Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne 1 semestr WP-PRZ-POC1-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

G. Jędrejek (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2020, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa 2020, Wyd. 17

Efekty uczenia się:

PR_U01 - absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2 (ndst) – Absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – Absolwent potrafi posługiwać się w stopniu jedynie podstawowym regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – Absolwent posiada dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – Absolwent posiada bardzo dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U06 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi rozwiązywać konkretnego konfliktu/problemu prawnego posługując się procedurą cywilną

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciąga wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, wyciąga wnioski i nie popełnia błędów.

PR_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi sporządzić projektu wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego ani projektu orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, jednak przygotowane przez studenta projekty zawierają jednak istotne błędy, w tym brak formalne.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, przygotowane przez studenta projekty zawierają drobne błędy, które nie stanowią braku formalnego projektu

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, przygotowane przez studenta projekty nie zawierają błędów i są wolne od braków formalnych

PR_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz nie jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do uzupełniania i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu jedynie podstawowym do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent jest gotów w stopniu dobrym do uzupełniania i doskonalić swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu dobrym do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent chętnie podejmuje powyższe działania z własnej inicjatywy, popełniając przy tym niewielkie błędy.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy w stopniu bardzo dobrym do podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent chętnie podejmuje powyższe działania z własnej inicjatywy, niepopełniające przy tym błędów, cechuje go ciekawość zgłębiania wiedzy z zakresu postępowania cywilnego i chęć do dalszego rozwoju.

PR_K02 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania jedynie podstawowych dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych popełniając przy tym niewielkie błędy

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania jedynie podstawowych dylematów/problemów prawnych związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych i nie popełniania błędów podczas prowadzonej analizy.

PR_K03 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych.

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów w stopniu dobrym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania. Absolwent chętnie angażuje się w zlecone mu zadania, nie jest jednak gotowy do pełnienia roli lidera grupy.

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu postępowania cywilnego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych - weryfikacja w formie ciągłego oceniania. Absolwent chętnie angażuje się w zlecone mu zadania i chętnie pełni rolę lidera grupy.

PR_K04 - absolwent jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 2 (ndst) - absolwent nie jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie;

Na ocenę 3; 3,5 - absolwent jest gotów w stopniu jedynie podstawowym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, popełnia przy tym liczne błędy

Na ocenę 4; 4,5 - absolwent jest gotów w stopniu dobrym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, popełnia przy tym nieliczne błędy

Na ocenę 5 (bdb) - absolwent jest gotów w stopniu bardzo dobrym do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu postępowania cywilnego, podjętym samodzielnie lub w grupie, nie popełnienia przy tym błędów

Metody i kryteria oceniania:

test

PR_U01 - absolwent potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2 (ndst) – Absolwent nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – Absolwent potrafi posługiwać się w stopniu jedynie podstawowym regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – Absolwent posiada dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – Absolwent posiada bardzo dobrą umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu postępowania cywilnego, przede wszystkim Kodeksu postępowania cywilnego i innych źródeł prawa cywilnego procesowego, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych. Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski, a ponadto nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

PR_U06 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie testu oraz ciągłego oceniania

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi rozwiązywać konkretnego konfliktu/problemu prawnego posługując się procedurą cywilną

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi w stopniu jedynie podstawowym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi w stopniu dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi i wyciąga wnioski.

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi w stopniu bardzo dobrym rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną. Sprawnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, wyciąga wnioski i nie popełnia błędów.

PR_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego oraz projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego

Na ocenę 2 (ndst) – absolwent nie potrafi sporządzić projektu wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego ani projektu orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego

Na ocenę 3; 3,5 – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, jednak przygotowane przez studenta projekty zawierają jednak istotne błędy, w tym brak formalne.

Na ocenę 4; 4,5 – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, przygotowane przez studenta projekty zawierają drobne błędy, które nie stanowią braku formalnego projektu

Na ocenę 5 (bdb) – absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego, projekt orzeczenia lub zarządzenia sądu z zakresu prawa cywilnego procesowego, przygotowane przez studenta projekty nie zawierają błędów i są wolne od braków formalnych

PR_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Zakres tematów:

1. Naczelne zasady postępowania cywilnego;

2. Przesłanki procesowe;

3. Sąd w procesie cywilnym – właściwość, skład, referendarz sądowy, wyłączenie sędziego;

4. Strona w procesie;

5. Inne podmioty procesu cywilnego

6. Pełnomocnicy procesowi;

7. Powództwa – rodzaje i ich dopuszczalność;

8. Pozew - zagadnienia teoretyczne i praktyczne;

9. Pisma procesowe - zagadnienia teoretyczne i praktyczne;

10. Czynności procesowe;

11. Koszty postępowania;

12. Postępowanie dowodowe;

13. Postępowanie przed Sądem I instancji;

14. Orzeczenia sądu - zagadnienia teoretyczne;

15. Orzeczenia sądu - zagadnienia praktyczne;

Metody dydaktyczne:

nauczanie zdalne w formie e-learningu w ramach kontaktu synchronicznego

indywidualna praca studenta

tutoring (tutoriale dla grupy od 1 do 3 studentów)

aktywność na zajęciach

Klasyczna metoda problemowa

Studium przypadku (studium przykładowe)

SWOT

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:45 - 16:15, sala e-learning
Elżbieta Szczepanowska 22/22 szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:25 - 12:55, sala e-learning
Elżbieta Szczepanowska 22/22 szczegóły
3 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:05 - 14:35, sala e-learning
Elżbieta Szczepanowska 20/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)