Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne WP-PRZ-pa
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://n7i2bdf
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020; W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca: 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020; 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

W roku akademickim 2020/2021 wykład odbywać się będzie synchronicznie poprzez MS TEAMS - kod do zespołu: n7i2bdf

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b266b59280b472e94847e8516cc4c1b%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ddd6784-6c66-43f5-b02e-24ff7829190a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Materiały do zajęć publikowane asynchronicznie na platformie moodle.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny poprzez MS TEAMS

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie zna i nie rozumie procedur właściwych działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK 3: nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

EK 1: zna procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (wymienia procedury i dotyczące ich akty normatywne)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

EK 3: charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres stosowania egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

EK 1: dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

EK 2: prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych -1/2 godz.

2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego (rodzaje postępowań regulowanych kpa, zakres podmiotowy, przedmiotowy, wyłączenia) - 1/2 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Ich charakter prawny, omówienie poszczególnych zasad i ich gwarancji - 1 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej (właściwość i wyłączenie, skutki naruszenia tych przepisów) - 1 godz.

5. Strona postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 1 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 1 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające, jego zasady i formy - 1 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 1 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji. Charakter prawny odwołania, zażalenia i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie odwoławcze. Rodzaje rozstrzygnięć - 1 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 1 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia). Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 1 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji (art. 154, art. 155 i art. 161 k.p.a.) oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia (art. 162 k.p.a.) - 1 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych: w sprawie wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków - 1 godz.

15. Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej. Zakres egzekucji, środki egzekucyjne, środki prawne w egzekucji administracyjnej - 3 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Małgorzata Jaśkowska 76/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.