Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej WP-ADZ-2-PMUE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Wykład:

Podręcznik przewodni:

A. Wróbel, Stosowanie prawa UE przez sądy, tom I, 2010.

Literatura uzupełniająca:

A.Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

Wykład: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2 W_04-status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji ale ich nie rozumie i nie zna i nie rozumie prawidłowości nimi rządzących;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_04: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie procedury ale nie narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, ale nie techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości ale nie zna ich źródła, charakteru, genezy i funkcjonowania;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz zna ich historyczną ewolucję.

Ocenia się wypowiedź ustną studenta na egzaminie.

Zakres tematów:

1. Relacje między prawe krajowym a prawem UE - monizm; dualizm.

2. Ogólne zasady prawa unijnego; podział kompetencji; sprawa unijna.

3. Teoria przewagi komparatywnej.

4. Swobodny przepływ towarów.

5. Ograniczenia ilościowe; środki o skutku równoważnym bariery fiskalne.

6. Wyjątki; Możliwe zakazu lub ograniczenia (swobodny przepływ towarów).

7. Swobodny przepływ osób.

8. Swobodny przepływ pracowników; prawa przysługujące samozatrudnionym.

9. Swoboda zakładania przedsiębiorstw.

10. Wolność świadczenia i otrzymywania usług na terytorium UE.

11. Obywatelstwo UE.

12. Swobodny przepływ kapitału.

Podstawowe orzecznictwo:

1. Costa E.N.E.L.

2. Cassis de Dijon.

3. Van Gend & Loos.

4. Angonese.

5. Renneberg.

6. Alpine Investments.

7. Baumbast.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu:

synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl.lub innej aplikacji

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a01a3e3d4297d44e9877a4b5dac8b13b8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=bc3453b0-7f9e-4d76-bab6-dcb6a80234e1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Kamil Strzępek 65/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)