Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa WP-ADZ-1-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podstawowa:

1) Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2) materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

AD1_W01 - Student wyróżnia i definiuje rodzaj nauki w postaci teorii (filozofii) prawa i jej rolę w systemie nauk oraz relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student zna podstawową terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa; wymienia zasadnicze procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student zna problematykę definicji prawa, relacji prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych, rozumie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienia społecznego działania i skuteczności prawa.

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 24h

udział w ćwiczeniach - 16h

opracowanie projektu aktu prawnego - 5h

opracowanie rozwiązania kazusu z wykładni prawa - 5h

nauka do egzaminu: 25h

łacznie: 75 h (3 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

wykład - egzamin pisemny (pytania o wiedzę, pytania typy analiza case study)

na ocenę 2:

AD1_W01 - Student nie potrafi wyróżnić teorii (filozofii) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i jej zdefiniować. Nie rozumie roli filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacji do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student nie zna źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania teorii prawa. Ponadto nie zna norm i reguł prawnych prawoznawstwa.

AD1_W02: Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Nie potrafi wymienić zasadniczych procedur charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student nie zna problematyki definicji prawa, relacji prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematyki języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student nie rozumie procesów tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienia społecznego działania i skuteczności prawa

na ocenę 3:

AD1_W01 - Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować. W podstawowym zakresie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student zna w podstawowym zakresie źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto na zadowalającym poziomie zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student zna w podstawowym zakresie terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Potrafi wymienić podstawowe procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w podstawowym zakresie zna problematykę definicji prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie w zadowalającym zakresie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 4:

AD1_W01 – Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować w szerokim zakresie. Rozumie, na dobrym poziomie, rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Dobrze porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie na dobrym poziomie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 5:

AD1_W01 - Student potrafi wyróżnić i zdefiniować teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować wieloaspektowo. Na bardzo dobrym poziomie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student bardzo dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto bardzo dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

AD1_W02: Student bardzo dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Płynnie porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w bardzo dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student biegle rozumie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

Zakres tematów:

Wykład I (25.10.2020 r.) – Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie prawa z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznych (rozdział 1 podręcznika):

a) podział nauk prawnych,

b) znaczenie pojęcia prawo,

c) koncepcje prawa pozytywnego,

d) niepozytywistyczne ujęcie prawa.

Wykład II (15.11.2020 r.) – Funkcje prawa. Relacja prawa do innych systemów normatywnych (rozdział 2 i 13 podręcznika):

a) idea ładu społecznego,

b) podział funkcji prawa,

c) prawo a moralność,

d) pojęcie sprawiedliwości.

Wykład III (29.11.2020 r.) – Prawo jako zjawisko komunikacyjne. Pojęcie normy prawnej. (Rozdział 5 i 6 podręcznika):

a) język etniczny a język prawa,

b) język prawny a język prawniczy,

c) lingwistyczna i nielingwistyczna koncepcja normy prawnej,

d) przepis a norma prawna,

e) koncepcje budowy normy prawnej i jej struktura,

f) sposoby wyrażania hipotezy oraz rodzaje dyspozycji i sankcji normy prawnej,

g) norma jako reguła a norma jako zasada wg integralnej teorii prawa R. Dworkina.

Wykład IV (13.12.2020 r.) – System prawa. (Rozdział 8 podręcznika):

a) podział systemów prawnych,

b) kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne i filary kontynentalnej kultury prawnej (system civil law)

c) anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne; precedens „de iure” a „de facto”,

d) gałęzie prawa.

Wykład V (10.01.2021 r.) – Wykładnia prawa. Podział wykładni ze względu na sposób jej prowadzenia:

a) wykładnia językowa,

b) wykładnia systemowa,

c) wykładnia funkcjonalna.

Wykład VI (24.01.2021 r.) – Obowiązywanie prawa (rozdział 9 podręcznika):

a) pojęcie obowiązywania prawa. Trzy koncepcje obowiązywania prawa,

b) obowiązywanie prawa w sensie formalnym,

c) obowiązywanie prawa w sensie faktycznym i aksjologicznym,

d) obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Wykład VII (7.02.2021 r.) – Stosowanie prawa (rozdział 10 podręcznika):

a) stosowanie prawa a jego tworzenie i przestrzeganie,

b) model sylogistyczny a model dyskursywny stosowania prawa,

c) typy stosowania prawa,

d) fazy procesu stosowania prawa,

e) treść i uzasadnienie decyzji stosowania prawa.

Metody dydaktyczne:

Sala e-learning: Microsoft Teams:

1) nazwa zespołu: Wstęp do prawoznawstwa (wykład; administracja niestacjonarna - niedziela, godz. 9:00);

2) kod Zespołu: cqusupe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 11:15, sala e-learning
Piotr Burczaniuk 68/68 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)