanda – wyjaśnij znaczenie paremii.

57. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej.

58. Pojęcie stosunku prawnego.

59. Rodzaje stosunku prawnego.

60. Podmioty prawa.

61. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.

62. Pojęcie sprawiedliwości. Sprawiedliwość proceduralna.

63. Równość jako wartość prawna.

64. Budowa aktu normatywnego.

65. Rodzaje norm i przepisów prawnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Artur Kotowski 267/350 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.